www: Spomienky na 80. roky

Ak sa vám pri spo­mien­ke na 80. ro­ky v kú­ti­ku oka za­les­kne sl­za, ste správ­nym náv­štev­ní­kom toh­to webu. Náj­de­te tu vir­tuál­ny te­le­ví­zor, v kto­rom mô­že­te sle­do­vať hu­dob­né vi­deok­li­py, det­ské re­lá­cie, fil­my, se­riá­ly atď. Všet­ko z 80. Ro­kov a s prís­luš­ným zr­ne­ním. Ob­ja­via sa aj pô­vod­né rek­la­my. Ov­lá­da­nie pos­ky­tu­je nie­len pre­pí­na­nie ka­ná­lov a hla­si­tos­ti, ale umož­ňu­je aj pre­pí­nať kon­krét­ny rok z da­nej de­ká­dy, do kto­ré­ho sa chce­te vir­tuál­ne pre­niesť. Keď­že ide o kvá­zi TV pri­jí­mač, pr­vky na po­sun nah­ráv­ky tu ne­náj­de­te, no v sku­toč­nos­ti služ­ba vi­deá strea­mu­je z YouTu­be.

www.my80stv.comZdroj: PCR 6/2015

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter