www: Zvýšenie pracovnej produktivity

Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty vďa­ka blo­ko­va­niu oko­li­tých ru­ši­vých zvu­kov nie je žiad­na no­vin­ka. Nois­li je služ­ba, kto­rú si pri prá­ci spus­tí­te a ne­chá­te ju ro­biť svo­je. Zvu­ky si tu mô­že­te dos­lo­va na­mixovať pres­ne pod­ľa svo­jich po­žia­da­viek. Ak vám nap­rík­lad la­ho­dí zvuk les­né­ho vtác­tva a do to­ho chce­te po­čuť zvu­ky hro­mu ale­bo žbl­nka­nie po­to­ka, veľ­mi jed­no­du­chým spô­so­bom si mô­že­te na­mie­šať svo­ju „hud­bu". Náj­de­te tu aj pred­nas­ta­ve­né kom­bi­ná­cie na pro­duk­ti­vi­tu, re­lax a tla­čid­lo na ná­hod­nú zmes zvu­kov. Po re­gis­trá­cii mô­že­te kom­bi­ná­cie uk­la­dať a do­kon­ca pou­žiť za­bu­do­va­ný ne­ru­ši­vý texto­vý edi­tor.


www.nois­li.comZdroj: PCR 6/2015

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter