www: Čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach

Ten­to web vám po­mô­že, ak si nie ste is­tí tým, čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach, a ne­vie­te, či to ne­ja­ko ne­mô­že poš­ko­diť va­šu sú­čas­nú re­pu­tá­ciu. Preh­ľa­dá va­še úč­ty na Fa­ce­boo­ku, Twit­te­ri a Goog­le+ až po úpl­ne naj­star­šie prís­pev­ky. Po­kiaľ za­chy­tí sto­py ne­žia­du­cich prís­pev­kov, nap­rík­lad o dro­gách či al­ko­ho­le, nev­hod­né ko­men­tá­re, has­hta­gy a po­dob­ne, upo­zor­ní vás. Nás­led­ne mô­že­te ob­sah vy­ma­zať. Služ­ba ob­sa­hu­je aj mo­ni­to­ring v reál­nom ča­se, a tak vás upo­zor­ní na spor­né prís­pev­ky okam­ži­te. Pla­te­ná ver­zia ob­sa­hu­je i ske­no­va­nie ob­ráz­kov.


www.per­so­na-co.comZdroj: PCR 6/2015

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter