www: Získajte celistvejší pohľad na čaj

Veľ­mi pek­ná strán­ka s in­for­má­cia­mi o rôz­nych od­ro­dách ča­ju. Príp­ra­va ča­ju tak, ako si ho vy­ža­du­jú ná­rod­né zvyk­los­ti, je vlas­tne ume­nie. Tak k to­mu­to ná­po­ju pris­tu­pu­je aj ten­to web.


Je sku­toč­ne roz­siah­ly, do­čí­ta­te sa o bie­lom ča­ji, Pu-erh ča­ji, ako aj iných ty­poch. Auto­ri idú sku­toč­ne do de­tai­lov. Po pre­čí­ta­ní čo i len zlom­ku ti­pov, ná­vo­dov a teo­re­tic­kých in­for­má­cií zís­ka­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj. Odha­lí­te aj to, pre­čo sú v ňom ta­ké ce­no­vé roz­die­ly a aký vý­znam má lú­ho­vať lís­tky a tzv. prach za pár ko­rún, kto­rý mož­no mno­hí bež­ne lú­hu­je­te.

www.ar­tof­tea.com


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter