www: Web Národnej asociácie kávy v USA

To­to je web Ná­rod­nej aso­ciá­cie ká­vy v Spo­je­ných štá­toch. Ide o vskut­ku preh­ľad­nú strán­ku ob­sa­hu­jú­cu množ­stvo in­for­má­cií. Doz­vie­te sa, ako vlas­tne ká­va do­ra­zi­la do európ­skej čas­ti sve­ta, aká je jej ob­chod­ná hod­no­ta, ale aj ďal­šie úda­je.

Ok­rem iné­ho sa tu po­rov­ná­va s iný­mi ná­poj­mi, ako je pi­vo ale­bo nap­rík­lad po­ma­ran­čo­vý džús. Na­vy­še sa doz­vie­te ce­lý pos­tup, ako sa ká­vo­vé zr­no dos­ta­ne z krí­ka až do váš­ho hr­nče­ka v po­do­be tep­lé­ho ná­po­ja. Pre maškr­tní­kov je tu nie­koľ­ko re­cep­tov s vy­uži­tím tej­to plo­di­ny. Nau­čí­te sa ro­zoz­ná­vať jed­not­li­vé dru­hy ká­vy a ich vlas­tnos­ti.

www.ncau­sa.org


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter