www: Tipy a zaujímavosti pre milovníkov kávy

O ká­ve je dos­tup­ný ta­kis­to väč­ší por­tál, kto­rý o tom­to ná­po­ji in­for­mu­je pros­tred­níc­tvom člán­kov, ti­pov a za­ují­ma­vos­tí. Je v čes­kom ja­zy­ku, pre­to ne­bu­de pred­sta­vo­vať pre mno­hých prob­lém a ra­di si o ká­ve pre­čí­ta­jú rôz­ne člán­ky. Sú­čas­ťou sú fo­tog­ra­fie a naj­mä rôz­ne té­my pí­sa­né po­pu­lár­nym štý­lom. Doz­vie­te sa, akú vo­du a pre­čo si tre­ba dať ku ká­ve, čo ká­va vlas­tne je a ako sa pes­tu­je a pi­je. Ne­chý­ba­jú ani té­my, ako je bez­ko­feí­no­vá ká­va. Ta­kis­to sa doz­vie­te, či je ze­le­ná ká­va len mar­ke­tin­go­vý pod­vod.


Aj tu auto­ri ve­dia, že pre­čí­tať si nie­čo o ká­ve je jed­na vec a okú­siť jej chuť dru­há vec. Pre­to tu náj­de­te aj in­for­má­cie o his­tó­rii zná­mych ka­viar­ní. Kto to s pi­tím toh­to ná­po­ja mys­lí váž­ne, vie, že „nes­ka" nie je to pra­vé. Server sa ve­nu­je aj príp­ra­ve, hod­no­tí aj nás­tro­je na jej pom­le­tie. Doz­vie­te sa nie­čo o ká­vo­vom mlyn­če­ku, prek­vap­ká­va­či, ale aj o tom, aká je zdra­vá ká­va a ako pris­pie­va k pod­po­re zdra­via. Ak ste vi­de­li na ká­ve ty­pu lat­te rôz­ne vzo­ry, tu sa doz­vie­te, ako vlas­tne vzni­ka­jú a čím sa prip­ra­vu­jú. 

www.vy­bor­na­ka­va.cz


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter