www: Komplexný portál o čaji

Kom­plex­ný por­tál o ča­ji, kto­rý po­te­ší všet­kých priaz­niv­cov toh­to ná­po­ja. Na webe ne­chý­ba­jú fo­tog­ra­fie nás­tro­jov na je­ho príp­ra­vu ani fo­tog­ra­fie ča­ju. 


Tu sa doz­vie­te, ako vy­ze­rá čaj ako ras­tli­na a ako sa spra­cú­va. Množ­stvo člán­kov sa ve­nu­je správ­nej príp­ra­ve, opo­me­nu­té nie sú ani teo­re­tic­ké člán­ky o rôz­nych vlas­tnos­tiach ča­ju. Veľ­mi dob­re pos­lú­ži aj slov­ník ča­jo­vých ter­mí­nov. Mno­hí tak zís­ka­jú zá­klad­ný preh­ľad o od­ro­dách a ty­poch ča­ju. Ta­kis­to ľah­ko zis­tí­te, aké účin­ky má čaj, aký je roz­diel me­dzi ty­pom blend a teh­lo­vým ča­jom a čo nap­rík­lad zna­me­ná ma­té. Za­ují­ma­vá ka­te­gó­ria je aj sku­pi­na „ne­ča­je“. Tu sú umies­tne­né in­for­má­cie o ča­joch, kto­ré nev­zni­ka­jú z ča­jov­ní­ka, no bež­ne ich tak na­zý­va­me, ho­ci sú zme­sou ovo­cia a by­lín. Na­po­kon web ne­bu­de pre mno­hých tou pos­led­nou za­stáv­kou a bu­dú chcieť jed­not­li­vé dru­hy ča­ju aj ochut­nať. Na strán­ke náj­de­te aj ma­pu ča­jov­ní v Čes­kej re­pub­li­ke a na Slo­ven­sku. Pou­ží­va­te­lia ma­jú mož­nosť pri­dá­vať vlas­tné fo­tog­ra­fie, ta­kis­to aj hod­no­tiť jed­not­li­vé ča­jov­ne a dis­ku­to­vať.

www.e-ca­jov­na.net


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter