www: Stránka o rapovaní

Ra­po­vať mô­že­te len tak vo for­me frees­ty­le ale­bo si plá­no­va­ne prip­ra­vo­vať vlas­tné tex­ty a rý­my. Na to je ur­če­ný on-li­ne texto­vý edi­tor s nás­troj­mi na prá­cu s ver­ša­mi, sla­bi­ka­mi a s iný­mi po­môc­ka­mi. K dis­po­zí­cii je slov­ník syn­oným, no len pre an­glič­ti­nu, ako aj nás­tro­je na po­čí­ta­nie uni­kát­nych slov a po­moc­ník na tvor­bu rý­mov.


Za­ují­ma­vý ná­pad, ako pri­niesť špe­cia­li­zo­va­ný edi­tor so za­me­ra­ním na jed­nu krea­tív­nu ob­lasť. Mô­že­te si ne­chať ana­ly­zo­vať svo­je tex­ty zo strán­ky hus­to­ty rý­mu ale­bo sla­bík a pou­ži­tých slov. Ne­chý­ba ani mi­nie­di­tor na poz­na­če­nie ak­tuál­nych ná­pa­dov, mož­nosť pri­dať k sklad­be vlast­ný ob­rá­zok ale­bo na­ho­vo­riť rým. Va­ša tvor­ba mô­že byť ve­rej­ná ale­bo súk­rom­ná. Množ­stvo ve­rej­ných rý­mov, hud­bu, ako aj hod­no­te­nie náj­de­te v sa­mos­tat­ných ka­te­gó­riách. Us­po­ra­dú­va­jú sa tzv. bat­tles s textom a hu­dob­ným pod­far­be­ním. Pra­vi­del­ne sa me­ní aj reb­rí­ček naj­ús­peš­nej­ších sú­ťa­žia­cich. Vy po­tom hla­su­je­te za jed­né­ho zo sú­pe­rov. Kto vi­del film 8. mí­ľa, bu­de pres­ne ve­dieť, o čom to je a na čo server slú­ži.

www.rap­pad.coZdroj: PCR 12/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter