www: Stránka o varení zo základných surovín

A sme za­se pri va­re­ní. To­to je skve­lá strán­ka pre to­ho, kto va­rí sko­ro z vo­dy. No dob­re, pre to­ho, kto má as­poň zá­klad­né su­ro­vi­ny :-). Na za­čia­tok si vy­be­rie­te in­gre­dien­cie a po­tom len ča­ká­te na pos­tup­né zob­ra­zo­va­nie mož­ných re­cep­tov. Bu­de­te prek­va­pe­ní, čo všet­ko sa dá prip­ra­viť aj z má­la, len ste o tom ne­ve­de­li.


Sú­čas­ne mô­že­te na­pí­sať typ su­ro­vi­ny, kto­rá ne­má byť pou­ži­tá. Tre­ba však pou­ží­vať an­glic­ké náz­vy. Ta­kis­to mož­no v re­cep­toch zoh­ľad­niť rôz­ne aler­gie. Mô­že­te ap­li­ko­vať pred­voľ­by, kto­ré pri kaž­dom hľa­da­ní vy­lú­čia aler­gé­ny, ako nap­rík­lad ore­chy, glu­tén, mor­ské plo­dy, ale pre ve­ge­ta­riá­nov nap­rík­lad aj mä­so. Jed­lá sú zob­ra­ze­né na pek­ných fo­tog­ra­fiách, ne­chý­ba ani ofi­ciál­ne po­me­no­va­nie jed­la. Vý­hod­né je, že re­cept sa zob­ra­zí aj pri neúpl­nom zoz­na­me su­ro­vín. Hneď v náh­ľa­de sa doz­vie­te, že chý­ba eš­te ocot, vaj­ce ale­bo nap­rík­lad se­za­mo­vé zr­nieč­ka. Web je vlas­tne ag­re­gá­to­rom re­cep­tov z rôz­nych strá­nok. Je­ho zá­so­ba je te­da ob­rov­ská a po klik­nu­tí na vy­bra­né jed­lo sa ot­vo­rí strán­ka s jed­lom na do­mov­skom server­i.


www.su­per­cook.comZdroj: PCR 12/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter