www: Rozdiely krásnej 3D grafiky a „flat“ trendu

Pek­ná my­šlien­ka, ako pre­zen­to­vať roz­die­ly krás­nej 3D gra­fi­ky a „flat" tren­du, te­da plo­chých a jed­no­du­chých kre­sieb, kto­rý nas­tú­pil v mi­nu­lom ro­ku. Is­te ste si všim­li, že ke­dy­si krás­na gra­fi­ka a iko­ny zme­ni­li svoj vzhľad a sta­li sa jed­no­duch­ší­mi. Na zá­kla­de to­ho je vy­tvo­re­ný web opi­su­jú­ci prí­beh dvoch krá­ľov a ich sú­pe­re­nie v pros­pech 3D ale­bo plo­ché­ho sve­ta. Na ná­zor­nej ukáž­ke sú vy­svet­le­né ar­gu­men­ty v pros­pech oboch gra­fic­kých stvár­ne­ní. Na­ko­niec si mô­že­te za­hrať sú­boj v štý­le 8-bi­to­vých ar­ká­do­viek, no s dneš­nou gra­fi­kou. Po­zor, hra za­be­rie 500 MB RAM.


www.flatvsrealism.comZdroj: PCR 12/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter