www: Vynikajúci koncept a krásne fotky

Jed­no­du­chá my­šlien­ka, vy­ni­ka­jú­ci kon­cept a krás­ne fot­ky. Tak­to sa dá cha­rak­te­ri­zo­vať web, kto­rý má za­ují­ma­vú webo­vú ad­re­su. Vý­slov­nosť „so­mewhe­re", te­da niek­de úpl­ne vy­sti­hu­je účel strá­nok. Nád­her­né ob­ráz­ky zo sku­toč­ných lo­ka­lít sve­ta sa zob­ra­zu­jú ná­hod­ne po stla­če­ní tla­čid­la. O kaž­dom úka­ze ale­bo ob­las­ti si mô­že­te pre­čí­tať viac z Wiki­pé­die. Zá­klad­ná cha­rak­te­ris­ti­ka na pár riad­kov je pria­mo ved­ľa ob­ráz­ka, pod­rob­nej­šie in­for­má­cie náj­de­te v spo­mí­na­nej en­cyk­lo­pé­dii. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba ani „laj­ko­va­nie".


smwh.reZdroj: PCR 12/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter