www: Webová stránka platná 90 dní

Poz­ná­te služ­bu na vy­tvo­re­nie e-mai­lo­vých adries plat­ných len pár ho­dín ale­bo dní? To­to je jej ob­do­ba na vy­tvo­re­nie webo­vej strán­ky. Vy­tvo­riť mô­že­te webo­vú strán­ku s plat­nos­ťou 90 dní ale­bo špe­cia­li­zo­va­né strán­ky na nap­lá­no­va­nie uda­los­ti ale­bo strán­ku so zoz­na­mom úloh. Na pr­vú mož­nosť má­te k dis­po­zí­cii edi­tor pria­mo na webe. Je dos­ta­toč­ne in­tui­tív­ny, aby ho zvlá­dol kaž­dý, kto pot­re­bu­je vy­tvo­riť vlast­ný web a nech­ce sa učiť HTML a CSS. Jed­no­du­chosť spre­vá­dza aj zvyš­né dve mož­nos­ti. Na tie­to ty­py strá­nok sú prip­ra­ve­né šab­ló­ny, sta­čí vy­pl­niť for­mu­lá­ro­vé po­lia.

www.dis­po­sab­leweb­pa­ge.comZdroj: PCR 12/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter