www: Kempovanie v Chorvátsku

Do­vo­len­ka, to ne­mu­sí byť len vy­li­ho­va­nie pri mo­ri v dra­hom a luxus­nom ho­te­li. Čo­raz viac sú vy­hľa­dá­va­né rôz­ne ak­ti­vi­ty vrá­ta­ne kem­po­va­nia. Ten­to server pri­ná­ša in­for­má­cie o tom­to dru­hu tu­riz­mu, aby to ne­bo­lo úpl­ne na vlas­tnú päsť. Na pod­rob­nej ma­pe sú vy­zna­če­né stre­dis­ká vhod­né na kem­po­va­nie ale­bo ak­tív­nu do­vo­len­ku.


Server má pod­rob­né vy­hľa­dá­va­nie ob­las­tí v Chor­vát­sku pod­ľa ty­pu le­to­vis­ka a lo­ka­li­ty. Tu si zvo­lí­te cie­ľo­vú des­ti­ná­ciu so zob­ra­ze­ním ďal­ších de­tai­lov. Ide o vý­bor­ný ná­pad pre tých, kto­rí chcú za­žiť nie­čo no­vé, no zá­ro­veň chcú mať in­for­má­cie o da­nej lo­ka­li­te. Jed­not­li­vé kem­pin­go­vé ob­las­ti sú ozna­če­né hviez­dič­ko­vým sys­té­mom po­dob­ne ako ho­te­ly a re­zor­ty. Vý­hod­ná je aj kom­plet­ná in­for­má­cia, na strán­ke te­da náj­de­te te­le­fón­ne čís­lo, inter­ne­to­vú ad­re­su kem­pu a ďal­šie de­tai­ly. Prá­ve pri tých ten­to server bo­du­je. Ne­chý­ba in­for­má­cia o roz­lo­he, hy­gie­nic­kej vý­ba­ve, WC a ta­kis­to aj vzdia­le­nos­ti k naj­bliž­ším bo­dom zá­uj­mu, nap­rík­lad ben­zí­no­vej pum­pe.


croatia.hr
Zdroj: PCR 5/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter