www: Programovanie pre deti

Prog­ra­mo­va­nie vhod­né pre de­ti od šesť ro­kov, na­vy­še s vtá­čik­mi An­gry Birds. Na tom­to server­i náj­de­te kur­zy prog­ra­mo­va­nia a zá­kla­dy Ja­vaS­crip­tu a iných ja­zy­kov. Pre­bie­ha pros­tred­níc­tvom vi­zuál­ne­ho skla­da­nia blo­kov s dô­ra­zom na po­cho­pe­nie jed­not­li­vých kro­kov v prí­ka­zoch. 


Kaž­dá úlo­ha ob­sa­hu­je test správ­nos­ti pod­ľa to­ho, či pos­ta­vič­ka vy­ko­ná správ­ne prí­ka­zy. Ne­chý­ba ani mož­nosť na­hliad­nu­tia na zá­pis kó­du, tvo­ria­ci sa na po­za­dí. Ob­sah sa sús­tre­ďu­je na vy­tvá­ra­nie jed­no­du­chých hier a ta­kých­to ná­vo­dov je tu viac aj pre mo­bil­né za­ria­de­nia.


www.co­de.orgZdroj: PCR 3/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter