www: Obľúbený server s článkami z diania na filmovej scéne

Náš ob­ľú­be­ný server sa vy­zna­ču­je preh­ľad­ným pros­tre­dím a za­ují­ma­vý­mi člán­ka­mi z di­ania na fil­mo­vej scé­ne. Se­riá­ly trie­di pod­ľa žá­nru ale­bo vy­sie­la­nia, naj­jed­no­duch­šia for­ma je však vy­hľa­dať si kon­krét­ny se­riál, a to pod­ľa ori­gi­nál­ne­ho aj pre čes­ké­ho náz­vu. Strán­ka pos­ky­tu­je ti­tul­ky k epi­zó­dam, preh­ľad vy­sie­la­ných aj prip­ra­vo­va­ných epi­zód s in­for­má­ciou o jej pre­mié­ro­vom vy­sie­la­ní na vy­bra­nej sta­ni­ci. Bo­ha­to je in­for­mač­ne pok­ry­tá aj časť s osob­nos­ťa­mi, kde sa doz­vie­te, ke­dy a kde hral he­rec, ako aj nie­koľ­ko ďal­ších bio­gra­fic­kých úda­jov.


www.se­rial­zo­ne.czZdroj: PCR 12/2013

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter