www: Vysvetlenie počítačových a internetových pojmov

Server Webo­pe­dia sa za­me­ria­va na vy­svet­le­nie po­čí­ta­čo­vých a inter­ne­to­vých poj­mov for­mou zro­zu­mi­teľ­nou pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Trie­de­nie in­for­má­cií je preh­ľad­né, pá­čil sa nám aj vý­raz dňa a naj­čas­tej­šie vy­hľa­dá­va­né poj­my. Mô­že­te vy­hľa­dá­vať cez kľú­čo­vé slo­vá rov­na­ko ako v bež­nom vy­hľa­dá­va­či, ale sú na vý­ber aj ka­te­gó­rie krát­kych člán­kov. Ich nad­pi­sy lá­ka­jú na pre­čí­ta­nie, a tak sa mô­že­te doz­ve­dieť, kto vlas­tní inter­net, ale aj rôz­ne mý­ty z ob­las­ti IT ale­bo nap­rík­lad po­rov­na­nie pri­po­je­nia cez káb­lo­vé­ho ope­rá­to­ra či DSL.


www.webo­pe­dia.comZdroj: PCR 9/2013

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter