www: Spravovať rozpočet sa dá aj cez on-line aplikáciu

Spra­vo­vať roz­po­čet sa dá aj cez on-li­ne ap­li­ká­ciu, tak­že net­re­ba pou­žiť po­čí­tač, na kto­rom by bol nain­šta­lo­va­ný kla­sic­ký prog­ram. Sú­čas­ne má­te dos­tup­nú ap­li­ká­ciu pre sys­té­my iOS a An­droid.


Spra­vo­vať roz­po­čet sa dá aj cez on-li­ne ap­li­ká­ciu, tak­že net­re­ba pou­žiť po­čí­tač, na kto­rom by bol nain­šta­lo­va­ný kla­sic­ký prog­ram. Sú­čas­ne má­te dos­tup­nú ap­li­ká­ciu pre sys­té­my iOS a An­droid. V rám­ci vý­dav­kov sú prip­ra­ve­né ka­te­gó­rie, kto­ré pok­rý­va­jú bež­nú evi­den­ciu. Zá­kla­dom je pri­da­nie su­my, spô­so­bu plat­by, poz­nám­ky, ale mož­no pri­dá­vať aj sku­pi­ny. Ak chce­te ve­dieť, koľ­ko vás do­po­siaľ vy­šli vý­dav­ky spo­je­né s autom, sta­čí za­dať ná­zov sku­pi­ny na evi­den­ciu.

Za­ují­ma­vá ka­te­gó­ria je hod­no­te­nie vý­dav­ku - či bol dô­le­ži­tý, zby­toč­ný ale­bo uži­toč­ný. Hod­no­te­nia sa da­jú aj opa­ko­vať, aby ne­bo­lo tre­ba pra­vi­del­né plat­by opa­ko­va­ne za­dá­vať. Sa­moz­rej­mé je pri­dá­va­nie príj­mov a zob­ra­zo­va­nie šta­tis­tík. Pre bu­dú­ce ná­ku­py je tu zoz­nam po­trieb. Bez to­ho, aby sa up­lat­ňo­va­li v šta­tis­ti­kách, sa da­jú pri­dá­vať no­vé ve­ci. Nie­čo ako zoz­nam plá­no­va­ných po­lo­žiek na nes­kor­ší ná­kup. Opäť ich mož­no za­ra­diť do ka­te­gó­rií.


sk.expen­ses.toZdroj: PCR 9/2013

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter