www: Portál so zameraním na rôzne techniky a štýly cvičenia

Kom­plex­ný por­tál so za­me­ra­ním na rôz­ne tech­ni­ky a štý­ly cvi­če­nia. Náj­de­te tu člán­ky o zum­be, jó­ge, pi­la­tes, fit­nes či wellness. Sa­mos­tat­ná sek­cia je ve­no­va­ná aj stra­ve, kto­rá úz­ko sú­vi­sí s cvi­če­ním. Sú­čas­ťou člán­kov bý­va­jú vi­deá s ná­zor­ný­mi ukáž­ka­mi, čo pod­stat­ným spô­so­bom roz­ši­ru­je zá­ži­tok z čí­ta­nia. Náj­de­te tu ra­dy, ako zmier­niť sva­lo­vú ho­rúč­ku pri cvi­če­ní, aké by­li­ny vy­užiť ako prí­rod­né lie­ky, ako za­čať s otu­žo­va­ním ale­bo ako sa zba­viť stre­su. Za­uja­la nás aj sek­cia o jed­le. Ako vid­no, zdra­vá stra­va, vhod­ná pre tých, kto­rí chcú chud­núť a cvi­čiť, ne­mu­sí ne­vyh­nut­ne zna­me­nať pár zr­niek ry­že na ta­nie­ri. In­špi­rá­ciu v re­cep­toch náj­de kaž­dý.


www.cvic­te.skZdroj: PCR 7/2013

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter