www: Významné osobnosti Slovenska

V dneš­ných me­diál­nych ča­soch si za­slú­ži po­zor­nosť aj tá­to strán­ka. Náj­de­te na nej vý­znam­né osob­nos­ti Slo­ven­ska zo­ra­de­né pod­ľa ka­te­gó­rií. Oce­ni­li sme naj­mä fakt, že ide o osob­nos­ti, kto­ré re­pub­li­ke pri­nies­li hma­ta­teľ­nú hod­no­tu. Ak sa za­ují­ma­te o „ce­leb­ri­ty", tá­to strán­ka nie je pre vás. V prí­pa­de, že sa chce­te doz­ve­dieť nie­čo o ved­coch, za­slú­ži­lých umel­coch, špor­tov­coch ale­bo spi­so­va­te­ľoch, oce­ní­te jej in­for­mač­ný roz­sah. K dis­po­zí­cii sú pod­rob­né in­for­má­cie o osob­nos­tiach vrá­ta­ne ich di­el. Svo­je mies­to tu ma­jú spe­vá­ci aj vy­so­koš­kol­skí pro­fe­so­ri. Vy­hľa­dá­vať mô­že­te pod­ľa me­na. Od­po­rú­ča­me pre­zrieť aj kri­té­riá, pod­ľa kto­rých sa osob­nos­ti vy­be­ra­jú. Zo strán­ky sa dos­ta­ne­te aj na ďal­šie pro­jek­ty o olym­pij­ských hrách, voľ­bách, prí­pad­ne k in­for­má­ciám o kan­di­dá­toch VÚC.


www.kto­jek­to.skZdroj: PCR 1/2012


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

www.10mi­nu­te­mail
Názov hovorí sám za seba. Táto webová služba vám zadarmo poskytne síce názvom a prostredím nevzhľadnú, ťažko zapamätateľnú, no užitočnú dočasnú adresu na e-maily, ktoré budete prijímať a odosielať iba 10 minút. čítať »
 
www: On-li­ne nás­troj pre tých, kto­rí neov­lá­da­jú Pho­tos­hop
Background Burner je šikovný on-line nástroj pre tých, ktorí neovládajú Photoshop či iné grafické programy. Ak potrebujete odstrániť z obrázka či fotografie pozadie, tu je to vec niekoľkých minút. čítať »
 
www: Os­vo­juj­te si zdra­vé ná­vy­ky a do­sa­huj­te cie­le
Rok 2015 bude vaším rokom. Spravujte svoje cvičenia, osvojujte si zdravé návyky a dosahujte ciele. Takto oslovuje Fitocracy svojho návštevníka, ktorý by sa mal zaujímať o zdravý životný štýl. čítať »
 
www: Spo­mien­ky na 80. ro­ky
Ak sa vám pri spomienke na 80. roky v kútiku oka zaleskne slza, ste správnym návštevníkom tohto webu. Nájdete tu virtuálny televízor, v ktorom môžete sledovať hudobné videoklipy, detské relácie, filmy, seriály atď. čítať »
 
www: Zvý­še­nie pra­cov­nej pro­duk­ti­vi­ty
Zvýšenie pracovnej produktivity vďaka blokovaniu okolitých rušivých zvukov nie je žiadna novinka. Noisli je služba, ktorú si pri práci spustíte a necháte ju robiť svoje. čítať »
 
www: Čo ste v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li na so­ciál­nych sie­ťach
Tento web vám pomôže, ak si nie ste istí tým, čo ste v minulosti zdieľali na sociálnych sieťach, a neviete, či to nejako nemôže poškodiť vašu súčasnú reputáciu. čítať »
 
www: Zís­kaj­te ce­lis­tvej­ší poh­ľad na čaj
Veľmi pekná stránka s informáciami o rôznych odrodách čaju. Príprava čaju tak, ako si ho vyžadujú národné zvyklosti, je vlastne umenie. čítať »
 
www: Všet­ko zo sve­ta ká­vy
V ynikajúca česká stránka o káve. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter