PCR RÉBUS 2/2015

Vy­rieš­te krí­žov­ku a vy­hraj­te chla­dič LE­PA.  

rebus_2015_02.jpg        

      LEPA_LPBOL12P_side.jpg           

 

Správ­ne zne­nie taj­nič­ky poš­li­te do 15. 3. 2015 na ad­re­su re­bus@pcre­vue.sk, spo­lu s va­ši­mi kon­tak­tný­mi údaj­mi.


Inštruk­cie:

Slo­vá, kto­ré tre­ba vy­pl­niť v krí­žov­ke náj­de­te pod­ľa kó­dov v ak­tuál­nom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE 2/2015. Kó­dy sú uve­de­né  v tva­re stra­na-stĺpec-ria­dok-slo­vo. Nás­led­ne po vy­pl­ne­ní všet­kých slov od­ha­lí­te  taj­nič­ku. Nap­rík­lad kód 81‐2‐21‐3 pred­sta­vu­je 81. stra­nu, 2. stĺpec, 21. ria­dok zho­ra, tre­tie slo­vo zľa­va. Po­zor! Do poč­tu riad­kov sa ne­za­po­čí­ta­va­jú hlav­né nad­pi­sy člán­kov, pod­nad­pi­sy v jed­not­li­vých člán­koch, pe­rexy a tex­ty s po­pi­som ob­ráz­kov. Za slo­vá sa po­va­žu­jú aj spoj­ky a sa­mos­tat­ne sto­ja­ce pís­me­ná a roz­de­le­né slo­vá. Pod­mien­kou pre za­ra­de­nie do sú­ťa­že je za­sla­nie kon­tak­tných úda­jov na sú­ťa­žia­ce­ho (me­no, priez­vis­ko, ad­re­sa, e-mail, te­le­fón).


Sú­ťa­žia­ci za­po­je­ním do sú­ťa­že auto­ma­tic­ky súh­la­sí so Všeo­bec­ný­mi pod­mien­ka­mi sú­ťa­ží vy­da­va­teľ­stva Di­gi­tal Vi­sions.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

FEB­RUÁROVÁ SÚŤAŽ
Februárovú súťaž sme pre vás pripravili v spolupráci so spoločnosťou Genius. Odpovedzte na súťažnú otázku a môžete vyhrať jednu z troch zaujímavých cien. Zapojte sa do 2. 3. 2015. čítať »
 
Či­ta­teľ­ská an­ke­ta PC RE­VUE a sú­ťaž o su­per ce­ny!
Záleží nám na názore našich čitateľov. Zapojte sa preto do našej čitateľskej ankety a pomôžte ešte viac zlepšiť kvalitu a zaujímavosť PC REVUE. čítať »
 
PCR RÉBUS 2/2015
Vyriešte krížovku a vyhrajte chladič LEPA. Správne znenie tajničky pošlite do 15. 3. 2015. čítať »
 
PCR RÉBUS 1/2015
Vyriešte osemsmerovku a vyhrajte autokameru DVR-535. Správne znenie tajničky pošlite do 15. 2. 2015. čítať »
 
VER­NOSTNÁ SÚŤAŽ
Aj v tomto roku pokračuje obľúbená vernostná súťaž. Neváhajte a zapojte sa aj vy, ak ste našim pravidelným čitateľom. čítať »
 
Vy­hod­no­te­nia sú­ťa­ží
Zapojili ste sa do súťaže v PC REVUE a neviete, či ste vyhrali? Presvedčte sa tu! čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter