FEBRUÁROVÁ SÚŤAŽ

Feb­ruáro­vú sú­ťaž sme pre vás prip­ra­vi­li v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Ge­nius. Od­po­vedz­te na sú­ťaž­nú otáz­ku a mô­že­te vy­hrať jed­nu z troch za­ují­ma­vých cien. Za­poj­te sa do 2. 3. 2015.

                   
sutaz_2015_02.jpg   
       
         

Vy­pl­ňte nas­le­du­jú­ci for­mu­lár do 2. mar­ca 2015. Pred je­ho vy­pl­ne­ním vám od­po­rú­ča­me na­lis­to­vať si pa­pie­ro­vú ver­ziu PC RE­VUE. Kon­trol­ný kód pot­reb­ný na úpl­né vy­pl­ne­nie an­ke­ty náj­de­te na str. 2.

Sú­ťa­žia­ci za­po­je­ním do sú­ťa­že auto­ma­tic­ky súh­la­sí so Všeo­bec­ný­mi pod­mien­ka­mi sú­ťa­ží vy­da­va­teľ­stva Di­gi­tal Vi­sions.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

FEB­RUÁROVÁ SÚŤAŽ
Februárovú súťaž sme pre vás pripravili v spolupráci so spoločnosťou Genius. Odpovedzte na súťažnú otázku a môžete vyhrať jednu z troch zaujímavých cien. Zapojte sa do 2. 3. 2015. čítať »
 
Či­ta­teľ­ská an­ke­ta PC RE­VUE a sú­ťaž o su­per ce­ny!
Záleží nám na názore našich čitateľov. Zapojte sa preto do našej čitateľskej ankety a pomôžte ešte viac zlepšiť kvalitu a zaujímavosť PC REVUE. čítať »
 
PCR RÉBUS 2/2015
Vyriešte krížovku a vyhrajte chladič LEPA. Správne znenie tajničky pošlite do 15. 3. 2015. čítať »
 
PCR RÉBUS 1/2015
Vyriešte osemsmerovku a vyhrajte autokameru DVR-535. Správne znenie tajničky pošlite do 15. 2. 2015. čítať »
 
VER­NOSTNÁ SÚŤAŽ
Aj v tomto roku pokračuje obľúbená vernostná súťaž. Neváhajte a zapojte sa aj vy, ak ste našim pravidelným čitateľom. čítať »
 
Vy­hod­no­te­nia sú­ťa­ží
Zapojili ste sa do súťaže v PC REVUE a neviete, či ste vyhrali? Presvedčte sa tu! čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter