Vyhodnotenia súťaží

VY­HOD­NO­TE­NIE PRED­PLA­TI­TEĽSKEJ SÚŤAŽE 2014:
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Acer Ja­de: An­ton Slo­bo­da, Na­háč
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Ge­nius GX Ga­ming Whi­te Edi­tion Com­bo (Im­pe­ra­tor pro + Death Ta­ker): Da­na Bie­la, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Pou­káž­ka Slo­va­kia­ring: Du­šan Schus­ter, Ulič
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Acer Ja­de: Erik Far­kaš, Nit­ra
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Pou­káž­ka Slo­va­kia­ring: Fer­di­nand Gal­ko, Nem­šo­vá
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Gar­min Vi­vo Fit: Fran­ti­šek Wolf, Gel­ni­ca
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Pou­káž­ka Slo­va­kia­ring: Ga­briel Ni­gut, Ko­ši­ce
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Tab­let Pres­ti­gio: Ire­na Ke­ľo­vá, Veľ­ké Te­ria­kov­ce 89
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Pou­káž­ka Slo­va­kia­ring: Ján Kuch­ta, Veľ­ký Biel
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Le­no­vo VI­BE Z2 PRO: Ja­na Šuňa­vá, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Ge­nius GX Ga­ming Za­bius HS-G850: Jo­zef Bel­ko, Ab­ra­hám
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - ESET Smart Se­cu­ri­ty: Jo­zef Pin­ka, Lu­ti­la
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty: Jo­zef ŠKov­rán, Sa­bi­nov
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - ESET Smart Se­cu­ri­ty: Ju­raj Džup­pa, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - So­ny Smart Band: Ju­raj Ku­ri­nec, Le­hôt­ka pod Breh­mi
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Pou­káž­ka Slo­va­kia­ring: Ka­rol Be­ník, Det­va - síd­lis­ko
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Sam­sung Ga­laxy No­te 8.0 s oba­lom: Kve­tos­la­va Izá­ko­vá, Ľubie­to­vá
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - ESET Fa­mi­ly Se­cu­ri­ty Pack: La­dis­lav Fe­hér, Fi­ľa­ko­vo
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Plan­tro­nics Voyager Le­gend : Ľubo­mír Hro­tík, Pus­té Sa­dy
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - AVG Anti­vi­rus PRO (Ochra­na smar­tfó­nu An­droid): Ľuboš Ko­zel­ka, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Tab­let Pres­ti­gio: Lu­káš Ke­sík, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - ESET NO­D32 Anti­vi­rus: Ma­rek Ká­dar, Bá­nov
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Skrin­ka na PC S340 (black) s vod­ní­kom Kra­ken X31: Ma­rián Kru­šin­ský, Po­ho­re­lá
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Acer Ja­de: Ma­rián Mar­ko, Zvo­len
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Tab­let Pres­ti­gio: Mar­tin Fe­dor, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Sam­sung Ga­laxy Gear: Mar­tin Ma­jer­čák, Já­nov­ce pri Pop­ra­de
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Mo­ney S3 Pro­fe­sio­nal (Účtov­níc­tvo, skla­dy, mzdy): Mar­tin Mo­ty­čák, Se­reď
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Tab­let Pres­ti­gio: Mar­ti­na Haas, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Acer Ja­de: Mi­chal Pav­lík, Stu­pa­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Pou­káž­ka Slo­va­kia­ring: Mi­cha­la Kla­mo­vá, Pí­la
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - AVG Inter­net Se­cu­ri­ty 2015 (Ochra­na osob­né­ho po­čí­ta­ča): Mi­lan Kic­ko, Spiš­ská No­vá Ves
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Na­vi­gá­cia Sy­gic: Mi­lan So­bo­ta, Prie­vi­dza
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Cherry B.UN­LI­MI­TED AES - klá­ves­ni­ca + myš: Mi­riam Váľ­ko­vá, Očo­vá
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Cherry DW8000 - klá­ves­ni­ca + myš: Mi­ros­lav Hlož­ka, Pop­rad
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - So­ny Xpe­ria Z2: On­drej Pá­len­čár, Sob­la­hov
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Pou­káž­ka Slo­va­kia­ring: Pa­vol Ma­tu­la, My­ja­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Lo­gi­tech Mul­ti­Me­dia Spea­ker z333: Pe­ter Bu­rian, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Ge­nius GX Ga­ming rep­ro SW-G5.1 3500: Pe­ter Fillo, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Sam­sung Ga­laxy S5 mi­ni s fli­po­vym oba­lom: Pe­ter La­cek, Ži­li­na
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Tab­let Pres­ti­gio: Pe­ter Ma­li­no­vič, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Lo­gi­tech Mul­ti­Me­dia Spea­ker z333: Pe­ter Nyá­ri, Fi­ľa­ko­vo
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - ESET NO­D32 Anti­vi­rus: Pe­ter Pen­zes, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Tom Tom Mul­ti Sport Car­dio: Pe­ter Pet­rús, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Acer Ja­de: Pe­ter Po­lyák, No­vé Zá­mky
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - AVG PC Tu­neup (La­de­nie vý­ko­nu osob­né­ho po­čí­ta­ča): Pe­ter Šípoš, Ko­ši­ce
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Sap­phi­re R9 280X Dual-X - gra­fic­ká kar­ta: Ró­bert Fe­rian­čik, Tur­čian­ske Tep­li­ce
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Acer Ja­de: Ro­man Puk­ša, Mo­rav­ské Lies­ko­vé
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Ge­nius tal­bet Easy­Pen i608X: Sla­vo­mír Kan­tor, Pop­rad
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty: Šte­fan Ju­hás, Ko­ši­ce
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Pou­káž­ka Slo­va­kia­ring: Šte­fan Ku­če­rák, Vr­bo­vé
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty: Ti­bor Kraj­čo­vič, Maj­ci­chov
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Tab­let Pres­ti­gio: To­máš So­bol, Bra­tis­la­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - ESET NO­D32 Anti­vi­rus: Vik­tor Mar­cík, Lip­tov­ský Mi­ku­láš
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - APC Smart UPS: Vi­liam Mi­ná­rik, Dl­hé Po­le
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Pou­káž­ka Slo­va­kia­ring: Vi­liam Pi­lar­čik, Ban­ská Bys­tri­ca
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - ESET Smart Se­cu­ri­ty: Vla­di­mír Al­bert, Stu­pa­va
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Pou­káž­ka Slo­va­kia­ring: Vla­di­mír Sklen­ka, Ban­ská Bys­tri­ca
Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž 2014 - Huawei As­cend Ma­te 7: Zu­za­na Ly­sá, Bra­tis­la­va


VY­HOD­NO­TE­NIA DE­CEM­BER 2014:
DE­CEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Slá­chad­lá Sam­sung Le­vel in: Pe­ter He­rák, Bra­tis­la­va
DE­CEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Ven­ti­lá­tor LE­PA BOL.QUIET: Ju­raj Či­čat­ko, Mi­cha­lov­ce
DE­CEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Kni­ha: Mi­ni­ma­lis­tic­ký fo­tog­raf: Fran­ti­šek Ušák, Bra­tis­la­va
PCR RÉBUS - LE­PA LV12: Mi­ros­la­va Ve­če­ro­vá, Hlo­ho­vec
Sú­ťaž o rou­ter - TP-LINK AR­CHER C5: Ju­raj Hrn­čiar, Ko­ši­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Slú­chad­lá Trust Wire­less PC head­set: Mar­cel Žem­la, Jas­lov­ské Bo­hu­ni­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kar­ta SD San­Disk 8 GB: Ale­na De­me­te­ro­vá, Nit­ra
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Zo­ner Pho­to Stu­dio 17 - kni­ha: Mi­lan Be­ňa­dik, Mar­tin


VY­HOD­NO­TE­NIA NO­VEM­BER 2014:
NO­VEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Power­seed: Eva Bla­hu­to­vá, Ži­li­na
NO­VEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Slú­chad­lá KOSS: Pe­ter Hor­váth, No­vé Zá­mky
NO­VEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Taš­ka na no­te­book Re­van­ce Voyage: Mi­lan Ku­kuč­ka, Lov­ce
PCR RÉBUS - chla­dič Ener­max ETS-N30: Sla­vo­mír Mi­kov­čák, Ko­ši­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Ven­ti­lá­tor LE­PA: Mi­lan Ko­za, Zvo­len
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha: Oča­mi fo­tog­ra­fa: Adam Vaň­ko, Po­vi­na
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Slú­chad­lá KOSS: Pet­ra Ko­le­sá­ro­vá, Mar­tin
Žre­bo­va­nie Ver­nos­tnej sú­ťa­že 2014 náj­de­te tu.


VY­HOD­NO­TE­NIA OKTÓBER 2014:
OKTÓBROVÁ SÚŤAŽ - Power­seed: To­máš Ho­rán, To­poľ­ča­ny
OKTÓBROVÁ SÚŤAŽ - Slú­chad­lá Skullcan­dy AN­DO: Má­ria Po­lá­ko­vá, Bra­tis­la­va
OKTÓBROVÁ SÚŤAŽ - Kar­ta SD San­Disk 8 GB: Vla­di­mír Čer­nic­ký, Bra­tis­la­va
PCR RÉBUS - Chla­dič True Power: Ras­tis­lav Bom­ba, Hruš­tín
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Taš­ka na no­te­book Re­van­ce Voyage: Pe­ter Pa­ri­či, Tre­bi­šov
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha: Bles­ky speed­li­te: Vla­do Po­toc­ký, Sni­na
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Pan­zer Glass na Sam­sung Ga­laxy Tab: Dá­vid Bar­bo­ra , No­vá Ba­ňa


VY­HOD­NO­TE­NIA SEP­TEM­BER 2014:
SEP­TEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Blue­toot­ho­vý rep­ro­duk­tor Ur­ban Re­volt: Pe­ter Hum­mel, Bra­tis­la­va
SEP­TEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Taš­ka na no­te­book Re­van­ce Voyage: Mar­ce­la Kraj­ňá­ko­vá, Hen­dri­chov­ce
SEP­TEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Veľ­ká kni­ha štý­lov portré­to­vej fo­tot­gra­fie: Ja­kub Spe­vár, Mar­tin
PCR RÉBUS - Pan­zer Glass na Sam­sung Ga­laxy Tab: To­máš Ho­lien­ka, Ži­li­na
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Taš­ka na no­te­book Re­van­ce Voyage: Yve­ta Pe­te­ro­vá, Kra­ko­va­ny
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Fo­tog­ra­fie v praxi - Čier­no­bie­la fo­tog­ra­fia: Ja­ros­lav Mar­čok , Bra­tis­la­va
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Pan­zer Glass: Mar­cel Gra­nat, Veľ­ké Ka­pu­ša­ny


VY­HOD­NO­TE­NIA AUGUST 2014:
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - Blue­tooth rep­ro­duk­tor SP ze­ro: Mar­tin Stok­las, No­vé Zá­mky
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - Pan­zer Glass na App­le iP­ho­ne: Ro­man Uhliar, Zvo­len
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - San­Disk SDHC 8 GB : Pe­ter Ci­bul­ka, Stráž­ske
PCR RÉBUS - Noc­tua NH-D15: Da­nie­la Po­bo­če­ko­vá, Dol­ná Stre­da
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Taš­ka na no­te­book Re­van­ce Voyage: Ja­kub Kaš­šák, Bra­tis­la­va
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha: Fo­tog­ra­fie v praxi - Portrét: Ju­raj Či­čat­ko, Mi­cha­lov­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Pan­zer Glass na Sam­sung S4 mi­ni: To­máš Líš­ka, Tl­ma­če


VY­HOD­NO­TE­NIA JÚL 2014:
JÚLOVÁ SÚŤAŽ - Taš­ka na no­te­book Re­van­ce Voyage : Mi­lan Ho­le­ček, Bie­ly Kos­tol
JÚLOVÁ SÚŤAŽ - Pan­zer Glass™ na iPad mi­ni : Du­šan Ru­bo­vič, Ko­ši­ce
JÚLOVÁ SÚŤAŽ - San­Disk SDHC 8 GB : La­dis­lav Ma­zúch, Se­nec
PCR RÉBUS - Di­plo­mat­ka EP­SON: Ju­raj Stre­šík, Me­ra­ši­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Taš­ka na no­te­book Re­van­ce Voyage : Ra­do­van Ja­ná­či, Po­važ­ská Bys­tri­ca
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Vre­cúš­ko pri­pev­ni­teľ­né na smar­tfón : Ro­man Ko­neč­ný, Bá­nov­ce nad Beb­ra­vou
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Pan­zer Glass™ na Sam­sung Ga­laxy : Pe­ter Pec­ník, Ban­ská Bys­tri­ca


VY­HOD­NO­TE­NIA JÚN 2014:
JÚNOVÁ SÚŤAŽ - Taš­ka na no­te­book Re­van­ce Voyage: Mar­tin Ker­tys, Pre­šov
JÚNOVÁ SÚŤAŽ - Chro­me­cast: Jo­zef Šol­tys, Tren­čín
JÚNOVÁ SÚŤAŽ - Ver­ba­tim Fo­lio Poc­ket Mo­cha: On­drej Gal­ba­vý, Nit­ra
PCR RÉBUS - D-Link Cloud PTZ Ca­me­ra: Pe­ter Hviz­da, Kež­ma­rok
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Taš­ka na no­te­book Re­van­ce Wings: Pe­ter Var­ga, Re­vú­ca
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Trič­ko PC RE­VUE: Mi­ros­lav Prie­ho­da, Tren­čín
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Plec­niak UEFA: Adam Špli­ňo, Ne­mec­ká


VY­HOD­NO­TE­NIA MÁJ 2014:
MÁJOVÁ SÚŤAŽ - Taš­ka na no­te­book Re­van­ce Voyage: Ján Ge­ci, Plav­ni­ca
MÁJOVÁ SÚŤAŽ - Ba­ter­ka Ac­ti­ve­Jet: Pe­ter Mi­háľ, Hruš­tín
MÁJOVÁ SÚŤAŽ - Trič­ko PC RE­VUE: Ján Bo­čí­nec, Po­važ­ská Bys­tri­ca
PCR RÉBUS - Ener­max Re­vo­lu­tion Xt: Mi­chal Ry­bár, Svä­tý jur
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Taš­ka na no­te­book Re­van­ce Wings: Ja­ros­lav Mar­čok, Bra­tis­la­va 35
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - PC myš Ge­nius Ener­gy Mou­se: Pat­rik Re­huš, Gbe­ly
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Trič­ko PC RE­VUE: Šimon Fús­ka, Ivan­ka pri Nit­re
Vy­hraj­te Of­fi­ce 365 - Of­fi­ce 365 Ho­me: Mar­tin Han­cko, Bra­tis­la­va


VY­HOD­NO­TE­NIA APRÍL 2014:
APRÍLOVÁ SÚŤAŽ - Klá­ves­ni­ca s my­šou Ge­nius Er­go­Me­dia 800: Ma­rián Miť­ko, Bra­tis­la­va
APRÍLOVÁ SÚŤAŽ - PC myš s kal­ku­lač­kou Ca­non: Ján Sliv­ka, Prí­bov­ce
APRÍLOVÁ SÚŤAŽ - Kni­ha: Fo­tog­ra­fia v praxi: Kra­ji­na: Pe­ter Ko­so­rín, Nit­ra
PCR RÉBUS - TP-LINK TD864W: Sta­nis­lav Du­go­vič, Mod­ra
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Ge­nius Ring Mou­se2: Ga­briel Moh­ňan­ský, Mol­da­va nad Bod­vou
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Puz­dro Ge­nius G-S1200: Vla­di­mír Bla­hút, No­voť
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Do­ty­ko­vé pe­ro Ge­nius: Mar­tin Ku­ki, Bra­tis­la­va


VY­HOD­NO­TE­NIA MA­REC 2014:
MAR­COVÁ SÚŤAŽ - Pre­nos­ný rep­ro­duk­tor Huawei: Ján Ha­lás, Mar­tin
MAR­COVÁ SÚŤAŽ - Uni­ver­zál­na na­bí­jač­ka na no­te­boo­ky iGo: Ri­chard Hu­dec, Zvo­len
MAR­COVÁ SÚŤAŽ - Klá­ves­ni­ca k tab­le­tu Ca­nyon: Ga­brie­la Kot­lá­ro­vá, Tren­čín
PCR RÉBUS - Bez­drô­to­vá zá­suv­ka INELS: An­na Mi­kul­co­vá, Ru­žom­be­rok
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha: In­fer­no: Mi­lan Ho­le­ček, Bie­ly Kos­tol
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Bel­kin Smart TV link: Pe­ter Pa­ri­či, Tre­bi­šov
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Do­ty­ko­vé pe­ro Ge­nius: Sta­nis­lav Bo­bok, Par­ti­zán­ske


VY­HOD­NO­TE­NIA FEB­RUÁR 2014:
FEB­RUÁROVÁ SÚŤAŽ - Slú­chad­lá Pres­ti­gio: Mi­ros­lav Ma­jer, Tren­čín
FEB­RUÁROVÁ SÚŤAŽ - Od­ol­né puz­dro Li­fep­roof na iP­ho­ne: Igor Hor­ňák, Ko­ši­ce
FEB­RUÁROVÁ SÚŤAŽ - Klá­ves­ni­ca Ca­nyon k tab­le­tu: Ján Švec, Sta­rý Te­kov
PCR RÉBUS - Ener­max Twis­terflow 17: Pet­ra Ach­ber­ge­ro­vá, Ru­žom­be­rok
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kľúč USB Apa­cer 8 GB: Ján Ja­no­tík, Dol­ný Ku­bín
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Obal na no­te­book STM: Jo­zef Pet­ri­šak, Ky­suc­ké no­vé mes­to
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha Prí­be­hy fo­tog­ra­fií: Mi­ros­lav Zá­škva­ra, Smr­dá­ky 76


VY­HOD­NO­TE­NIA JA­NUÁR 2014:
JA­NUÁROVÁ SÚŤAŽ - Full HD webo­vá ka­me­ra Ge­nius: Ja­ros­lav Grič, Bra­tis­la­va
JA­NUÁROVÁ SÚŤAŽ - Ca­nyon Blue­tooth key­board: Ma­tej Gu­lik, Pre­šov
JA­NUÁROVÁ SÚŤAŽ - Obal na tab­let: Ma­rek Só­gel, Šahy
PCR RÉBUS - Noc­tua NH-L9i: Sla­vo­mír Ilav­ský, Brez­no - Ma­zor­ní­ko­vo
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Her­ná klá­ves­ni­ca Ha­ma: To­máš Agócs, Ge­mer­ský Jab­lo­nec
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Obal Ver­ba­tim na tab­let: Mi­ros­lav Gor­du­liak, Stre­kov
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha 1000 do­ko­na­lých póz a čis­tia­ca súp­ra­va na PC: Fer­di­nand Gal­ko, Nem­šo­vá
Žre­bo­va­nie veľ­kej pred­pla­ti­teľ­skej sú­ťa­že 2013


VY­HOD­NO­TE­NIA DE­CEM­BER 2013:
DE­CEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Hráč­ska myš Ha­ma: Adam Kri­žan, Ča­taj
DE­CEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Power­bank Peu­geot: Do­mi­nik Šte­fa­nič­ka, Bra­tis­la­va
DE­CEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Kni­ha: Dan Brown - In­fer­no: Pe­ter Bi­há­ry, Nit­ra
PCR RÉBUS - Chla­dič An­tec: Da­na Mi­kov­čá­ko­vá, Ko­ši­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Ge­nius Tra­ve­ler 9010LS: Pe­ter Čá­kov­ský, Ža­rno­vi­ca
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Svet­lá na bi­cy­kel Mon­key Light: Ri­chard Va­lák, Ban­ská Štiav­ni­ca
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Puz­dro na tab­let Bel­kin: Ras­tis­lav Bom­ba, Ve­lič­náVY­HOD­NO­TE­NIA NO­VEM­BER 2013:
NO­VEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Slú­chad­lá Ge­nius HS-M470: An­na Ut­ľa­ko­vá, Ko­ši­ce
NO­VEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Svet­lá na bi­cy­kel Mon­key Light: Mar­tin Fe­rianc, Spiš­ská No­vá Ves
NO­VEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Ac­ro­nis true ima­ge pre­mium: Ju­raj Fi­lo, Kra­ko­va­ny
NO­VEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Ac­ro­nis true ima­ge pre­mium: Pe­ter Kom­žík, Zla­té Mo­rav­ce
NO­VEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Ac­ro­nis true ima­ge pre­mium: Da­niel Va­šek, No­vé Zá­mky
PCR RÉBUS - Power Bank: Pe­ter Hoš­ták, Tr­na­va
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Ge­nius Mi­ni LuxePad: Ján Slá­čik, Stu­pa­va
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Ge­nius BlueEye Mou­se: Ger­ge­ly Krá­lik, Tr­sti­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Ge­nius puz­dro na tab­let: Ma­rek Slá­čik, No­vé mes­to nad Vá­hom
Vi­deo zo žre­bo­va­nia Ver­nos­tnej sú­ťa­že 2013 náj­de­te tu>>
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Kni­ha In­fer­no:
Pe­ter Ci­bul­ka, Stráž­ske
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Kni­ha In­fer­no: Mar­tin Le­šo, Sob­ran­ce
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Bel­kin obal na Ga­laxy S4 čier­ny: Pe­ter Ja­vor­ka, Zvo­len
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - bel­kin obal na Ga­laxy S4 mod­rý: Do­mi­nik Koz­má­li, Le­vi­ce
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Pres­ti­gio bez­drô­to­vý rep­rá­čik: An­ton Wolf, Prie­vi­dza
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Myš­ka Ge­nius - nor­mál­na: Do­mi­nik Ma­he­ly, Ga­lan­ta
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Zvu­kov­ka Crea­ti­ve: Ma­rián An­dri­šov, Krás­nov­ce
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Ener­max Twis­ter­folw - pod­lož­ka 15" : Ma­rián Sze­tyin­szki, Ma­lac­ky
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Ener­max Teo­lus Pu­re - pod­lož­ka 17" : Ma­rek So­ro­čin, Svid­ník
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Bel­kin rou­ter: Ro­man Kla­mo, Pí­la
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Taš­ka Gol­la: Mar­tin Šalit­roš, Ko­ši­ce
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Her­né slú­chad­lá Ge­nius: Vi­liam Šebo­ra, Mod­ra
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Her­ná klá­ves­ni­ca Ge­nius: Mi­lan Bje­lon­čík, Spiš­ská No­vá Ves
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Auto BMW X6 - na di­al­ko­vé ov­lá­da­nie: Fi­lip Var­ga, Gel­ni­ca
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Vo­lant Ca­nyon: Vlas­ti­mil Druž­bac­ký, Pop­rad
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Phi­lips mo­ni­tor: Ro­man Krá­lik, Lip­tov­ský Mi­ku­láš
Ver­nos­tná sú­ťaž 2013 - Phi­lips preh­rá­vač: Ru­dolf Be­ňač­ka, Če­ľa­di­ceVY­HOD­NO­TE­NIA OKTÓBER 2013:
OKTÓBROVÁ SÚŤAŽ - Sto­jan na tab­let iS­tand : Al­žbe­ta Sze­na­sio­vá, Bra­tis­la­va 49
OKTÓBROVÁ SÚŤAŽ - Ge­nius Ring Mou­se 2 : Mar­tin Hol­ka, Hron­ské Kľa­ča­ny 575
OKTÓBROVÁ SÚŤAŽ - Čis­tia­ca súp­ra­va na TV/Mo­ni­tor : Ma­rek Hanc, Sni­na
PCR RÉBUS - Chla­dič Noc­tua: Mi­lan Cha­mu­la, Lu­če­nec
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Ge­nius Green Wire­less PC myš : Šte­fan Hol­lý, Dub­ni­ca nad Vá­hom
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Puz­dro Ge­nius na tab­le­ty: Mi­ros­lav Do­čár, Tren­čín
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Slú­chad­lá Koss : To­máš Po­la­ko­vič, No­vé Zá­mkyVY­HOD­NO­TE­NIA SEP­TEM­BER 2013:
SEP­TEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Fo­toa­pa­rát G-Shot 510 od­ol­ný vo­de: Ján Pav­lech, Ko­ši­ce
SEP­TEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Vy­so­ko od­ol­né puz­dro Li­fep­roof na iP­ho­ne: To­máš Bro­dek, Ru­di­na
SEP­TEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Slú­chad­lá KOSS: Oto Ka­ma­rov, Bra­tis­la­va
PCR RÉBUS - Gi­ga­by­te M6800 v. 2: Ján Ni­kel, Ko­ši­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Rep­ro­duk­to­ry Ge­nius SP-D150: He­le­na Ba­log­ho­vá, Re­vú­ca
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Puz­drá Bel­kin na Sam­sung Ga­laxy S4: Fer­di­nand Gal­ko, Nem­šo­vá
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Pré­mio­vá čis­tia­ca súp­ra­va Co­lorway na iPad: Vi­te­zes­lav Sis­lak - Lion­brid­ge, Ži­li­na
Sú­ťaž o smar­tfón So­ny Xpe­ria M - So­ny Xpe­ria M: Mi­chal Bla­hút, Bra­tis­la­va
Sú­ťaž s Win­RAR - Dar­če­ko­vý ba­lí­ček Win­RAR: Pe­ter Mi­hál, Ko­ši­ce
Sú­ťaž s Win­RAR - Dar­če­ko­vý ba­lí­ček Win­RAR: Ja­na Šebo­vá, Bra­tis­la­va
Sú­ťaž s Win­RAR - Dar­če­ko­vý ba­lí­ček Win­RAR: Mar­tin Skor­vá­nek, Par­ti­zán­skeVY­HOD­NO­TE­NIA AUGUST 2013:
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - Pre­nos­ný rep­ro­duk­tor a.m.p. SP1: Pe­ter Gerstbrein, Bra­tis­la­va
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - Blue­tooth adap­tér na hud­bu a te­le­fo­no­va­nie a.m.p. gain: Ma­rek Mi­ze­ra, Ze­le­neč
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - Bez­drô­to­vá klá­ves­ni­ca Bel­kin Your­Ty­pe: Ján Kon­túl, Hu­men­né
PCR RÉBUS - ZyXEL Me­dia Rou­ter N750: Ján Ra­čák, Brez­no
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - PC myš Ge­nius 4-D Tur­bo Scroll: Fran­ti­šek Lor­ko, Ky­sak
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Slú­chad­lá Gi­ga­by­te H11: Ra­do Lup­ták, Ban­ská Štiav­ni­ca
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Ochra­na na ob­ra­zov­ky tab­le­tov: Adrián Pe­lech, No­vé mes­to nad Vá­homVY­HOD­NO­TE­NIA JÚL 2013:
JÚLOVÁ SÚŤAŽ - Rou­ter ZyXEL NBG 5615: Pa­vol Hu­ber, Tr­na­va
JÚLOVÁ SÚŤAŽ - Webo­vá ka­me­ra Ge­nius Wide­Cam 320: Ra­do­van Ko­váč, Se­nec
JÚLOVÁ SÚŤAŽ - Slú­chad­lá a.m.p. dBs: To­máš Mik­lóš, Si­la­di­ce
PCR RÉBUS - Noc­tua NH-U14S: Eduard Bob­rík, Bo­le­ráz
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - PC myš Pres­ti­gio: Ja­ros­lav Žiš­ka, Bra­tis­la­va
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Slú­chad­lá Ge­nius GHP-420S: Ľubo­mír Kr­náč, Očo­vá
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Ochra­na na ob­ra­zov­ky tab­le­tov: Mar­tin Pet­rík, Vr­bo­vé
Vy­hraj tab­let - Point Of View - Onyx 527: Kor­nel Di­onýz, Bra­tis­la­va
Let­ná sú­ťaž - HP Des­kjet 5525: Mi­chal Di­nga, Se­reďVY­HOD­NO­TE­NIA JÚN 2013:
JÚNOVÁ SÚŤAŽ - Ver­ba­tim Blue­tooth Mo­bi­le Spea­ker: Ri­chard Bo­si­ni, Ko­ši­ce
JÚNOVÁ SÚŤAŽ - An­tec PowerUp 6000: Pe­ter Bub­niak, Ban­ská Bys­tri­ca
JÚNOVÁ SÚŤAŽ - Ge­nius NX-ECO: Vla­di­mír Ha­baj, Svit
PCR RÉBUS - Gi­ga­by­te AiVia Xenon: Mi­lan Mi­chal­ko, Ko­ši­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - PC myš Pres­ti­gio: Yve­ta Pa­te­ro­va, Kra­ko­va­ny
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Ge­nius Mi­ni LuxePad: To­máš Pau­lus, Lu­če­nec
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Ven­ti­lá­tor Noc­tua: Ro­man An­der­ko, Spiš­ský Hru­šovVY­HOD­NO­TE­NIA MÁJ 2013:
MÁJOVÁ SÚŤAŽ - Myš Lo­gi­tech m325: Mar­tin Kollár, Tu­ra­ny
MÁJOVÁ SÚŤAŽ - Puz­dro na iPad Bel­kin: Ka­ta­rí­na Gaá­lo­vá, Ri­mav­ská So­bo­ta
MÁJOVÁ SÚŤAŽ - Ven­ti­lá­tor Noc­tua NF-A15: Pat­rik Prí­bel­ský, Ga­lan­ta
PCR RÉBUS - TP-LINK Rou­ter: Ja­kub Šku­lec, Ko­ši­ce
Sú­ťaž o gra­fic­kú kar­tu EV­GA Ge­For­ce - EV­GA Ge­For­ce: Pe­ter Jac­ku­liak, Zvo­len
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Rep­ro­duk­tor Mic­ro­lab MD220: Bo­hus­lav KURTÍK, Ži­li­na
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Zr­kad­lo­vá fó­lia na smar­tfón Bel­kin: To­máš Líš­ka, Tl­ma­če
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - PC myš Pres­ti­gio: Mi­chal Di­nga, Se­reďVY­HOD­NO­TE­NIA APRÍL 2013:
Rep­ro­duk­to­ry Ge­nius SP-HF800B: Sla­vo­mír Mi­kov­čák, Ko­ši­ce
Mi­ni­rep­ro­duk­tor Mu­sic An­gel:
Pe­ter Zboj­ník, Tl­ma­če
Taš­ka na no­te­book Le­no­vo: Ru­dolf Be­ňač­ka, Če­ľa­di­ce
Ven­ti­lá­tor Noc­tua: Mi­ros­lav Kvak, Orav­ská Les­ná
So­ny Xpe­ria Go: Mar­tin Be­ták, Bra­tis­la­va
Mi­ni­kal­ku­lač­ka Ca­non: Vla­do Stu­de­nič, Se­ni­ca
Kni­ha: Li­nux: Šte­fan Ol­šav­ský, Ko­ši­ce
Kni­ha: Pho­tos­hop Lab: Ro­man Uhliar, Zvo­lenVY­HOD­NO­TE­NIA MA­REC 2013:
Rou­ter Well WRC0710N: Ra­dos­lav Ku­čin­ský, Bra­tis­la­va
Bez­drô­to­vá mi­nik­lá­ves­ni­ca: Mar­cel Hruš­ka, Bra­tis­la­va
Puz­dro na iP­ho­no Se­na: Jo­zef Drá­bik, Ži­li­na
Ven­ti­lá­tor be quiet!: Ven­de­lín Te­ťák, Kra­ľo­va­ny
Bel­kin Screen Cast: Pe­ter Fe­dor, Bra­tis­la­va
Bez­drô­to­vý pre­vod­ník hud­by: Vác­lav An­tu­šek, Mod­ra
Kni­ha: ASP.NET 4: Adam Špli­ňo, Hu­men­néVY­HOD­NO­TE­NIA FEB­RUÁR 2013:
FEB­RUÁROVÁ SÚŤAŽ - PC myš HP: Pe­ter Krav­čát, Hlo­ho­vec
FEB­RUÁROVÁ SÚŤAŽ - Puz­dro na tab­let Bel­kin: Ju­raj Zá­brod­ský, Ra­ko­vi­ce
FEB­RUÁROVÁ SÚŤAŽ - Di­gi­tál­ny mik­ros­kop: Mi­chal Pas­ter­nák, Nit­ra
PCR RÉBUS - Ven­ti­lá­tor Noc­tua: Iľ­ja Špa­lek, Vrút­ky
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - i-FlashDri­ve pre plat­for­mu App­le: Mi­ros­lav Le­dec­ký, Spiš­ská Vla­chy
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - ohrie­vač/chla­dič USB: Pe­ter Far­kaš, Dub­ni­ca nad Vá­hom
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha: Za­čí­ná­me Ja­vaS­cript: Ka­rol Kaz­da, Sta­rá Tu­ráVY­HOD­NO­TE­NIA JA­NUÁR 2013:
JA­NUÁROVÁ SÚŤAŽ - PC myš­ka HP: On­drej Ho­na­lík, Ko­ši­ce
JA­NUÁROVÁ SÚŤAŽ - Sto­jan na tab­let Bel­kin: Ľubo­mír Rób, Ze­le­neč
JA­NUÁROVÁ SÚŤAŽ - Ven­ti­lá­tor Noc­tua: Ma­tej De­več­ka, Tu­ra­ny
PCR RÉBUS - TOP­COM But­ler out­door 2010: Šimon Fús­ka, Ivan­ka pri Nit­re
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Zo­sil­ňo­vač Ener­max Dream­Bass: Adam Špli­ňo, Hu­men­né
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha: Per­fek­tní expo­zi­ce: Ja­kub Har­man, Dol­ná Seč
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Slú­chad­lá Ca­nyon CNL-SCE­POI: An­drej Slá­vik, Ži­li­na
Vy­hod­no­te­nie Veľ­kej pred­pla­ti­teľ­skej sú­ťa­že 2013 náj­de­te tu>>


VY­HOD­NO­TE­NIA DE­CEM­BER 2012:
DE­CEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Taš­ka na no­te­book Ca­nyon Chro­me : Do­mi­nik Adam, Le­vi­ce
DE­CEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Do­ty­ko­vé pe­ro Ge­nius Touch Pen 100M : Mar­tin Šabík, Le­vi­ce
DE­CEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Di­aľ­ko­vý ov­lá­dač Lo­gi­tech Har­mo­ny: Pe­ter Po­lák, Ko­ši­ce
PCR RÉBUS - Ven­ti­lá­tor be quiet! SI­LENT WINGS 2: Ivan Čer­ťas­ký, Žiar nad Hro­nom
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - PC myš Ca­nyon : Dá­vid Bron­tvaj, Ná­mes­to­vo
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha: Zo­ner Pho­to Stu­dio 13 + Kni­ha Zo­ner + Bel­kin ná­lep­ka: Lu­káš Var­ga, Ras­la­vi­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kryt na iPod Touch Bel­kin Emer­ge032: Vlas­ti­mil Druž­bac­ký, Pop­rad
VY­HOD­NO­TE­NIA NO­VEM­BER 2012
NO­VEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Náh­lav­ná súp­ra­va Plat­ro­nics: Mi­lan For­gáč, Det­va
NO­VEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Sam­sung MP3 Player W1: Pe­ter Po­do­li­nec, Sta­rá Tu­rá
NO­VEM­BROVÁ SÚŤAŽ - TP-LINK TL-PA511KIT: Pa­vel Lauri­nec, Os­la­ny
PCR RÉBUS - Be quiet! Si­lent Wings 2: Ja­ros­lav Fol­dy­na, Svr­či­no­vec
Sú­ťaž o tab­let Win­dows 8 - Acer Ico­na W5: Vla­di­mír Sliv­ka, Par­ti­zán­ske
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Puz­dro na iP­ho­ne Luxa: Ma­túš Kos­tik, Čer­ni­na
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha: CSS - kom­plet­ný sprie­vod­ca: Bra­nis­lav Hlo­beň, Bá­nov­ce nad Beb­ra­vou
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Puz­dro na no­te­book EP­SON: Pa­vel Va­lák, Dub­ni­ca nad Vá­hom
Vy­hod­no­te­nie ver­nos­tnej sú­ťa­že náj­de­te tu>>VY­HOD­NO­TE­NIA OKTÓBER 2012
OKTÓBROVÁ SÚŤAŽ - Klá­ves­ni­ca Ener­max Ac­ry­lux:
La­dis­lav Ská­la, Svä­tý Jur
OKTÓBROVÁ SÚŤAŽ - JBL ON TOUR MIC­RO: Pe­ter Fa­ze­kaš, Ko­ši­ce - Bar­ca
OKTÓBROVÁ SÚŤAŽ - Sam­sung MP3 Player W1: Mar­tin Sliv­ka, Lip­tov­ský Mi­ku­láš
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Pre­nos­ný rep­ro­duk­tor Ge­nius SP-i165: Mi­chal Di­nga, Se­reď
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Puz­dro na no­te­book EP­SON: Mi­riam To­ma­no­vá, Lip­tov­ský Mi­ku­láš
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha: Fo­tog­ra­fia a níz­ka hla­di­na os­vet­le­nia: Fran­ti­šek Lor­ko, Ky­sak
PCR RÉBUS - HP De­luxe Bund­le: Ró­bert Va­laš­ka, No­vé Zá­mky


VY­HOD­NO­TE­NIA SEP­TEM­BER 2012
SEP­TEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Te­le­fón Em­po­ria Talk Com­fort: On­drej Le­no, Čad­ca
SEP­TEM­BROVÁ SÚŤAŽ - Ge­nius Por­tab­le Blue­tooth Spea­ker: Pe­ter Sam­ko, Bra­tis­la­va
SEP­TEM­BROVÁ SÚŤAŽ - TP-LINK TL-WN722N: Ma­rek Šte­fá­nik, No­vé Mes­to nad Vá­hom
PCR RÉBUS - Bel­kin AC Anywhe­re: Vla­di­mír Čer­nic­ký, Bra­tis­la­va
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - HD webo­vá ka­me­ra Lo­gi­tech c920: To­máš Ja­vo­ri­na, Mar­tin
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Súp­ra­va oba­lov na iPad/iP­ho­ne: Ras­ťo Šaling, Men­gu­šov­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha: RAW: Pe­ter Vy­pa­ri­na, Bra­tis­la­vaVY­HOD­NO­TE­NIA AUGUST 2012
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - Rou­ter TP-LINK TL-WR741ND:
Mi­ros­lav Le­dec­ký, Spiš­ské VLa­chy
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - Klá­ves­ni­ca Ener­max: Pe­ter Kraj­čo­vič, Bra­tis­la­va
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 5: Ró­bert Ta­má­ši, Bra­tis­la­va
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 5: Šte­fan Ta­káč, No­vá De­din­ka
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 5: Jo­zef Frim­mel, Prie­vi­dza
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 5: Pat­rik Griac, Par­ti­zán­ske
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 5: Da­niel Ur­ban­cik, Bra­tis­la­va
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 5: Ka­rol Kaz­da, Sta­rá Tu­rá
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 5: Mar­tin Schnei­der, Pe­zi­nok
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 5: Mar­tin Né­meth, Spiš­ská No­vá Ves
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 5: Má­ria Bur­do­vá, Se­ni­ca
AUGUS­TOVÁ SÚŤAŽ - As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 5: Te­ré­zia Sla­ni­ná­ko­vá, Ska­li­té
PCR RÉBUS - Bel­kin Play N450DB: Pe­ter Mi­cha­len­ko, No­vá Stráž
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kar­tón pi­va Pil­sner Urquell: Voj­tech Vi­tek, Šura­ny
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Slú­chad­lá Phi­lips The Spec­ked: Ja­ro­mír Ha­ti­na, Ban­ská Bys­tri­ca
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Pho­tos­hop re­tu­šo­va­nie fo­tog­ra­fie: Mi­lan Be­ňa­dik, Mar­tin
Sú­ťaž o do­má­ce ki­no Sam­sung - Do­má­ce ki­no Sam­sung HT-E6750W: Mi­ros­lav Kraj­čír, Bra­tis­la­vaVY­HOD­NO­TE­NIA JÚL 2012
JÚLOVÁ SÚŤAŽ - Te­le­fón Em­po­ria Talk Com­fort:
Ma­roš Hal­ža, Rož­ňa­va
JÚLOVÁ SÚŤAŽ - Rep­ro­duk­to­ry Ge­nius SP-U115: Dá­vid Ga­lo, Mar­tin
JÚLOVÁ SÚŤAŽ - Taš­ka na no­te­book Gol­la: Ju­raj Brin­dza, Bra­tis­la­va
PCR RÉBUS - Do­ko­va­cia sta­ni­ca Var­ta + trič­ko: Vik­tor Bod­nár, Ko­ši­ceň
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Inter­ne­to­vý adap­tér Lin­ksys: An­drej An­ta­lov­ci, Bra­tis­la­va
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - PC ven­ti­lá­tor Be quiet!: Ja­kub Mar­tin­ka, Tren­čian­ska Tur­ná
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Vrec­ko­vá kal­ku­lač­ka Ca­non: Ga­briel Har­van, Mod­ra nad Ci­ro­chou
Sú­ťaž o ske­ner Ca­non - Ske­ner Ca­non: Pat­rik Jan­ko, Bra­tis­la­vaVY­HOD­NO­TE­NIA JÚN 2012
JÚNOVÁ SÚŤAŽ - Slú­chad­lá AKG K512 MKII:
Pe­ter Haj­da, Bra­tis­la­va
JÚNOVÁ SÚŤAŽ - Taš­ka na no­te­book Ca­nyon: Ján Pa­vú­ček, Se­nec
JÚNOVÁ SÚŤAŽ - Puz­dro na iP­ho­ne Bel­kin: Adam Uj­há­zi, Ko­ši­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Slú­chad­lá Ge­nius GPH-400A: Já­nos Né­ve­ri, Ko­lá­ro­vo
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Puz­dro na tab­let Bel­kin: Ju­raj Štu­denc, Tr­na­va
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha nauč­te sa fo­tog­ra­fo­vať dob­re + trič­ko ESET: An­drej An­ta­lov­ci, Bra­tis­la­va
PCR RÉBUS - Zá­klad­ná dos­ka Gi­ga­by­te: An­drej Va­cul­čiak, Det­vaVY­HOD­NO­TE­NIA MÁJ 2012
MÁJOVÁ SÚŤAŽ - Ka­me­ra Ge­nius G-Shot:
Sa­muel Buč­ku­liak, Bra­tis­la­va
MÁJOVÁ SÚŤAŽ - Rou­ter Lin­ksys X2000: Ve­ro­ni­ka Hru­bá, Pre­šov
MÁJOVÁ SÚŤAŽ - Hra­cia pod­lož­ka pod myš: Ivan Kos­ka, Dob­ši­ná
PCR RÉBUS - PC chla­dič znač­ky Noc­tua: Ján Bo­čí­nec, Po­važ­ská Bys­tri­ca
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Súp­ra­va puz­dier pre tab­let a smar­tfón: Jan­ko La­dis­lav, Slád­ko­vi­čo­vo
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha The Al-Tha­ni Award: Adam Špli­ňo, Hu­men­né
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha Ako som fo­tog­ra­fo­val zvie­ra­tá: Ľuba Bzi­ko­vá, Strop­kov


VY­HOD­NO­TE­NIA APRÍL 2012
APRÍLOVÁ SÚŤAŽ - Hra­cia pod­lož­ka pod myš:
Mi­loš Ka­na­la, Nit­ra
APRÍLOVÁ SÚŤAŽ - Myš ASUS: Má­rio Pau­lič­ka, Nad­li­ce
APRÍLOVÁ SÚŤAŽ - Kni­ha Pleť a fo­tog­ra­fia: Ján Ma­lin­ka, Bra­tis­la­va
PCR RÉBUS - Ven­ti­lá­tor znač­ky An­tec: Mi­ros­la­va Drá­bi­ko­vá, Se­reď
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha Kra­jin­kár­ska fo­tog­ra­fia: Ka­rol Kaz­da, Sta­rá Tu­ra
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Po­lo­ko­še­ľa HP: La­dis­lav Lip­nic­ký, Zvo­len
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Rek­lam­ný ba­lí­ček ASUS: Dá­vid Bar­bo­ra, No­vá Ba­ňaVY­HOD­NO­TE­NIA MA­REC 2012
MAR­COVÁ SÚŤAŽ - Chla­dia­ca pod­ložk od no­te­book TI­TAN:
Mi­chal Ko­túč, Tren­čín
MAR­COVÁ SÚŤAŽ - Špič­ko­vý te­le­fón Gi­ga­set s do­ty­ko­vým dis­ple­jom: Igor Smo­lík, Lip­tov­ský Mi­ku­láš
MAR­COVÁ SÚŤAŽ - Screen­pro­tec­tor pre App­le iP­ho­ne: Jo­zef Vi­čan, Mar­tin
PCR RÉBUS - Kal­ku­lač­ka od HP: Sta­nis­la­va Bello­vá, Lip­tov­ský Mi­ku­láš
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Bez­drô­to­vý rou­ter ZyXEL: Ti­mo­tej Flajs, Ža­škov
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha Fo­tog­ra­fic­ké expe­ri­men­ty: Pe­ter Vrá­bel, Nit­ra
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha Mak­ro­fo­tog­ra­fia: Da­niel Va­šek, No­vé Zá­mkyVY­HOD­NO­TE­NIA FEB­RUÁR 2012
FEB­RUÁROVÁ SÚŤAŽ - Puz­dro s klá­ves­ni­cou pre iPad:
Ma­tej Slan­čík, No­vé Mes­to nad Vá­hom
FEB­RUÁROVÁ SÚŤAŽ - Ochran­ný rám na iP­ho­ne: Má­ria Ra­va­so­vá, Ro­hov
FEB­RUÁROVÁ SÚŤAŽ - Kal­ku­lač­ka znač­ky Ca­non: Pe­ter Mi­cha­len­ko, Hu­men­né
PCR RÉBUS - Chla­dič Za­lman: Ti­mo­tej Hol­lý, Lu­bi­na
IT FIT­NES TEST - Slú­chad­lá AKG: Mi­chal Gap­lov­ský, Bra­tis­la­va
IT FIT­NES TEST - Roč­né pred­plat­né PC RE­VUE: Lu­káš Kra­lech, Tren­čín
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Taš­ka na no­te­book z vý­sta­vy CES: Vla­di­mír Jan­ko­vič, Mar­tin
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha Fo­tog­ra­fic­ké expe­ri­men­ty: Du­šan Cy­mo­rek, Bra­tis­la­va
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Rá­dio­bu­dík znač­ky No­kia: Jo­zef Mi­šá­nek, Ko­ši­ceVY­HOD­NO­TE­NIA JA­NUÁR 2012

JA­NUÁROVÁ SÚŤAŽ - Taš­ka na no­te­book Ca­nyon:
To­máš Líš­ka, Tl­ma­če
JA­NUÁROVÁ SÚŤAŽ - Ven­ti­lá­tor k PC Noc­tua:
Jo­zef Bá­ťa, To­poľ­čian­ky
JA­NUÁROVÁ SÚŤAŽ - Pre­nos­ná súp­ra­va k no­te­boo­ku:
Pe­ter El­ko, Bra­tis­la­va
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Vrec­ko­vá PC myš­ka Lexmark:
Jo­zef Ni­gut, Ko­ši­ce
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Rep­ro­duk­to­ry Crea­ti­ve pre iPod/iP­ho­ne:
Ľubo­mí­ra Ho­rič­ko­vá, Vráb­le
Ako sa vám pá­či to­to vy­da­nie PC RE­VUE? - Kni­ha: Oča­mi fo­tog­ra­fa:
Mi­loš Ka­lis­ký, Ban­ská Bys­tri­ca
PCR RÉBUS - Ca­lis­to 825:
Mi­chal Ru­ža, Mo­rav­ský Svä­tý Ján
Sú­ťaž IT­news.sk - Kar­tón bie­le­ho ví­na Fron­te­ra Sau­vig­non:
Pe­ter Breč­ka, Bra­tis­la­va
Sú­ťaž IT­news.sk - Kar­tón čer­ve­né­ho ví­na Fron­te­ra Merlot:
Sa­muel Haj­duk, Bra­tis­la­va

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

FEB­RUÁROVÁ SÚŤAŽ
Februárovú súťaž sme pre vás pripravili v spolupráci so spoločnosťou Genius. Odpovedzte na súťažnú otázku a môžete vyhrať jednu z troch zaujímavých cien. Zapojte sa do 2. 3. 2015. čítať »
 
Či­ta­teľ­ská an­ke­ta PC RE­VUE a sú­ťaž o su­per ce­ny!
Záleží nám na názore našich čitateľov. Zapojte sa preto do našej čitateľskej ankety a pomôžte ešte viac zlepšiť kvalitu a zaujímavosť PC REVUE. čítať »
 
PCR RÉBUS 2/2015
Vyriešte krížovku a vyhrajte chladič LEPA. Správne znenie tajničky pošlite do 15. 3. 2015. čítať »
 
PCR RÉBUS 1/2015
Vyriešte osemsmerovku a vyhrajte autokameru DVR-535. Správne znenie tajničky pošlite do 15. 2. 2015. čítať »
 
VER­NOSTNÁ SÚŤAŽ
Aj v tomto roku pokračuje obľúbená vernostná súťaž. Neváhajte a zapojte sa aj vy, ak ste našim pravidelným čitateľom. čítať »
 
Vy­hod­no­te­nia sú­ťa­ží
Zapojili ste sa do súťaže v PC REVUE a neviete, či ste vyhrali? Presvedčte sa tu! čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter