Pozrite si Samsung Galaxy Note 10.1 v 3D

No­vý Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1 mô­že­te te­raz vi­dieť v 3D zob­ra­ze­ní pria­mo na va­šom smar­tfó­ne. Sta­čí pár jed­no­du­chých kro­kov a dot­kne­te sa ho pria­mo na va­šom dis­ple­ji.


   A4_samsung_tablet.jpg

Čo bu­de­te pot­re­bo­vať pre zob­ra­ze­nie 3D ob­ra­zu?

  1. Smar­tfón ale­bo tab­let s ope­rač­ným sys­té­mom Goog­le An­droid (od ver­zii 2.2 vy­ššie) ale­bo App­le iOS (4.3 a vy­ššie).

  2. Ap­li­ká­ciu s ozna­če­ním Roz­ší­re­ná reali­ta. Tú náj­de­te na strán­ke www.roz­si­re­na-reali­ta.sk ale­bo www.reali­ta.sk. Ap­li­ká­cia sa na­chá­dza aj na Goog­le Play, ale aj App­le Ap­pSto­re. Prí­pad­ne si ju stiah­ne­te po nas­ke­no­va­ní toh­to QR kó­du.

  3. qr_kod_rozsirena_realita.jpg

  4. Po spus­te­ní ap­li­ká­cie sa vám zob­ra­zí úvod­ná in­for­mač­ná strán­ka ap­li­ká­cie. Za­daj­te po­vel Pok­ra­čo­vať a na­mier­te te­raz ka­me­ru vo svo­jom smar­tfó­ne na vi­zuál (nap­rík­lad na ob­rá­zok ho­re v tom­to člán­ku).

  5. Tab­let Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1 zá­zrač­ne ožil. Je ove­ľa jas­nej­ší, plas­tic­kej­ší a realis­tic­kej­ší ako na pa­pie­ri. Na­vy­še po­lo­ho­va­ním prs­ta si ho mô­že­te otá­čať oko­lo via­ce­rých osí. Na jed­not­li­vých stra­nách tab­le­tu vi­dí­te aj ov­lá­da­cie pr­vky a pre­po­jo­va­cie por­ty.

  6. Stla­če­ním ko­lies­ka vpra­vo do­le si mô­že­te zme­niť far­bu Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1 z bie­lej na čier­nu a ko­lies­kom vľa­vo do­le je mož­né pre­pí­nať jed­not­li­vé ob­ra­zov­ky.

  7. Pri zob­ra­ze­ní pia­tej ob­ra­zov­ky sa auto­ma­tic­ky vy­su­nie ov­lá­da­cie pe­ro, kto­ré je pod­stat­nou čas­ťou Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1. Je mož­né otá­čať ho spo­loč­ne s tab­le­tom.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Všeobecné podmienky súťaží v médiách vydávaných a prevádzkovaných vydavateľstvom DIGITAL VISIONS
Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pri súťažiach organizovaných v rámci printového a webového priestoru médií vydávaných vydavateľstvom Digital Visions, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter