Príďte vystavovať na CeBIT! Naozaj sa to oplatí!

cb13_logo_col_en.gif In­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie spá­ja­jú čo­raz viac ľu­dí na ce­lom sve­te. Av­šak niet nad osob­ný roz­ho­vor, kto­rý zos­tá­va stá­le ne­vyh­nut­ný. Vý­sta­va Ce­BIT po­nú­ka va­šej fir­me veľ­mi dob­ré pod­mien­ky pre nad­via­za­nie me­dzi­ná­rod­ných ob­chod­ných par­tnerstiev, ob­chod­ných príl­eži­tos­tí.

Na vý­sta­ve sa zú­čas­tňu­jú vý­znam­né fir­my, ve­dú­ci pred­sta­vi­te­lia z IT ob­las­ti, špič­ko­ví pred­ná­ša­jú­ci ako aj zná­mi no­vi­ná­ri a blo­ge­ri. Ide o vý­znam­né po­du­ja­tie kto­ré pos­ky­tu­je pod­mien­ky na me­dzi­ná­rod­ný networ­king, pod­po­ru ob­cho­du a efek­tív­ne zís­ka­va­nie re­le­van­tných kon­tak­tov.

Aj slo­ven­ským fir­mám sa op­la­tí vy­sta­vo­vať na Ce­BI­TE. Pre­čo?
- Ce­BIT je vý­sta­va na kto­rej sa od­ha­ľu­jú no­vé tren­dy, ví­zie v ob­las­ti IT, pred­sta­vu­jú no­vé pro­duk­ty.
- Slo­ven­ský kon­takt pre vy­sta­vo­va­te­ľov pre jed­no­du­chú ko­mu­ni­ká­ciu.
- Na vý­sta­vu prí­de viac ako 312 000 náv­štev­ní­kov z viac ako 110 kra­jín sve­ta.
- Až 20 % náv­štev­ní­kov pred­sta­vu­je od­bor­nú ve­rej­nosť.
- Vý­sta­vy sa zú­čas­tňu­je 4000 vy­sta­vo­va­te­ľov zo 70 kra­jín.
- Kaž­do­roč­ne pri­chá­dza 140 hos­po­dár­sko-po­li­tic­kých de­le­gá­cií z ce­lé­ho sve­ta.
- Až 5100 no­vi­ná­rov zo 65 kra­jín, kto­rí pri­ná­ša­jú den­né spra­vo­daj­stvo z Ce­BI­Tu do ce­lé­ho sve­ta.
- Na vý­sta­ve sa prein­vse­tu­je 50 mi­lió­nov eur.
- Te­raz po­nú­ka­me fair-pac­ka­ges za vý­hod­né ce­ny.

KON­TAKT
Slo­ven­skí vy­sta­vo­va­te­lia ma­jú k dis­po­zí­cii slo­ven­skú zá­stup­ky­ňu, kto­rá im do­ká­že spros­tred­ko­vať všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie od pod­mie­nok vý­sta­vy, až po kom­plet­ný vý­stav­ný servis. Na Slo­ven­sku mô­že­te kon­tak­to­vať tú­to zá­stup­ky­ňu:
Ida Špá­nyiová, ha­no­me@ha­no­me.sk


FAIR-PAC­KA­GES
Pre vy­sta­vo­va­te­ľov sme prip­ra­vi­li vý­hod­né ba­lí­ky, kto­ré za­hŕňa­jú kom­plexné rie­še­nie s vý­stav­nou plo­chou, vý­stav­bu stán­ku a dopl­nko­vé služ­by. Ba­lí­ky ob­sa­hu­jú aj servisn­é či mar­ke­tin­go­vé služ­by.
Plo­cha stán­ku: mi­ni­mál­ne 9 m2
Ce­na: od 4033 eur
Ce­nu ba­lí­kov si te­raz mô­že­te vy­po­čí­tať cez jed­no­du­chý kal­ku­lá­tor tu>>
Kon­takt: Ida Špá­nyiová, ha­no­me@ha­no­me.sk

DE­MO­POINTS
Pre no­vých vy­sta­vo­va­te­ľov sme prip­ra­vi­li mož­nosť tak­zva­né­ho „do­mo-points" čo je nie­čo ako štar­to­va­cí ba­lí­ček. Ide o at­rak­tív­ny spo­loč­ný stá­nok so všet­ký­mi dô­le­ži­tý­mi služ­ba­mi. Plo­cha stán­ku je 6 m2 a za­hŕňa pra­cov­né mies­to pre PC sta­ni­cu.
Plo­cha stán­ku: 6 m2
Ce­na: 3900 eur za 1 de­mo­point v jed­nej sek­cii vý­sta­vy
Kon­takt: Ida Špá­nyiová, ha­no­me@ha­no­me.sk

EXCLU­SI­VE SPEECH
Ide o pol­den­nú pre­zen­tá­ciu pro­duk­tov, ale­bo sa­mot­nej fir­my pre vy­bra­ný ok­ruh zá­ujem­cov so za­bez­pe­če­ním pre­zen­tač­nej tech­ni­ky, re­zer­vá­ciou pre­zen­tač­nej mies­tnos­ti a služ­ba­mi spo­je­ný­mi s ná­bo­rom zá­ujem­cov o pre­zen­tá­ciu. Pre­zen­tá­cia kon­čí spo­loč­nou ot­vo­re­nou dis­ku­siou. Za­bez­pe­če­né sú ca­te­rin­go­vé služ­by. Tá­to for­ma je veľ­mi efek­tív­na pre osob­nú ko­mu­ni­ká­ciu, bu­do­bav­nie PR a tvor­bu ima­ge v exklu­zív­nom pros­tre­dí s exis­tu­jú­ci­mi a po­ten­cial­ny­mi zá­kaz­ník­mi.
Ce­na:
5000 eur (20 účas­tní­kov, 60 m2)
7500 eur (50 účas­tní­kov, 105 m2)
- vy­sta­vo­va­te­lia dos­ta­nú služ­bu na­vy­še ku štan­dar­dnej účas­ti
Kon­takt: Ida Špá­nyiová, ha­no­me@ha­no­me.sk


Eš­te stá­le nie ste roz­hod­nu­tí?
Po­nú­ka­me množ­stvo dopl­nko­vých slu­žieb, kto­ré pre vás do­ká­že­me nas­ta­viť tak, aby ste do­siah­li maximál­nu efek­ti­vi­tu.

Lead­ma­na­ge­ment
Ce­BIT je zná­my pre svoj efek­tív­ny networ­king. Či už matchma­king, sta­ros­tli­vosť o de­le­gá­cie ale­bo pod­po­ra biz­ni­su cez inter­net pred sa­mot­ným po­du­ja­tím - na­še služ­by vás efek­tív­ne a po­čas ce­lé­ho ro­ka pri­ve­dú ku vhod­ným po­ten­ciál­nym ob­chod­ným par­tne­rom.

Rec­rui­ting
Zís­kaj­te po­zí­ciu at­rak­tív­ne­ho za­mes­tná­va­te­ľa a na va­šom stán­ku ale­bo v ro­ko­va­cích mies­tnos­tiach sa skon­tak­tuj­te pria­mo s no­vý­mi ab­sol­ven­tmi ale­bo pro­fe­sio­nál­mi. Pros­tred­níc­tvom účas­ti na na­šej on-li­ne pra­cov­nej bur­ze, na fó­re ale­bo na „Rec­rui­ting Day" zís­ka­te na mies­te me­dzi­ná­rod­né ta­len­ty a naj­lep­ších od­bor­ní­kov di­gi­tál­ne­ho sve­ta.

Rek­la­ma / spon­zo­ring
Že­lá­te si in­di­vi­duál­ny ko­mu­ni­kač­ný kon­cept? Ra­di vám po­ra­dí­me a in­for­mu­je­me o všet­kých for­mách ino­va­tív­nych pro­pa­gač­ných mož­nos­tí v on-li­ne a tla­če­ných mé­diách, ale­bo na vý­sta­vis­ku, mož­nos­tiach spon­zo­rin­gu roz­lič­ných fór, wor­ksho­pov ale­bo me­diál­nych služ­bách!

Mé­diá
Vy­uži­te na­še me­dzi­ná­rod­né skú­se­nos­ti na účin­nú pre­zen­tá­ciu va­šej fir­my, ako aj na os­lo­ve­nie po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov. In­di­vi­duál­ne vás pod­po­rí­me pri plá­no­va­ní va­šich PR ak­ti­vít, ako sú tla­čo­vé kon­fe­ren­cie na mies­te, inter­net, TV a mno­ho iných.

Cor­po­ra­te Events
Chce­te va­šu fir­mu pre­zen­to­vať mi­mo­riad­nym spô­so­bom? Os­lov­te nás - pros­tred­níc­tvom Ce­BIT Cor­po­ra­te Events zor­ga­ni­zu­je­me pre vás exklu­zív­ne for­my po­du­ja­tí so za­me­ra­ním na Va­šu cie­ľo­vú sku­pi­nu. Poz­ri­te sa, na aké cie­ľo­vé sku­pi­ny sa mô­že­te orien­to­vať:

cebit_pro.jpg Ce­BIT pro
Pre­zen­tuj­te va­še ino­va­tív­ne ob­chod­né rie­še­nia me­dzi­ná­rod­né­mu od­bor­né­mu pub­li­ku a ot­vor­te pri tom no­vé po­ten­ciá­ly roz­vo­ja váš­ho ob­cho­du.
Cie­ľo­vá sku­pi­na: Kom­pe­ten­tní pred­sta­vi­te­lia z prie­mys­lu, ob­cho­du a slu­žieb.

cebit_gov.jpg Ce­BIT gov
Pos­kyt­ni­te pres­ved­či­vé od­po­ve­de na ak­tuál­ne otáz­ky ve­rej­né­ho sek­to­ra poč­núc eGo­ver­nmen­tom až po hos­po­dá­re­nie v zdra­vot­níc­tve.
Cie­ľo­vá sku­pi­na: Kom­pe­ten­tní pred­sta­vi­te­lia z ve­rej­nej sprá­vy, ve­rej­ných vzde­lá­va­cích a zdra­vot­níc­kych in­šti­tú­cií a dop­rav­nej infra­štruk­tú­ry.

cebit_life.jpg Ce­BIT li­fe
Etab­luj­te va­šu fir­mu účin­ne na scé­nu pros­tred­níc­tvom fas­ci­nu­jú­cej plat­for­my di­gi­tál­ne­ho ži­vot­né­ho štý­lu.
Cie­ľo­vá sku­pi­na: kon­zu­men­ti nad­še­ní pre tech­ni­ku, ob­chod­ní­ci, ná­kup­co­via, žur­na­lis­ti a zá­stup­co­via mé­dií.

cebit_lab.jpg Ce­BIT lab
Ak ste uni­ver­zi­ta, vý­skum­ný ús­tav či start-up fir­ma, spros­tred­kuj­te pub­li­ku va­še ob­chod­né ná­pa­dy, vi­zio­nár­ske kon­cep­cie a pro­to­ty­py.
Cie­ľo­vá sku­pi­na: Kom­pe­ten­tní pred­sta­vi­te­lia z vý­rob­ných fi­riem a pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb, po­li­ti­ky a hos­po­dár­stva, vý­vo­já­ri, ná­kup­co­via a in­ves­to­ri.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Všeobecné podmienky súťaží v médiách vydávaných a prevádzkovaných vydavateľstvom DIGITAL VISIONS
Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pri súťažiach organizovaných v rámci printového a webového priestoru médií vydávaných vydavateľstvom Digital Visions, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter