Podmienky ochrany osobných údajov

Pod­mien­ky pre ochra­nu osob­ných úda­jov bo­li pos­led­ne up­ra­ve­né 18. 8. 2011.

Vy­da­va­teľ­stvo me­sač­ní­ka PC RE­VUE vás tým­to do­ku­men­tom chce in­for­mo­vať o všet­kých ak­ti­vi­tách, kto­ré sú­vi­sia s pos­ky­to­va­ním slu­žieb pre di­gi­tál­ne pub­li­kač­né plat­for­my ako sú iPad a tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid.

Na­šim cie­ľom je vám pri­niesť kva­lit­né a bez­peč­né služ­by.
Pri pos­ky­to­va­ní na­šich di­gi­tál­nych vy­da­ní v pros­tre­dí iPad sa všet­ky ob­sa­ho­vé in­for­má­cie sťa­hu­jú do har­dis­ku váš­ho za­ria­de­nia. Pre čí­ta­nie vy­da­ní ne­pot­re­bu­je­te byť pri­po­je­ný do inter­ne­tu. Pre mož­nos­ti auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie kniž­ni­ce s naj­nov­ší­mi vy­da­nia­mi ako aj za­kú­pe­nie a nás­led­ne stiah­nu­tie vy­da­nia, pot­re­bu­je­te byť pri­po­je­ný do inter­ne­tu, a to či do 3G sie­te ale­bo for­mou WIFI pri­po­je­nia.

Pou­ží­va­me va­še osob­ne úda­je?
Nie, ap­li­ká­cia PC RE­VUE ne­pou­ží­va a žiad­nym spô­so­bom neuk­la­dá va­še osob­né úda­je. Pre prí­pad zlep­še­nia na­šich slu­žieb a vy­hod­no­te­nia prí­pad­ných tech­nic­kých prob­lé­mov, kto­ré nám má­te mož­nosť pos­lať cez kon­takt­ný for­mu­lár, zís­ka­va­me od vás tie­to in­for­má­cie:
- ver­zia ap­li­ká­cie PCRE­VUE iPad Read­ra, kto­rú pou­ží­va­te
- me­no za­ria­de­nia
- typ mo­de­lu
- iden­ti­fi­kač­né čís­lo za­ria­de­nia
- ope­rač­ný sys­tém, kto­rý pou­ží­va va­še za­ria­de­nie
- ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu
- ja­zy­ko­vé nas­ta­ve­nie
- údaj či sa pod­po­ru­je fun­kcia mul­ti­tas­king
- typ pri­po­je­nia na sieť (WIFI ale­bo 3G)
- va­ša IP ad­re­sa, z kto­rej sa pri­pá­ja­te na inter­net

Uk­la­dá­me si va­še úda­je o kre­dit­nej kar­te pri ná­ku­pe?
Nie, aký­koľ­vek ná­kup na­šich vy­da­ní cez plat­for­mu iPad po­dlie­ha me­cha­ni­ke a ochra­ne, kto­rú de­fi­nu­je spo­loč­nosť App­le Inc pre ná­kup kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov de­fi­no­va­ných v ob­chod­ných pod­mien­kach váš­ho iTu­nes úč­tu. Úda­je spra­vu­je spo­loč­nosť App­le. Va­še úda­je v žiad­nom prí­pa­de ne­pou­ží­va­me ani neuk­la­dá­me na na­šej stra­ne. S va­ši­mi údaj­mi nep­ri­chá­dza­me vô­bec do kon­tak­tu.

Sú va­še úda­je prís­tup­ne cu­dzím stra­nám?
Va­še osob­né úda­je v žiad­nom prí­pa­de nep­re­dá­va­me, neob­cho­du­je­me ale­bo ako­koľ­vek inak ne­po­sú­va­me iným tre­ťos­tran­ným sub­jek­tom. To­to sa ne­tý­ka dô­ve­ry­hod­ných par­tne­rov, kto­rí spo­lup­ra­cu­jú na vý­vo­ji a servis­ov­an­í na­šej iPad ap­li­ká­cie s pod­mien­kou pou­ži­tia tých­to in­for­má­cii na zlep­še­nie pou­ží­va­teľ­skej kva­li­ty a pod­mien­kou udr­ža­niach tých­to in­for­má­cii chrá­ne­ných. V kaž­dom prí­pa­de sa tie­to úda­je ne­pos­ky­tu­jú tre­tím stra­nám za úče­lom mar­ke­tin­gu, rek­la­my ale­bo iných po­dob­ných úče­lov.

Uk­la­da­nie dát
iPad ap­li­ká­cia PC RE­VUE pou­ží­va pre pub­li­ko­va­nie, uk­la­da­nie svo­jich vy­da­ní, všet­ky dá­to­vé služ­by spo­je­né s di­gi­tál­nou dis­tri­bú­ciou služ­by tre­tej stra­ny.

Zme­ny v na­šich Pod­mien­kach o ochra­ne osob­ných úda­jov
Ak sa roz­hod­ne­me zme­niť na­še pod­mien­ky pre ochra­nu osob­ných úda­jov, na tej­to strán­ke uve­rej­ní­me všet­ky zme­ny, kto­rých sa to tý­ka. Pou­ží­va­ním ap­li­ká­cie súh­la­sí­te s uve­de­ný­mi pod­mien­ka­mi.

Kon­takt
V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok sú­vi­sia­cich s tý­mi­to pod­mien­ka­mi, nás mô­že­te kon­tak­to­vať na na niž­šie uve­de­ných kon­tak­toch:

DI­GI­TAL VI­SIONS
Klad­nian­ska 60
821 05 Bra­tis­la­va
tel. 02/43420956
fax: 02/43420958
e-mail: re­dak­cia@pcre­vue.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Všeobecné podmienky súťaží v médiách vydávaných a prevádzkovaných vydavateľstvom DIGITAL VISIONS
Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pri súťažiach organizovaných v rámci printového a webového priestoru médií vydávaných vydavateľstvom Digital Visions, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter