Nové číslo PC REVUE už v predaji! Predplatiteľská súťaž o 136 cien v hodnote viac ako 15 000 EUR

PCR 1-2 obalka RGB.jpg V no­vom vy­da­ní PC RE­VUE sme pre vás prip­ra­vi­li veľ­kú re­por­táž z veľtr­hu CES, kto­rá sa ko­na­la za­čiat­kom ja­nuá­ra už tra­dič­ne v Las Ve­gas. Náj­de­te tu veľ­ký preh­ľad pro­duk­to­vých tren­dov a tech­no­lo­gic­kých ví­zií nie­len na ten­to rok ako aj vý­hľa­dy bu­dúc­nos­ti sa­mo­ria­dia­cich aut. Pred­sta­vu­je­me tiež no­vý mo­der­ný bez­stra­to­vý for­mát ob­ráz­kov FLIF a doz­vie­te sa všet­ko, čo ste chce­li ve­dieť o ultra HD a 4K. V rub­ri­ke DI­GIŠKO­LA sme sa ve­no­va­li otáz­ke či je vhod­né za­čle­niť tab­le­ty do vý­uč­bo­vé­ho pro­ce­su škôl. V rub­ri­ke BEZ­PEČ­NOSŤ sme sa za­se ve­no­va­li Hac­kin­gu sie­tí Wi-Fi.

Ak­tuál­ne vy­da­nie je na­bi­té množ­stvom re­cen­zií pro­duk­tov nap­rík­lad Nexus 5X, HTC One E9+, Acer Liquid Z630, Le­no­vo Vi­be P1, So­ny Xpe­ria Z5 Pre­mium, Lu­mia 950 a 950 XL, Acer Pre­da­tor 8, Ho­nor X2, Gar­min BC 30, Ca­non EOS M10, De­non Ceol Ca­ri­no, SO­NY MDR-10RC, Pa­na­so­nic BTD5, Crea­ti­ve Sound Blas­ter X7, Pa­na­so­nic HC X1000 a mno­ho ďal­ších.

Stá­le pok­ra­ču­je pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR. Ak chce­te byť za­ra­de­ní do žre­bo­va­nia o hod­not­né ce­ny, ako nap­rík­lad do­má­ce ki­no Har­man/Kar­don BDS 685, ho­din­ky TIS­SOT SEA-Touch, 3× smar­tfón SAM­SUNG a ve­ľa iných je pot­reb­né za­pla­tiť pred­plat­né PC RE­VUE naj­nes­kôr do 10. 3. 2016.

PC RE­VUE Plus

No­vý roč­ník ma­ga­zí­nu a úp­le­te no­vý web pcre­vue.sk je vy­ni­ka­jú­ca príl­eži­tosť za­čať ro­biť niek­to­ré ve­ci tro­chu inak. Vir­tuál­ne DVD, kto­ré sme vám po­nú­ka­li strá­ca v do­be bez­prob­lé­mo­vé­ho vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho prís­tu­pu na inter­net svo­je opod­stat­ne­nie. Roz­hod­li sme sa pre­to po­su­núť dopl­nko­vý sof­tvér a mul­ti­me­diál­ny ob­sah bliž­šie k ma­ga­zí­nu a dopl­niť ho o ďal­šiu pri­da­nú hod­no­tu.

K to­mu­to ob­sa­hu sa dos­ta­ne­te cez upú­tav­ku na ob­sah tla­če­né­ho PC RE­VUE ale­bo cez rub­ri­ku PCRplus na webe pcre­vue.sk. Prís­tup k pla­te­né­mu ob­sa­hu ma­jú všet­ci pred­pla­ti­te­lia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE.

Exklu­zív­ny sof­tvér pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE za­dar­mo:

Fla­me Pain­ter 3 Pro

Fla­me Pain­ter je uni­kát­na ap­li­ká­cia na ma­ľo­va­nie a vy­tvá­ra­nie gra­fic­kých efek­tov po­mo­cou svet­la a pla­me­ňa. Vy­uží­va vir­tuál­ny pro­ce­du­rál­ny šte­tec, kto­rý sa dá pri­rov­nať k pa­lič­ke, na kto­rej je množ­stvo ma­lých bo­diek ako­by na gu­mič­kách, a keď ňou po­hy­bu­je­te v pries­to­re, tie­to bod­ky vy­tvá­ra­jú zvláš­tne or­ga­nic­ké út­va­ry, po­dob­né oh­ni­vým pla­me­ňom. Čas­ti­ce, kto­ré za­ne­chá­va­jú svo­je sto­py na ob­ra­ze, sú pro­ce­du­rál­ne mo­di­fi­ko­va­teľ­né, tak­že pou­ží­va­teľ mô­že me­niť ich sprá­va­nie a do­siah­nuť efek­ty šu­mu, pla­me­ňa, lát­ky a vy­tvá­rať tak je­di­neč­né gra­fic­ké di­ela. Ap­li­ká­ciu pou­ží­va­jú pro­fe­sio­ná­li aj ama­té­ri. V pro­fe­sio­nál­nej sfé­re je to pre­dov­šet­kým v rek­lam­nom prie­mys­le a di­zaj­ne. Ap­li­ká­ciu vy­uží­va So­ny En­ter­tain­ment, Dis­ney, ILM, Lu­cas Film a mno­hí ďal­ší. Od­po­rú­ča­me vy­skú­šať, je to sil­no ná­vy­ko­vé.

ESET Smart Se­cu­ri­ty

ESET Smart Se­cu­ri­ty a NO­D32 Anti­vi­rus už vo ver­zii 8 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 3. 2016. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu pre ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 3.0.

Zo­ner Pho­to Stu­dio 18

Zo­ner Pho­to Stu­dio 18 vám po­mô­že s fot­ka­mi. Všet­ko od stiah­nu­tia do po­čí­ta­ča po úp­ra­vu a zdie­ľa­nie náj­de­te v jed­nom čes­kom prog­ra­me. Amy vám pri­ná­ša­me slo­ven­skú ver­ziu s predĺže­nou skú­šob­nou do­bou na tri me­sia­ce.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter