PR: IT Fitness test odhaľuje slabiny Slovákov

Už iba do kon­ca ja­nuá­ra má­te mož­nosť za­po­jiť sa do veľ­ké­ho tes­to­va­nia IT zruč­nos­tí slo­ven­ské­ho ná­ro­da. IT Fit­ness test je opä­tov­ne spus­te­ný od 28. sep­tem­bra 2015 a ab­sol­vo­va­lo ho už viac ako 18 000 Slo­vá­kov. Test pre­ve­ru­je ve­do­mos­ti pri prá­ci s inter­ne­tom, kan­ce­lár­sky­mi nás­troj­mi, ale aj zvlá­da­nie so­ciál­nych sie­tí a po­čí­ta­čo­vých sys­té­mov.

Kaž­dý z účas­tní­kov zís­ka hneď po vy­pl­ne­ní tes­tu svo­je hod­no­te­nie v po­do­be cer­ti­fi­ká­tu s cel­ko­vým per­cen­tuál­nym vý­sled­kom. Cel­ko­vá ús­peš­nosť rie­še­nia IT tes­tu pre všet­ky ve­ko­vé ka­te­gó­rie sa po­hy­bu­je oko­lo 44 %. Test si mô­že­te spra­viť v dvoch ka­te­gó­riách, tá me­nej ná­roč­ná je ur­če­ná pre žia­kov kon­čia­cich zá­klad­nú ško­lu a pre­ve­ru­je ich prip­ra­ve­nosť na stred­nú ško­lu. Žia­ci to mo­men­tál­ne zvlá­da­jú na úrov­ni 43,57 %.

Prie­bež­né vý­sled­ky uka­zu­jú, že naj­viac skú­se­nos­tí má­me prá­ve pri prá­ci s inter­ne­tom a s vy­hľa­dá­va­cí­mi nás­troj­mi. V tej­to ka­te­gó­rii sme do­siah­li až 65 %. Naj­väč­šie me­dze­ry ma­jú účas­tní­ci v ob­las­ti bez­peč­nos­ti a po­čí­ta­čo­vých sys­té­mov. „Ľudia sa má­lo za­ují­ma­jú o autor­ské prá­va rôz­nych in­for­má­cii a fo­tog­ra­fií, kto­ré sú na inter­ne­te uve­rej­ne­né," ho­vo­rí du­chov­ný otec tes­tu doc.Fran­ti­šek Ja­kab, autor otá­zok. „Prob­le­ma­ti­ka bez­peč­nos­ti dát a súk­rom­ných in­for­má­cií je mo­men­tál­ne veľ­mi ak­tuál­na. Žiaľ aj ten­to test nám uka­zu­je ako má­lo uží­va­te­ľov inter­ne­tu vie na­rá­bať s http cookies ale­bo ako sa brá­niť pred po­čí­ta­čo­vým phis­hin­gom."

eskils.jpg

Z in­for­mač­nej čas­ti tes­tu vy­ply­nu­lo, že 98 % osôb má do­ma pri­po­je­nie na inter­net, pri­čom až 80% z nich zá­ro­veň uvie­dlo, že do­ma ma­jú viac ako je­den po­čí­tač .Až 66% res­pon­den­tov za­ča­lo vy­uží­vať po­čí­tač už v pred­škol­skom ve­ku. Pe­ter Pelleg­ri­ni, di­gi­tál­ny lí­der pre Slo­ven­sko, po­ve­dal: „Tie­to prie­bež­né vý­sled­ky uka­zu­jú vy­so­kú úro­veň in­for­ma­ti­zá­cie Slo­ven­ska. Pri­čom o in­for­mač­né tech­no­ló­gie za za­čí­na­jú za­ují­mať de­ti čo­raz niž­šie­ho ve­ku. Ten­to test vní­mam ako je­den z nás­tro­jov na mo­ti­vá­ciu mla­dej ge­ne­rá­cie, kto­rá sa roz­ho­du­je o svo­jom po­vo­la­ní, keď­že v ce­lej Euró­pe má­me tr­va­lý ne­dos­ta­tok IT od­bor­ní­kov po­ža­do­va­ných na tr­hu prá­ce."O štú­dium v ob­las­ti IT pre­ja­vu­je zá­ujem 35 % účas­tní­kov IT Fit­ness tes­tu.

Nep­re­meš­kaj­te mož­nosť spoz­nať svoj IT Kvo­cient a zís­kaj­te cer­ti­fi­kát, kto­rý nás­led­ne mô­že­te vy­užiť ako sú­časť ži­vo­to­pi­su pri hľa­da­ní prá­ce a zvý­šiť tak svo­je šan­ce na ús­pech u no­vé­ho za­mes­tná­va­te­ľa.

Test mô­že­te ab­sol­vo­vať na strán­ke www.it­fit­nes­stest.sk do 31. ja­nuá­ra 2016.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter