Decembrové číslo PC REVUE už v predaji! Predplatiteľská súťaž o 140 cien v hodnote viac ako 15 000 EUR

V de­cem­bro­vom vy­da­ní PC RE­VUE sme pre vás prip­ra­vi­li re­por­tá­že z via­ce­rých po­du­ja­tí po ce­lom sve­te. Ve­no­va­li sme sa tiež bio­met­ric­kým tech­no­ló­giám, kto­ré pri­ná­ša­jú vy­šší stu­peň za­bez­pe­če­nia, pre­to­že vy­chá­dza­jú z je­di­neč­ných čŕt kaž­dé­ho člo­ve­ka. Ve­ľa ľu­dí však má oba­vy z mož­nos­ti fal­šo­va­nia. Dá sa te­da bio­met­ric­ká ochra­na nao­zaj pre­ko­nať? Viac sa doz­vie­te v člán­ku na stra­ne 16-18.

Vie­te aké sú naj­pre­dá­va­nej­šie mo­bil­né te­le­fó­ny na Slo­ven­sku? Prip­ra­vi­li sme pre vás pries­kum, kto­rý sme roz­de­li­li do viac ce­no­vých ka­te­gó­rií. Z ďal­ších tém spo­me­nie­me In­dus­try 4.0 - štvr­tá prie­my­sel­ná re­vo­lú­cia, Naj­pre­dá­va­nej­šie mo­bil­né te­le­fó­ny na Slo­ven­sku či His­tó­ria TV pri­jí­ma­čov.

Z rub­ri­ky AKO NA TO si ur­či­te ne­ne­chaj­te ujsť člán­ky: Her­né PC pod strom­ček, Ako na har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu a GPGPU? Ako zria­diť rých­lu do­má­cu bez­drô­to­vú sieť, Ako nah­ra­diť sta­rú ba­té­riu v no­te­boo­ku? Nak­rú­ca­me vi­deo zr­kad­lov­kou či Ako na nú­dzo­vý reš­tart BIOS-u a UEFI.

V de­cem­bro­vom čís­le náj­de­te re­cen­zie nap­rík­lad tých­to pro­duk­tov: Asus Zen­Fo­ne 2 La­ser, Gar­min nüvi­Cam LMT Li­fe­ti­me, Huawei Ho­nor 7, Le­no­vo Vi­be P1m, Huawei G8, iP­ho­ne 6s Plus, Ca­ter­pillar Cat S-40, Le­no­vo YOGA Tab 3 Pro, Soun­dbar Fo­cal Di­men­sion, Brot­her DCP-T700W, Pa­na­so­nic TX-50CX700, Ultra HD 4K TV So­ny KD-43X8307, HP Of­fi­ce­jet Pro X476dw, Zi­doo X6 Pro, Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-GX8, Smart Ba­lan­ce Wheel, VU+ so­lo 4K, ho­din­ky Huawei Watch, 3D oku­lia­re MO­DE­COM Free­HANDS, 4-ka­me­ro­vý sys­tém ZEXI KIT či Tooway inter­net.

V de­cem­bro­vom čís­le sme pre vás prip­ra­vi­li pred­pla­ti­teľ­skú sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR. Ak chce­te byť za­ra­de­ní do žre­bo­va­nia o hod­not­né ce­ny, ako nap­rík­lad do­má­ce ki­no Har­man/Kar­don BDS 685, ho­din­ky TIS­SOT SEA-Touch, 3× smar­tfón SAM­SUNG a ve­ľa iných je pot­reb­né za­pla­tiť pred­plat­né PC RE­VUE naj­nes­kôr do 10. 3. 2016.

Predplatne02.jpg

De­cem­bro­vé vir­tuál­ne DVD je tra­dič­ne pl­né uži­toč­ných prog­ra­mov. Pri­ná­ša­me vám úpl­nú slo­ven­skú ver­ziu Zo­ner Pho­to Stu­dio 18,spredĺže­nou skú­šob­nou do­bou na tri me­sia­ce. Ďalej si mô­že­te vy­brať z tých naj­lep­ších ap­li­ká­cií z pre­doš­lých čí­siel, prog­ra­mov pril­ože­ných k člán­kom v ča­so­pi­se, ako aj tra­dič­ných rub­rík. Náj­de­te tu sha­rewaro­vý vý­ber aj vi­deá pred­sta­vu­jú­ce naj­nov­šie tech­no­ló­gie, ten­to­raz aj z me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA.

zoner_photo_studio18.jpg

Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii za­dar­mo - ESET Smar­tSe­cu­ri­ty i NO­D32 ako aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu pre ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0.

Prís­tu­po­vé úda­je k de­cem­bro­vé­mu vir­tuál­ne­mu DVD, ako aj ná­vo­dy na in­šta­lá­cie, po­pi­sy vi­deo­re­por­tá­ži náj­de­te v ča­so­pi­se na stra­ne 127.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter