Zle nastavenému e-shopu marketing nepomôže!

Vo fá­ze ras­tu od­po­rú­ča expert in­ves­to­vať do mar­ke­tin­gu 20 % tr­žieb

Tech­nic­ky dob­re spra­co­va­ný web s kva­lit­ným di­zaj­nom, ako aj ob­sa­hom. To sú pa­ra­met­re, kto­ré mu­sí mať kaž­dý e-shop, aby bol ús­peš­ný a ge­ne­ro­val zisk. Iba vte­dy do­siah­ne vy­ššiu mie­ru kon­ver­zie, te­da vy­šší po­diel ná­ku­pov na náv­štev­nos­ti webu.

„Mie­ra kon­ver­zie nad 2 % je sluš­né čís­lo. Inter­ne­to­vé ob­cho­dy s kon­ver­zným po­me­rom viac než 5 % už pa­tria nad prie­mer tr­hu," ho­vo­rí Mi­chal Král, ria­di­teľ Pri­ce­ma­nia.sk, kto­rý svo­je ti­py na zvý­še­nie mie­ry kon­ver­zie prez­ra­dí už 29. ok­tób­ra 2015 na kon­fe­ren­cii 6. Shop­Comm (www.shop­comm.eu).

Tech­nic­ky či di­zaj­no­vo zle nas­ta­ve­ným e-sho­pom pod­ľa ne­ho ne­po­mô­že ani dob­rý mar­ke­ting. Etab­lo­va­ným ob­cho­dom, kto­ré chcú u exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov zvý­šiť frek­ven­ciu ná­ku­pov, expert z Pri­ce­ma­nia.sk od­po­rú­ča in­ves­to­vať do mar­ke­tin­gu zhru­ba 20 % tr­žieb.

Zvy­šo­va­nie mie­ry kon­ver­zie je pod­ľa Mi­cha­la Krá­la dl­hý pro­ces, kto­rý ok­rem špič­ko­vé­ho webu vy­ža­du­je dob­rú ob­chod­nú a mar­ke­tin­go­vú stra­té­giu, ako aj kva­lit­ný zá­kaz­níc­ky servis.

Náv­štev­ní­ci kon­fe­ren­cie 6. Shop­Comm, kto­rá bu­de 29. ok­tób­ra 2015 v Bra­tis­la­ve, sa mô­žu te­šiť na cel­ko­vo 12 pred­ná­šok, me­dzi kto­rý­mi bu­dú aj tie­to té­my:

• Účin­né zbra­ne ma­lé­ho e-sho­pu v bo­ji s veľ­ký­mi žra­lok­mi - OXYS­HOP
• 5 pi­lie­rov ús­peš­nej znač­ky ale­bo ako byť iný v 21. sto­ro­čí - DA­REN&CUR­TIS
• Ako sa prip­ra­viť na rast z poh­ľa­du hos­tin­gu a vy­hnúť sa pok­le­su tr­žieb - WEB­GLO­BE
• Ver­nos­tné prog­ra­my a cit­li­vé roz­po­sie­la­nie di­rect kam­pa­ní - PRI­CEWISE
• Tren­dy v do­ru­čo­va­ní zá­sie­lok a ich prí­nos pre e-sho­py - DHL

Or­ga­ni­zá­to­rom kon­fe­ren­cie 6. Shop­Comm je spo­loč­nosť FU­SION a hlav­ným me­diál­nym par­tne­rom je in­špi­ra­tív­ny dvoj­týž­den­ník PRO­FIT. Prog­ram kon­fe­ren­cie náj­de­te na strán­ke www.shop­comm.eu/prog­ram/, mož­nosť re­gis­trá­cie na www.shop­comm.eu/re­gis­tra­cia/.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter