Konferencia Bezpečnosť a dostupnosť dát v Bratislave už 20. októbra

Kon­fe­ren­cia Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát 2015 opäť pred­sta­ví naj­nov­šie poz­nat­ky a tren­dy jed­nej z naj­sle­do­va­nej­ších ob­las­tí IT. Hlav­ný­mi té­ma­mi toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cie sú bez­peč­nosť ban­ko­vých úč­tov, tech­no­ló­gie pre dá­to­vé cen­trá, mož­nos­ti pe­net­rač­né­ho tes­to­va­nia a ďal­šie.

Náv­štev­ní­ci bu­dú tiež môcť dis­ku­to­vať s od­bor­ník­mi a zá­stup­ca­mi do­dá­va­te­ľov o rie­še­niach prob­lé­mov vo vý­stav­nej čas­ti kon­fe­ren­cie.

Poz­va­nie kon­fe­ren­ciu pri­ja­la Mgr. Bar­bo­ra Geis­to­vá Ča­kov­ská, PhD. z Od­de­le­nia pís­moz­na­lec­tva a ja­zy­ko­vej exper­tí­zy, Kri­mi­na­lis­tic­ký a exper­tíz­ny ús­tav PZ v Bra­tis­la­ve. Té­mou jej pred­náš­ky bu­de di­gi­tál­ny vlas­tno­ruč­ný pod­pis a aký je je­ho vzťah k bio­met­ric­kým úda­jom v zmys­le me­to­dic­ké­ho us­mer­ne­nia Úra­du na ochra­nu osob­ných úda­jov č. 6/2013 o spra­cú­va­ní bio­met­ric­kých úda­jov.

Na té­mu phis­hin­go­vé­ho úto­ku na klien­tov ban­ky sa za­me­ria Ma­rek Ze­man, ve­dú­ci od­de­le­nia bez­peč­nos­ti a no­vých tech­no­ló­gií, Tat­ra ban­ka, a.s. Pred­náš­ka bu­de za­me­ra­ná na nas­le­du­jú­ce ob­las­ti: de­fi­ní­cia phis­hin­go­vé­ho úto­ku a je­ho pro­jek­cia na exis­tu­jú­ci stav, po­pis úto­ku a jed­not­li­vých dôs­led­kov a vý­ber štan­dar­dných proti­opat­re­ní, in­ves­ti­gá­cia do­pa­dov s prik­lad­mi jed­not­li­vých zis­te­ní a do­ku­men­tov. Fi­lo­zo­fic­ká časť: bu­dúc­nosť úto­kov, koo­pe­rá­cia s TROJ­pís­men­ko­vý­mi or­ga­ni­zá­cia­mi a ús­peš­nosť koor­di­ná­ci s ni­mi.

Ge­ne­rál­ny par­tner kon­fe­ren­cie, spo­loč­nosť ESET sa pred­sta­ví s pre­zen­tá­cia­mi No­vá ge­ne­rá­cia ESET biz­nis pro­duk­tov " a „Preh­ľad mož­nos­tí pe­net­rač­né­ho tes­to­va­nia a pred­sta­ve­nie ESET Cy­ber Se­cu­ri­ty Servic­es".

Od­bor­ná kon­fe­ren­cia Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát sa us­ku­toč­ní v uto­rok 20. ok­tób­ra 2015, ten­to­raz v Park Inn Da­nu­be Ho­te­li, Ryb­né ná­mes­tie 1, Bra­tis­la­va

Pod­rob­ný prog­ram, pred­sta­ve­nie pred­ná­ša­jú­cich, pro­fi­ly par­tne­rov a for­mu­lár pre re­gis­trá­ciu zdar­ma náj­de­te na http://bdd.expo­net.sk.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter