PR článok: MARKETING that SELLS privíta EXPERTOV zo Slovenska a zahraničia!

logo-MTS-CMYK-300dpi.jpg Kon­fe­ren­cia MAR­KE­TING that SELLS pat­rí kaž­do­roč­ne k oča­ká­va­ným uda­los­tiam s je­di­neč­nou príl­eži­tos­ťou stret­núť naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších mar­ke­té­rov zo Slo­ven­ska a za­hra­ni­čia! Po­čas let­ných me­sia­cov od­ha­li­li or­ga­ni­zá­to­ri MAR­KE­TING that SELLS 2015 ok­rem hlav­ných tém 14. roč­ní­ka, aj me­ná viac ako 15-tich exper­tov zo sve­ta mar­ke­tin­gu, kto­rí vy­stú­pia 7. ok­tób­ra v Bra­tis­la­ve.

Prog­ram kon­fe­ren­cie je opäť pes­trý, pl­ný in­for­má­cií a know-how od naj­skú­se­nej­ších. Roz­ma­ni­tosť tém a pred­ná­šok, kto­ré bu­dú pre­bie­hať sú­bež­ne v 3 kon­fe­ren­čných sá­lach ot­vá­ra­jú op­ti­mál­ne mož­nos­ti pre účas­tní­kov - vy­skla­dať si „vlast­ný prog­ram na mie­ru". Ďal­šou no­vin­kou je väč­ší pries­tor pre networ­king. V doo­bed­ňaj­šej čas­ti prog­ra­mu bu­de reč o ino­vá­ciách a EFEK­Ti­vi­te v mar­ke­tin­gu. Ne­bu­de chý­bať ani dis­ku­sia o reál­nych čís­lach, efek­tív­nych a nee­fek­tív­nych rek­lam­ných ak­ti­vi­tách. OT­REN­Doch v B2B mar­ke­tin­gu, BRAN­Din­gu a lo­ja­li­te­či B2C mar­ke­tin­gu na mie­ru sa účas­tník doz­vie v jed­not­li­vých sá­lach v poo­bed­ňaj­šej čas­ti prog­ra­mu.

Jed­ným z kľú­čo­vých pred­ná­ša­jú­cich, kto­rý pri­ne­sie je­di­neč­né know-how a ná­pa­dy je Björn Owen Glad, krea­tív­ny mar­ke­tér z naj­väč­šej con­tent agen­tú­ry v Škan­di­ná­vii. Už nie­koľ­ko ro­kov zod­po­ve­dá v SPOON za con­tent a stra­te­gic­kú ko­mu­ni­ká­ciu pre naj­väč­šie znač­ky ako Vol­vo Trucks, Vol­vo Cars, San­dvik, Skan­ska a ďal­šie. Dô­kaz o tom, že tvo­ria fa­móz­ny con­tent do­ká­za­li aj hat­ri­kom no­mi­ná­cií na Con­tent Mar­ke­ting Awards 2015 s kam­pa­ňou Vol­vo Trucks vs. Koe­nig­segg.

PR_ludia.png

Me­dzi potvr­de­ný­mi reč­ník­mi je už Luděk Krem­ser, mar­ke­tin­go­vý expert, kto­rý ús­peš­ne ria­dil uve­de­nie Win­dows 8 na ce­los­ve­to­vý trh a pos­led­né 2 ro­ky tvo­rí po­ve­do­mie o čes­kej luxus­nej znač­ke LAS­VIT v za­hra­ni­čí. Ca­se stu­dy o spo­je­ní znač­ky a lo­kál­ne zná­mej tvá­re z di­el­ne spo­loč­nos­ti LIN­DEX pred­sta­ví Ja­na Hru­šov­ská (Mar­ke­ting & PR Coor­di­na­tor Cen­tral Euro­pe). Lin­dex má na svo­jom kon­te sve­to­vé tvá­re ako Ka­te Hud­son, Pe­ne­lo­pe Cruz, Gwyneth Paltrow a na slo­ven­skom tr­hu sa mô­že poch­vá­liť spo­lup­rá­cou s ta­len­to­va­nou he­reč­kou a blo­ger­kou Kris­tí­nou Far­ka­šo­vou, kto­rá tak­tiež pat­rí k reč­ní­kom kon­fe­ren­cie.

V prog­ra­me vy­stú­pi i Ra­dim Špůrek (MOL) a za­me­ria sa na reb­ran­ding čer­pa­cích sta­níc Slov­naft, Mar­ké­ta Kris­tlo­vá (Mon­de­lez Slo­va­kia) spo­lu s Fi­li­pom Šva­ňom (PR.Ko­nek­tor) prez­ra­dia mar­ke­tin­go­vé zá­ku­li­sie pro­jek­tu pos­led­ný kú­sok Mil­ka s tria­tlo­nis­tkou Ve­ro­ni­kou Ot­ru­bo­vou. Od os­trie­ľa­nej mar­ke­tér­ky Zu­za­ny Sr­nán­ko­vej (AÇAIMA­NIA Euro­pe) sa účas­tní­ci doz­ve­dia naj­lep­šie ra­dy k event mar­ke­tin­gu. Poz­va­nie pred­ná­šať pri­jal aj Zden­ko Hos­chek, od­bor­ník, kto­rý vie o vy­tvá­ra­ní no­vých biz­nis mo­de­lov z on­li­ne ak­ti­vít znač­ky veľ­mi ve­ľa. Vo svo­jej pred­náš­ke pred­sta­ví nie­koľ­ko no­vov­znik­nu­tých pro­jek­tov ro­di­ny Crea­ti­ve Webs rov­na­ký­mi vý­cho­dis­ka­mi, no rôz­ny­mi osud­mi. Dáv­ku in­špi­rá­cie a od­po­veď na otáz­ku „Ako má vy­ze­rať znač­ka 21. sto­ro­čia" pri­ne­sie Ja­kub Čech z da­ren & cur­tis. No­vý poh­ľad na of­fli­ne biz­nis a ako zme­rať of­fli­ne efek­ty on­li­ne kam­pa­ní uká­že Ján Lauren­čík z Piz­za Seo.

Me­ná ďal­ších pred­ná­ša­jú­cich, ak­tuál­ne in­fo o prog­ra­me a mož­nos­ti re­gis­trá­cie si mô­že­te po­zrieť na www.in­formslo­va­kia.sk. Náj­de­te tu tak­tiež me­ná už re­gis­tro­va­ných účas­tní­kov kon­fe­ren­cie.

Zdroj: Ja­na Muj­ko­šo­vá, +421 911 175 753, In Form Slo­va­kia, s.r.o.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter