Augustové číslo PC REVUE už v predaji! Súťaž o telefón Honor 3C

V augus­to­vom vy­da­ní PC RE­VUE sme pre vás prip­ra­vi­li člá­nok Ako na to: Sta­via­me do­má­ce ki­no snov. V tom­to člán­ku vám pred­sta­ví­me nie­koľ­ko prak­tic­kých rád, kto­ré sa vám bu­dú ho­diť pri svoj­po­moc­nom návr­hu a stav­be kva­lit­né­ho do­má­ce­ho ki­na. Eš­te pred ko­mer­čným uve­de­ním Win­dows 10 sme ma­li mož­nosť otes­to­vať fi­nál­nu slo­ven­skú ver­ziu. Pod­rob­nos­ti o tes­to­va­ní náj­de­te v hĺbko­vej re­cen­zii. Ak vás za­ují­ma, aký vý­kon ma­jú su­per­po­čí­ta­če, z akých kom­po­nen­tov sa skla­da­jú, koľ­ko sto­ja a aký ope­rač­ný sys­tém na nich beží pre­čí­taj­te si člá­nok Naj­vý­kon­nej­šie po­čí­ta­če na sve­te. Po­ra­dí­me vám pri ku­pe po­čí­ta­čov a prís­lu­šen­stva, kde prip­lá­ca­me zby­toč­ne a kde šet­rí­me nev­hod­ne.

Ve­no­va­li sme sa tiež vo­lu­met­ric­kým dis­ple­jom, kto­ré poz­ná­me zo sci-fi fil­mov ako ho­log­ra­my pos­táv či ov­lá­da­cie pr­vky po­čí­ta­ča pre­miet­nu­té rov­no vo vzdu­chu.

V augus­to­vom čís­le náj­de­te re­cen­zie nap­rík­lad tých­to pro­duk­tov: Acer Chro­me­book 15, Parrot Jum­ping Su­mo, ASUS Tran­sfor­mer Book T100 Chi, Acer As­pi­re R11, Oku­lia­re Sam­sung Gear VR, Ho­din­ky Gar­min vi­voac­ti­ve, So­ny Xpe­ria Z4 Tab­let, De­non DNP-730AE, HEOS 5, Sam­sung Ga­laxy Xco­ver 3, Lu­mia 640 XL, ICY Box IB-DK2651AC, No­te­book Asus K501L, Crea­ti­ve Sound Blas­ter Roar SR20A, ASUS Zen­Pad S8.0 (Z580C) a ve­ľa ďal­šie­ho.

titulka_superpocitace.jpg

Titulka_volumetricke_displeje.jpg

V augus­to­vom čís­le sme pre vás prip­ra­vi­li sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C a tiež o bez­drô­to­vú po­čí­ta­čo­vú myš Lo­gi­tech m280 s ele­gan­tným čier­nym di­zaj­nom. Pod­rob­nos­ti náj­de­te na stra­ne 104.

Honor.jpg

mysh_logitech_m280_wireless_black_910-004291.jpg

dvd_converter3.jpg Ak ra­di na­tá­ča­te vi­deá s prog­ra­mom DVR CON­VER­TER 3 jed­no­du­cho pre­kon­ver­tu­je­te všet­ky za­zna­me­na­né vi­deá do efek­tív­nych for­má­tov. Pri­ná­ša­me vám špe­ciál­nu ver­ziu prog­ra­mu na rok za­dar­mo.

Ďal­šie top prog­ra­my z augus­to­vé­ho DVD RE­VUE sú PowerlSO, Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro, CSE HTML Va­li­da­tor v12 a Ad­van­ced Sys­tem Ca­re 8.

Prís­tu­po­vé úda­je k augus­to­vé­mu vir­tuál­ne­mu DVD, ako aj ná­vo­dy na in­šta­lá­cie a QR kó­dy k ľah­šie­mu prís­tu­pu náj­de­te v ča­so­pi­se na stra­ne 103.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter