Júlové číslo PC REVUE už v predaji! Súťaž o hráčske slúchadlá v hodnote 160 eur

V jú­lo­vom vy­da­ní PC RE­VUE sme pre vás prip­ra­vi­li člá­nok o tom či raz bu­de mož­né ov­lá­dať po­čí­tač my­šlien­ka­mi. Pri­ná­ša­me tiež dru­hú časť člán­ku na mo­tí­vy fil­mo­vé­ho hi­tu Star Trek, kde sme vám pred­sta­vi­li niek­to­ré tech­no­ló­gie a vy­ná­le­zy z kto­rých prek­va­pi­vo veľ­ké množ­stvo sa už sta­lo reali­tou. Nes­po­me­nu­li sme však všet­ky.

Poď­me sa po­zrieť na to, či tvr­de­nie bu­de pla­tiť aj na­ďa­lej. V člán­ku Kto je krá­ľom stro­jo­vé­ho prek­la­du? sme po­rov­na­li prek­la­da­cie nás­tro­je, kto­ré sú dos­tup­né on-li­ne. Ve­no­va­li sme sa tiež tren­dom vo vý­vo­ji ama­tér­ske­ho vi­dea a ra­di­li sme ako si do­ma pos­ta­viť po­riad­ne mul­ti­me­diál­ne cen­trum či ako vy­be­rať kom­po­nen­ty stol­né­ho PC do 300 € a ra­dí­me tiež ako za­čať s pou­ží­va­ním Li­nuxu.

V jú­lo­vom čís­le náj­de­te re­cen­zie nap­rík­lad tých­to pro­duk­tov: Mac­Book 12" a Mac­Book Pro 15″, Sam­sung Ga­laxy Tab 5, Fo­tos­mar­tfón LG G4, Pre­nos­ný rou­ter D-Link DWR-932, Le­no­vo Idea­Pad Z50-70, BenQ tre­Vo­lo, In­tel Com­pu­te Stick, Tab­let Le­no­vo Tab S8, Mo­ni­tor Sam­sung S3­4E790C, zr­kad­lov­ky Ca­non 750D, Ca­non 5DS, Gra­fi­ky: ASUS GTX980 Ti, Sap­phi­re Ra­deon R9 390 8 GB a ve­ľa ďal­šie­ho.

ovladanie_pc_myslienkami.jpg

V jú­lo­vom čís­le sme pre vás prip­ra­vi­li sú­ťaž o slú­chad­lá Lo­gi­tech Wire­less Ga­ming Head­set G930 v hod­no­te 160 eur, tak­tiež sú­ťaž o naj­men­šiu po­čí­ta­čo­vú myš na sve­te Mic­roT­ra­ve­ler 9000R a webo­vú ka­me­ru Ge­nius Lig­htCam 1020 s fun­kciou auto­ma­tic­ké­ho noč­né­ho vi­de­nia. Sú­ťa­že náj­de­te v ča­so­pi­se na stra­ne 112.

logitechg930.jpg

Micro_Traveler_9000R_2.jpg

genius-lightcam-1020-hd.jpg

ashampoo_media_sync.jpg Čas­to pre­ná­ša­te svo­je mul­ti­mé­diá me­dzi rôz­ny­mi za­ria­de­nia­mi? Ne­chaj­te syn­chro­ni­zo­vať dá­ta na auto­ma­ti­ku. As­ham­poo Me­dia Sync vám mô­že ušet­riť ve­ľa ča­su. Prog­ram náj­de­te za­dar­mo na vir­tuál­nom DVD.

Ak ra­di na­tá­ča­te vi­deá s prog­ra­mom DVR CON­VER­TER 3 jed­no­du­cho pre­kon­ver­tu­je­te všet­ky za­zna­me­na­né vi­deá do mo­der­ných efek­tív­nych for­má­tov. Pri­ná­ša­me vám špe­ciál­nu ver­ziu prog­ra­mu na rok za­dar­mo.

Ďal­šie top prog­ra­my z jú­lo­vé­ho DVD RE­VUE sú PowerlSO a Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro.

Prís­tu­po­vé úda­je k jú­lo­vé­mu vir­tuál­ne­mu DVD, ako aj ná­vo­dy na in­šta­lá­cie a QR kó­dy k ľah­šie­mu prís­tu­pu nájdete v ča­so­pi­se na stra­ne 111.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter