Antik TV GO - telka do mobilu, tabletu aj PC pre čitateľov PC REVUE na tri mesiace ZADARMO!

Sle­duj­te te­le­víz­ne ka­ná­ly na va­šich mo­bil­ných za­ria­de­niach. Všet­ky ob­ľú­be­né prog­ra­my te­raz mô­že­te no­siť so se­bou vo vrec­ku. V po­nu­ke Antik TV GO náj­de­te viac ako 50 slo­ven­ských a če­ských TV aj roz­hla­so­vých sta­níc s prog­ra­mo­vým sprie­vod­com na 14 dní a ar­chí­vom.

Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná pre via­ce­ro sys­té­mov - An­droid, iOS, Win­dows Pho­ne a Win­dows 8. Už žiad­ne hád­ky o tom, čo bu­de­te ve­čer po­ze­rať! Antik TV GO mô­že­te z jed­né­ho úč­tu vy­uží­vať až na 4 za­ria­de­niach, smar­tfó­noch, tab­le­toch ale­bo PC, tak­že vám už is­to neuj­de žiad­ny ob­ľú­be­ný se­riál, zá­pas či film. Či už bu­de­te ces­to­vať vla­kom, ale­bo ča­kať na stret­nu­tie.

Ak­ti­vač­ný kód náj­de­te na vir­tuál­nom DVD k ča­so­pi­su PC RE­VUE.

Pos­tup ak­ti­vá­cie krok za kro­kom

Antik1.png

Naj­skôr sa mu­sí­te za­re­gis­tro­vať na http://moj.antik.sk/antik-tv-go.

Antik2.png

Zvoľ­te sek­ciu no­vý zá­kaz­ník.

Antik3.png

Vy­pl­ňte pot­reb­né úda­je, prí­de vám e-mail s od­ka­zom, na kto­rom re­gis­trá­ciu potvr­dí­te.

Antik4.png

Po potvr­de­ní re­gis­trá­cie v sek­cii Ak­ti­vá­cia kó­dom za­daj­te kód zís­ka­ný z ad­re­sy na na­šom vir­tuál­nom DVD. Nás­led­ne si stiah­ni­te ap­li­ká­ciu Antik TV GO z ap­li­kač­né­ho ob­cho­du pre da­nú plat­for­mu a prih­lás­te sa do nej po­mo­cou me­na a hes­la, kto­ré ste za­da­li pri re­gis­trá­cii.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter