Júnové číslo PC REVUE už v predaji! Získate aj TV v mobile/tablete zadarmo a súťaží sa aj o smartfón!

PCR 6-2015 obalka RGB.jpg V jú­no­vom vy­da­ní PC RE­VUE sme sa poz­re­li na to, aké za­ria­de­nie vy­brať pre Win­dows 10 z poh­ľa­du je­ho čo naj­vyš­šej vy­uži­teľ­nos­ti.

Na­ži­vo sme si vy­skú­ša­li ho­log­ra­fic­ké oku­lia­re Ho­lo­Lens. Po­da­ri­lo sa nám dos­tať me­dzi nie­koľ­ko má­lo no­vi­ná­rov z ce­lé­ho sve­ta, kto­rí ma­li mož­nosť ako pr­ví vy­skú­šať si tú­to ho­rú­cu no­vin­ku. Pre­čí­taj­te si aj člán­ky o tom, či bu­dú na­mies­to vo­ja­kov raz bo­jo­vať ro­bo­ty a či raz bu­de­me žiť vo vir­tuál­nom sve­te. Do po­zor­nos­ti dá­va­me aj té­my 3D ske­ne­ry na stôl i do vrec­ka, Star Trek: Fik­cia a reali­ta či Hes­lá vče­ra, dnes a za­jtra. Z rub­ri­ky Ako na to od­po­rú­ča­me té­my o nak­rú­ca­ní do­vo­len­ko­vých vi­deí, kú­pe no­te­boo­ku do 500 € či vý­be­re gra­fic­kej kar­ty.

robot_vojak.bmp

okuliare_hololens.bmp

V jú­no­vom čís­le sme pre vás prip­ra­vi­li sú­ťaž o smar­tfón Le­no­vo A6000, ta­kis­to sú­ťaž o úpl­nú ver­ziu MO­VA­VI PHO­TO EDI­TOR 2 a 5× lo­ka­li­zá­tor Gi­ga­set G-tag, s kto­rým svo­je kľú­če, mo­bil či do­kon­ca auto­mo­bil už viac ne­bu­de­te hľa­dať. Sú­ťa­že náj­de­te v ča­so­pi­se na stra­ne 128.

Lenovo.jpg

gigaset.jpg

Sle­duj­te te­le­víz­ne ka­ná­ly na va­šich mo­bil­ných za­ria­de­niach. Či­ta­te­lia PC RE­VUE zís­ka­va­jú pred­plat­né ap­li­ká­cie Antik TV GO na tri me­sia­ce úpl­ne ZA­DAR­MO! Pos­tup, ako na to, náj­de­te v ak­tuál­nom vy­da­ní PC RE­VUE. Top prog­ra­my z jú­no­vé­ho DVD RE­VUE: As­ham­poo WinOp­ti­mi­zer 11, DVR CON­VER­TER 3, CSE HTML Va­li­da­tor v12, Ro­bo­Form Eve­rywhe­re, Ad­van­ce Sys­tem Ca­re 8.

tablet.jpg

Prís­tu­po­vé úda­je k jú­no­vé­mu vir­tuál­ne­mu DVD, ako aj ná­vod na in­šta­lá­ciu a QR kó­dy na ľah­ší prís­tup náj­de­te v ča­so­pi­se na stra­ne 127.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter