Májové číslo PC REVUE už v predaji! Súťaž o smartfón MEIZU MX4 v hodnote 350 eur

PCR 5-2015 obalka RGB.jpg V má­jo­vom vy­da­ní PC RE­VUE sme pre vás prip­ra­vi­li exklu­zív­ny člá­nok o Win­dows 10 z vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cie Mic­ro­soft Build. Pred­sta­ví­me vám vlaj­ko­vé lo­de od kľú­čo­vých hrá­čov na mo­bil­nom tr­hu. Mi­nia­túr­ne ro­bo­ty v kr­vnom obe­hu či tka­ni­vách? Pre­čí­taj­te si veľ­mi za­ují­ma­vý člá­nok o ére na­no­ro­bo­ti­ky. Po­ra­dí­me vám pri vý­be­re kom­po­nen­tov na po­čí­ta­čo­vú zos­ta­vu na strih vi­dea. V má­jo­vom čís­le náj­de­te tak­tiež člá­nok o tom, aké sú per­spek­tí­vy troj­roz­mer­nej tla­če, aké je jej tra­dič­né aj net­ra­dič­né vy­uži­tie. Po­mô­že­me vám náj­sť a za­blo­ko­vať uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let a uká­že­me vám ako sa mô­že stať váš smar­tfón di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom pre ce­lú do­mác­nosť.

era_nanorobotiky.jpg

vyuzitie_3d.jpg

SÚŤAŽE

V má­jo­vom čís­le sme pre vás prip­ra­vi­li fan­tas­tic­kú sú­ťaž o SMARTFÓN MEI­ZU v hod­no­te 350 EUR, tak­tiež sú­ťaž o úpl­nú ver­ziu MO­VAVI PHO­TO EDI­TOR 2 a audiok­ni­hy. Sú­ťa­že náj­de­te v ča­so­pi­se na stra­ne 120.

Meizu MX4 Pro.jpg

DVD RE­VUE

Strih hud­by, kon­ver­zia vi­dea, sprá­va he­siel a or­ga­ni­zá­cia fo­tiek bu­de pre vás hrač­ka vďa­ka sof­tvé­ru v cel­ko­vej hod­no­te 350 EUR na vir­tuál­nom DVD RE­VUE 05/2015. Top prog­ra­my z má­jo­vé­ho DVD RE­VUE: As­ham­poo Mu­sic Stu­dio 5, DVD CON­VER­TER 3, CSE HTML Va­li­da­tor v12, Ro­bo­Form Eve­rywhe­re.

Prís­tu­po­vé úda­je k má­jo­vé­mu vir­tuál­ne­mu DVD, ako aj ná­vo­dy na in­šta­lá­cie náj­de­te v ča­so­pi­se na stra­ne 119.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter