Aprílové číslo PC REVUE už v predaji!

V ap­rí­lo­vom vy­da­ní PC RE­VUE sme pre vás prip­ra­vi­li re­por­táž z Bar­ce­lo­ny, kde už tra­dič­ne sa ko­nal veľtrh Mo­bi­le World Con­gress (MWC) 2015. Fo­to­ga­lé­riu k re­por­tá­ži náj­de­te aj na vir­tuál­nom DVD.

Po­rov­na­li sme pre vás v sú­bo­ji Chro­me­book vs. Win­dowsbook. Otes­to­va­li sme naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty a v dru­hej čas­ti preh­ľa­do­vé­ho člán­ku sa doz­vie­te ako si vy­brať zr­kad­lov­ku. Zis­to­va­li sme či mik­rovl­nná rú­ra nao­zaj mô­že ru­šiť sig­nál Wi-Fi 30 a poz­re­li sme sa aj na bu­dúc­nosť vir­tuál­nej reali­ty. Ra­di­li sme čo so sta­rým no­te­boo­kom a uro­bi­li sme aj preh­lad nás­tro­jov na úp­ra­vu PDF pro­fe­sio­nál­ne aj za­dar­mo.

V rub­ri­ke IN­FOWARE sme prip­ra­vi­li pries­kum pre­da­ja pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov (ERP) na slo­ven­skom tr­hu v ro­ku 2014.

Re­por­táž MWC 2015: Mo­bil­né no­vin­ky a tren­dy 2015

Za­čiat­kom mar­ca sa Bar­ce­lo­na už tra­dič­ne na šty­ri dni sta­la hlav­ným mes­tom mo­bil­ných tech­no­ló­gii. Už zá­klad­né úda­je o veľtr­hu Mo­bi­le World Con­gress sú im­po­zan­tné - tak­mer 100 000 účas­tní­kov z 200 kra­jín, 4500 šé­fov fi­riem a 1900 vy­sta­vo­va­te­ľov.

barcelona_2.jpg


Člo­vek 2.0: Ľud­ská ak­tua­li­zá­cia a tran­shu­man­izmus

Tech­no­lo­gic­ký pok­rok v pos­led­ných sto­ro­čiach a de­sať­ro­čiach ak­ce­le­ru­je neu­ve­ri­teľ­ným tem­pom. Bež­ný člo­vek má dnes mož­nos­ti a schop­nos­ti, kto­ré by pred ti­síc­ro­čia­mi bo­li po­va­žo­va­né za ma­gic­ké či bož­ské. Čo sa však sta­ne, ak člo­vek vez­me do vlas­tných rúk svo­ju bio­lo­gic­kú pod­sta­tu a za­čne ju zlep­šo­vať?

clovek2.0_2.jpg


Sú­boj: Chro­me­book vs. Win­dowsbook

Goog­le sa so svo­jím Chro­me OS po­kú­ša kon­ku­ro­vať lac­ným no­te­boo­kom s OS Win­dows. V sna­he os­lo­viť rov­na­ké­ho pou­ží­va­te­ľa a zís­kať čo naj­vyš­ší tr­ho­vý po­diel sa za­tiaľ Goog­lu po­da­ri­lo vý­rob­cov Win­dowsboo­kov do­nú­tiť k pok­le­su cien na mi­ni­mum, z čo­ho ťa­žia hlav­ne ku­pu­jú­ci.

chromebook_vs_windowsbook_2.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter