Marcové číslo PC REVUE už v predaji!

V mar­co­vom vy­da­ní PC RE­VUE sa za­hrá­me na fu­tu­ro­ló­gov s veľ­mi ak­tuál­nou a za­ují­ma­vou té­mou ume­lej in­te­li­gen­cie. Pri­ná­ša­me vám pr­vé skú­se­nos­ti s pou­ží­va­ním Of­fi­ce Win­dows 10. Čo je dnes v tech­no­ló­giách IN, mô­že byť za­jtra OUT. Ria­di sa hoj­dač­ka po­pu­la­ri­ty tech­no­ló­gií ne­ja­kým pra­vid­lom? Ako veľ­mi sa di­gi­tál­na sto­pa mô­že roz­rásť a ako ju ro­zum­ne udr­žať pod kon­tro­lou, o tom sa do­čí­ta­te v člán­ku o ži­vo­te váš­ho di­gi­tál­ne­ho JA. Do­čí­ta­te sa, kto­ré smar­tfó­ny ob­stá­li v na­šom veľ­kom tes­te. Pred­sta­ví­me vám vhod­né ap­li­ká­cie a ukáž­ky pos­tu­pov vy­tvo­re­nia vi­dea na tab­le­toch a te­le­fó­noch plat­fo­riem An­droid, iOS a Win­dows.

Má­me sa za­čať báť ume­lej in­te­li­gen­cie?

K prev­rat­ným zme­nám ľud­stva dôj­de v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich 10 až 20 ro­kov a veľ­ký po­diel na tom bu­de mať prá­ve ume­lá in­te­li­gen­cia. Fu­tu­ro­ló­go­via sa pred­bie­ha­jú vo viac ako me­nej op­ti­mis­tic­kých pred­po­ve­diach a uz­ná­va­né osob­nos­ti bi­jú na pop­lach...

umela_inteligencia_titulka.jpg

Pr­vé skú­se­nos­ti s Of­fi­ce Win­dows 10

Od feb­ruára sú pre pou­ží­va­te­ľov za­po­je­ných do tes­to­va­nia Win­dows 10 v rám­ci prog­ra­mu Win­dows In­si­der k dis­po­zí­cii pre­view ver­zie ap­li­ká­cii Word, Excel a Power­Point pre Win­dows 10. Ap­li­ká­cie sú op­ti­ma­li­zo­va­né na do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie. Pre­čí­taj­te si pr­vé doj­my, skú­se­nos­ti a pos­tre­hy.

office_windows10.jpg

Kriv­ka zá­uj­mu o tech­no­ló­gie. Dnes IN, za­jtra OUT

No­vé tech­no­ló­gie sa na nás vr­hnú kaž­dý rok. Ho­rú­ca no­vin­ka sa z ni­čo­ho nič vy­švih­ne do sve­tiel ref­lek­to­rov a o je­den či dva ro­ky už nie je za­ují­ma­vá. Ria­di sa tá­to hoj­dač­ka po­pu­la­ri­ty ne­ja­kým pra­vid­lom? Pre­čí­taj­te si v člán­ku Kriv­ka zá­uj­mu o tech­no­ló­gie. Dnes IN, za­jtra OUT.

krivka_zaujmu_o_technologie.jpg

Ži­vot di­gi­tál­ne­ho JA sa ne­kon­čí smr­ťou

Va­ša prí­tom­nosť na inter­ne­te vy­tvá­ra čas­to veľ­mi vý­raz­nú di­gi­tál­nu sto­pu. Éra so­ciál­nych sie­tí a over­sha­rin­gu vnies­la do ce­lé­ho pros­tre­dia no­vé pra­vid­lá a dá­to­vý od­tla­čok člo­ve­ka sa ob­ja­vu­je eš­te pred tým, než sa vô­bec na­ro­dí, a zos­tá­va po ňom v sie­ti aj po je­ho smr­ti. Ako veľ­mi sa di­gi­tál­na sto­pa mô­že roz­rásť a ako ju ro­zum­ne udr­žať pod kon­tro­lou?

zivot_vasho_digitalneho_ja.bmp

Edi­to­va­nie vi­dea na tab­le­toch

Mo­der­né tab­le­ty a te­le­fó­ny umož­ňu­jú nie­len nak­rú­ca­nie vi­dea, ale aj je­ho edi­to­va­nie, tak­že po­mo­cou svoj­ho za­ria­de­nia ľah­ko zvlád­ne­te ce­lý postpro­dukč­ný pro­ces vrá­ta­ne pub­li­ko­va­nia na YouTu­be či so­ciál­nych sie­ťach. Cie­ľom člán­ku o edi­to­va­ní vi­dea na tab­le­toch je pred­sta­viť vhod­né ap­li­ká­cie a uká­zať pos­tup vy­tvo­re­nia vi­dea na tab­le­toch a te­le­fó­noch plat­fo­riem An­droid, iOS a Win­dows.

android2.jpeg

Test smar­tfó­nov

Hod­no­tí­me smar­tfó­ny No­kia Lu­mia 530, No­kia Lu­mia 630 Dual a 730 Dual, GSmart Ak­ta A4, Ho­nor 3, HTC De­si­re 820, Sam­sung Ga­laxy A5. Kto­rý z nich vy­šiel z na­šich hod­no­te­ní naj­lep­šie? Pre­čí­ta­te si v na­šom veľ­kom tes­te te­le­fó­nov.

Nokia_lumia_530.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter