Februárové číslo PC REVUE už v predaji!

Vo feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE pri­ná­ša­me veľ­kú re­por­táž z vý­sta­vy CES. Ten­to rok sme bo­li sved­ka­mi mno­hých pre­miér, vi­de­li sme auto­nóm­ne elek­tro­mo­bi­ly, su­per no­te­boo­ky, 3D tla­čiar­ne i smar­tfó­ny. Všet­ko pod­stat­né pri­ná­ša­me na sied­mych stra­nách. Po­zrie­me sa aj na no­vý Win­dows 10, prez­ra­dí­me či sú fea­tu­re pho­nes nao­zaj „hlú­pe te­le­fó­ny", po­ra­dí­me ako si pre­niesť dá­ta me­dzi te­le­fón­mi čo naj­jed­no­duch­šie či ako si vy­tvo­riť vlast­ný web.

Ak plá­nu­je­te ná­kup fo­toa­pa­rá­tu, prip­ra­vi­li sme veľ­ký po­ra­den­ský člá­nok pod­ľa kto­ré­ho si vy­be­rie nao­zaj kaž­dý. Otes­to­va­li sme aj množ­stvo uni­kát­nych no­te­boo­kov s dob­rým vý­ko­nom, ne­za­bud­li sme ani na tab­le­ty, her­né my­ši či smar­tfó­ny.

Feb­ruáro­vé PC RE­VUE je pl­né za­ují­ma­vé­ho ob­sa­hu a ča­ká na vás.

CES 2015

CES titulka.jpg

Tak a sme ko­neč­ne do­ma! To som si po­ve­dal, keď sme po viac ako týž­dni v USA pris­tá­li vo Vied­ni. Ten­to rok to bo­lo po­riad­ne na­má­ha­vé, za no­vin­ka­mi sme preš­li viac ako 60 km pe­ši, jed­nos­taj sme stá­li v ne­ja­kom ra­de, fo­tog­ra­fo­va­li, nak­rú­ca­li, po­sie­la­li e-mai­ly a pod. A te­raz sme tu aj s na­šou re­por­tá­žou a, sa­moz­rej­me, aj s re­dak­čný­mi vi­dea­mi.

Mic­ro­soft Win­dows 10

Joe Belfiore.JPG

Stra­té­gia no­vé­ho ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa fir­my Mic­ro­soft sa zdá ove­ľa pre­mys­le­nej­šia, ako to bo­lo v mi­nu­los­ti. Dob­re vie, že sú tu fun­kčné eko­sys­té­my od spo­loč­nos­tí App­le a Goog­le, na kto­ré si už ľu­dia zvyk­li, a tak sto­jí pred otáz­kou, ako sa s tým vy­rov­nať. Vy­chá­dzať mô­že z viac ako mi­liar­dy pou­ží­va­te­ľov OS Win­dows a z tak­mer 2 mi­lió­nov zá­ujem­cov o pre­view ver­ziu Win­dows 10. Ta­kis­to má dob­re roz­vi­nu­té služ­by ako OneD­ri­ve či po­pu­lár­ny ba­lík Of­fi­ce.

Uni­kát­ne no­te­boo­ky v zna­me­ní vý­ko­nu

WW Lifestyle Photography Lenovo YOGA 3 Pro Low res 135.JPG

Her­ný stroj, mul­ti­me­diál­ny no­te­book a ultra­book na jed­no­duch­šie pre­ná­ša­nie. Ta­ké­to je za­stú­pe­nie no­te­boo­kov pod­ľa veľ­kos­ti, ale aj vy­uži­tia v na­šom vý­be­re. Všet­ky tri tes­to­va­né kús­ky nás za­uja­li a náj­du svoj ok­ruh pou­ží­va­te­ľov. Či už to bu­de Yoga 3, kto­rá sa dá reál­ne pou­ží­vať aj v re­ži­me tab­le­tu, ale­bo sil­ný hráč­sky stroj od ASU­Su za bez­kon­ku­ren­čnú ce­nu.

Ako si vy­tvo­riť webo­vú strán­ku? Zn: Rých­lo a jed­no­du­cho

titulka_2.jpg

Ako vy­ze­ra­jú va­še no­vo­roč­né pred­sav­za­tia? Ži­je­me v di­gi­tál­nej do­be, a pre­to by nás nep­rek­va­pi­lo, ke­by sme vo va­šom zoz­na­me úloh na rok 2015 naš­li po­lož­ku „vy­tvo­riť si webo­vú strán­ku". Fa­ce­boo­ko­vú strán­ku už má­te, ka­nál YouTu­be ta­kis­to, len ten web chý­ba. Naš­ťas­tie webo­vú strán­ku si mô­že­te vy­tvo­riť rých­lo a jed­no­du­cho, a to aj bez zna­los­ti prog­ra­mo­va­nia ale­bo úp­ra­vy zdro­jo­vé­ho kó­du.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter