Umelá inteligencia za volantom

Auto­ma­tic­ká kri­žo­vat­ka - kon­cept: Pred­sta­vu­je­me kon­cept auto­ma­tic­kej kri­žo­vat­ky s pres­ne vy­po­čí­ta­nou rých­los­ťou auto­mo­bi­lov, kto­rý umož­ní pod­stat­ným spô­so­bom zvý­šiť jej prie­pus­tnosť.

Auto­ma­tic­ka kri­zo­vat­ka - kon­cept from On­drej Mac­ko on Vi­meo.

Auto­ma­tic­ká kri­žo­vat­ka - pre­jazd: Uka­zu­je­me, ako to vy­ze­rá z poh­ľad vo­di­ča pri pre­jaz­de auto­ma­tic­kou kri­žo­vat­kou.

Auto­ma­tic­ka kri­zo­vat­ka - pre­jazd from On­drej Mac­ko on Vi­meo.

Na­vi­gá­cia sa­mo­ria­dia­ce­ho au­ta v uli­ciach: Poz­ri­te sa na jaz­du auto­nóm­nym vo­zid­lom pria­mo v uli­ciach a na rie­še­nie zlo­ži­tých dop­rav­ných si­tuá­cií.

Na­vi­ga­cia sa­mo­ria­dia­ce­ho au­ta v uli­ciach from On­drej Mac­ko on Vi­meo.

No­vé auto Goog­lu: Uvi­dí­te reak­cie ľu­dí, kto­rí sa už pre­viez­li no­vým auto­nóm­nym autom od fir­my Goog­le.

No­ve Goog­le auto from On­drej Mac­ko on Vi­meo.

Li­da­ro­vý poh­ľad au­ta Ju­nior: Na na­vi­gá­ciu auto­nóm­ne­ho au­ta sa pou­ží­va LI­DAR. V tom­to vi­deu uvi­dí­te, ako vy­ze­rá li­da­ro­vý poh­ľad au­ta Ju­nior, kto­ré je pred­chod­com auto­mo­bi­lu od Goog­lu.

Li­da­ro­vy poh­lad au­ta Ju­nior (Stan­for­do­va uni­ver­zi­ta), pred­chod­ca au­ta Goog­lu from On­drej Mac­ko on Vi­meo.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter