Deep-learning systémy

Pro­ject Adam: Pred­sta­vu­je­me Pro­ject Adam, na kto­rom pra­cu­je spo­loč­nosť Mic­ro­soft. Poz­ri­te sa, ako vstu­pu­jú do sve­ta po­čí­ta­čov pr­vky zná­me len z ľud­ské­ho sprá­va­nia - roz­poz­ná­va­nie ob­jek­tov, ana­lý­za fo­tog­ra­fií a pod.

Pro­ject Adam from On­drej Mac­ko on Vi­meo.

Mic­ro­soft Sky­pe Tran­sla­tor: Na ce­los­ve­to­vej kon­fe­ren­cii Mic­ro­soft pred­vie­dol ako fun­gu­je on-li­ne prek­lad ja­zy­kov. Kon­krét­ne šlo o prek­lad an­glič­ti­ny do nem­či­ny a nao­pak. Aj keď sa sys­tém ob­čas po­mý­lil, v cel­ku sa po­mo­cou toh­to IT prek­la­du cel­kom po­roz­prá­va­li ľu­dia, kto­rí ne­ho­vo­ri­li spo­loč­ným ja­zy­kom.

Sky­pe Tran­sla­tor from On­drej Mac­ko on Vi­meo.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter