PC REVUE 7/2014 si čoskoro nájdete v schránke!

PC_REVUE_2014_07-1.jpg Vá­že­ní pred­pla­ti­te­lia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE,
do­vo­ľu­je­me si vás in­for­mo­vať, že jú­lo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu PC RE­VUE si vo svo­jich schrán­kach náj­de­te v prie­be­hu nas­le­du­jú­ce­ho týž­dňa, te­da po 14. jú­li 2014.

Pri tla­či ma­ga­zí­nu nas­ta­li u do­dá­va­te­ľa nep­red­ví­da­teľ­né tech­nic­ké prob­lé­my, kto­ré ma­li vplyv na ter­mín do­da­nia do dis­tri­bú­cie. Uro­bi­li sme všet­ky pot­reb­né kro­ky, aby ste si va­še ob­ľú­be­né PC RE­VUE naš­li už čos­ko­ro vo va­šej poš­to­vej schrán­ke.

Ve­rí­me, že nám na­ďa­lej za­cho­vá­te svo­ju pria­zeň. Ďaku­je­me za po­cho­pe­nie a pra­je­me vám prí­jem­né let­né chví­le v spo­loč­nos­ti va­šich naj­bliž­ších a aj náš­ho ma­ga­zí­nu.

Re­dak­cia PC RE­VUEOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter