Upútavka PC REVUE 6/2014

Júnové číslo PC REVUE už v predaji!

Ve­de­li ste o tom, že Fa­ce­book a Goog­le me­nia svo­je pra­vid­lá? Viac sa do­čí­ta­te v jú­no­vom čís­le PC RE­VUE. Pred­sta­ví­me vám ideál­nych po­moc­ní­kov do do­mác­nos­ti iRo­bot Room­ba 880 a Scoo­ba 450, kto­rých oce­nia nie­len mu­ži. Prez­ra­dí­me ako pa­ten­to­vé voj­ny brz­dia pok­rok v IT, po­mô­že­me vám s ob­no­ve­ním dát z poš­ko­de­nej SD kar­ty. Na­hliad­ne­me aj na vý­voj pev­ných dis­kov. 

Uká­že­me vám veľ­ko­le­pé pred­sta­ve­nie te­le­fó­nu Huawei As­cend P7, kto­rý za po­nú­ka skve­lú vý­ba­vu za za­ují­ma­vú ce­nu. 

V jú­no­vom PC RE­VUE sme pre vás prip­ra­vi­li množ­stvo har­dvé­ro­vých tes­tov. Exklu­zív­ne sme otes­to­va­li in­te­li­gen­tné ho­din­ky Sam­sung Gear 2. Pred­sta­ví­me vám aj te­le­ví­zor Sam­sung U8500 so za­kri­ve­ným UHD dis­ple­jom, kto­rý sa vy­rá­ba na Slo­ven­sku. 

To však nie je všet­ko. Test in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov, mi­nia­túr­nych po­čí­ta­čov s An­droi­dom, duel her­ných no­te­boo­kov či zá­klad­né dos­ky s In­tel Z97 to je iba ma­lá ochut­náv­ka z to­ho, čo všet­ko na vás ča­ká v jú­no­vom PC RE­VUE.
Ne­za­bud­li sme ani na hrá­čov po­čí­ta­čo­vých hier, pre kto­rých je prip­ra­ve­ná her­ná rub­ri­ka či test na­du­pa­ných her­ných my­šiek. Po­ra­dí­me vám ako kon­ver­to­vať do­ku­men­ty, ako ochrá­niť mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom či ako prejsť z An­droi­du na iP­ho­ne.

To všet­ko a eš­te viac na vás ča­ká v jú­no­vom PC RE­VUE. Va­še ob­ľú­be­né PC RE­VUE už náj­de­te v kaž­dom dob­rom no­vi­no­vom stán­ku!

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá

Ne­dáv­no som vi­del, ako si je­den zná­my ne­chal spra­viť svo­ju kni­hu My So­cial Book. Tá vám z fa­ce­boo­ko­vé­ho pro­fi­lu „vy­do­lu­je" všet­ky va­še zá­zna­my a pre­me­ní ich na efek­tnú kni­hu. Mô­že­te si uro­biť po­kus­nú 25-stra­no­vú kni­hu za 8 eur, prí­pad­ne 500-stra­no­vý „ar­chív" v tvr­dej väz­be za 136 eur.

Facebook aj Google menia pravidlá.jpg

Keď som v ta­kej­to kni­he lis­to­val, pre­be­hol mi mráz po chr­bte - skús­te si ju dať spra­viť a zis­tí­te, čo všet­ko ste za pos­led­né ro­ky pub­li­ko­va­li na so­ciál­nej sie­ti. Či už pria­te­ľom, ale­bo pria­te­ľom va­šich pria­te­ľov. Pri­ve­ľa súk­ro­mia. A keď to spo­jí­me so zme­nou pra­vi­diel, kto­rú pri­nies­li Fa­ce­book aj Goog­le len po­mer­ne ne­dáv­no, ilú­zia, že na so­ciál­nych sie­ťach má­me svo­je súk­ro­mie, je dáv­no preč. Kto je vlas­tní­kom to­ho, čo na Fa­ce­boo­ku či Goog­le+ uve­rej­ňu­je­me? My ako auto­ri da­ných prís­pev­kov či fo­tog­ra­fií? To je veľ­ký om­yl. Fa­ce­book aj Goog­le+ za­ča­li vy­uží­vať „in­for­má­cie" z va­šich pro­fi­lov v rek­la­mách či od­po­rú­ča­niach na služ­by. Cieľ je jas­ný - zvý­šiť príj­my z rek­la­my.

Pa­ten­to­vé voj­ny ako br­zda pok­ro­ku v IT

Na rôz­ne IT spo­loč­nos­ti čas­to na­ze­rá­me ako na čis­to tech­no­lo­gic­kých kon­ku­ren­tov, kto­ré so svo­jím har­dvé­rom, sof­tvé­rom ale­bo rôz­ny­mi on-li­ne služ­ba­mi bo­ju­jú o pou­ží­va­te­ľa. Veď na­po­kon aj jed­no z hlav­ných pos­la­ní PC RE­VUE je in­for­mo­vať o tom, ako si po­čí­na­jú pro­duk­ty a služ­by pri vzá­jom­nom po­rov­na­ní.

Patentové vojny ako brzda pokroku v IT.jpg

Ten­to sú­boj však nie je je­di­ný, kto­rý sa v ob­las­ti IT de­je. Ďal­ší sa od­oh­rá­va za súd­nym sto­lom, a to do­kon­ca v ta­kom roz­sa­hu, že sa ne­dá naz­vať inak ako ot­vo­re­nou voj­nou.

Huawei As­cend P7

Spo­loč­nosť Huawei už vie, ako na to. Nes­ta­čí mať len su­per pro­dukt za úžas­nú ce­nu, mu­sí sa o tom aj ve­dieť. Prá­ve pre­to zor­ga­ni­zo­va­la v Pa­rí­ži pred­sta­ve­nie a s veľ­kou slá­vou uvied­la aj svo­ju ak­tuál­nu vlaj­ko­vú loď. Huawei As­cend P7 je pok­ra­čo­va­teľ ús­peš­né­ho pro­duk­tu P6, na pr­vý poh­ľad vi­dieť v de­tai­loch in­špi­rá­ciu di­zaj­nom iP­ho­nu, ale Huawei chce viac.

AscendP7-1.jpg

Do vlaj­ko­vej lo­de in­teg­ro­val všet­ko, čo je štan­dar­dne dos­tup­né, a do­dal to v extra ten­kom vy­ho­to­ve­ní s krás­nym dis­ple­jom, fajn fo­toa­pa­rá­tom a hlav­ne za po­zo­ru­hod­nú ce­nu - 370 eur na na­šom tr­hu. U nás bu­de dos­tup­né čier­ne a bie­le vy­ho­to­ve­nie, exis­tu­je však aj ru­žo­vé. Sú aj „dvoj­sim­ko­vé" ver­zie P7, pri­čom pr­vá kar­ta má roz­mer mic­ro­SIM, dru­há je na­no­SIM a zdie­ľa ša­chu s kar­tou mic­roSD (buď mic­roSD, ale­bo na­no­SIM). Žiaľ, za­tiaľ sa ne­po­čí­ta s uve­de­ním vy­ho­to­ve­nia dual SIM na náš trh. Pri na­šom tes­te sme ten­to te­le­fón ako hlav­ný pou­ží­va­li asi 10 dní.

iRo­bot Room­ba 880 a iRo­bot Scoo­ba 450

Ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če od fir­my iRo­bot sú na Slo­ven­sku no­to­ric­ky zná­me. Room­ba pred­sta­vu­je vy­sá­vač ur­če­ný uni­ver­zál­ne pre rôz­ne ty­py pod­láh a Scoo­ba je za­se umý­va­cí ro­bot ur­če­ný hlav­ne na ke­ra­mic­ké pod­la­hy. Oba pred­sta­ve­né mo­de­ly sú na na­šom tr­hu úpl­né no­vin­ky. Ideál­ne je mať ich do­ma oba.

iRobot Roomba 880 a iRobot Scooba 450.jpg

Duel her­ných no­te­boo­kov

Ná­zor, že na hry je kon­zo­la, a nie „pé­ceč­ko", u fa­nú­ši­kov PC asi neob­sto­jí. Roz­hod­ne nie u tých, kto­rým sa pá­čia pre­nos­né po­čí­ta­če a ra­di sa na nich hra­jú. V due­li tu má­me opäť dva her­né no­te­boo­ky. Kaž­dý z iné­ho ce­no­vé­ho seg­men­tu a s inou fi­lo­zo­fiou po­ňa­tia her­né­ho stro­ja. Roz­die­ly jas­ne uvi­dí­te.

Duel herných notebookov.jpg

Oba­ja vý­rob­co­via vy­uží­va­jú iný spô­sob vy­ho­to­ve­nia, čo sa pre­ja­vi­lo na ša­si, ale aj na klá­ves­ni­ci. Tá je pre hrá­čov prio­ri­ta, a ak ju ma­jú vy­uží­vať, mu­sí byť po­hodl­ná. Na kaž­dú si sí­ce tre­ba zvy­kať, no vý­rob­co­via pri­ná­ša­jú tie naj­lep­šie tech­no­ló­gie, aké ma­jú. Tre­ba ak­cep­to­vať, že z poh­ľa­du dneš­ných pre­nos­ných po­čí­ta­čov sú to roz­mer­né a ťaž­ké stro­je. Ich hrúb­ka je až oko­lo pia­tich cen­ti­met­rov. Ta­kis­to net­re­ba po­čí­tať s dl­hou vý­dr­žou aku­mu­lá­to­ra ani v kan­ce­lár­skom re­ži­me. Aku­mu­lá­tor tu pl­ní akú­si úlo­hu zá­lož­né­ho zdro­ja, pred­sa len ide o pre­nos­ný po­čí­tač.

Naj­vý­kon­nej­šie káb­lo­vé hlo­dav­ce

Tes­tu­je­me pre vás tie naj­zau­jí­ma­vej­šie no­vin­ky spo­me­dzi her­ných my­ší. Pod­mien­ka na za­ra­de­nie do tes­tu? Mu­sí ísť o mo­de­ly ur­če­né pre pro­fe­sio­nál­nych hrá­čov. Už dlh­šie sme sa ne­poz­re­li okom pro­ga­me­rov na ak­tuál­nu po­nu­ku her­ných my­šiek. Bo­lo to spô­so­be­né hlav­ne is­tou stag­ná­ciou, keď no­vin­ky pri­bú­da­li len veľ­mi ob­čas­ne a neš­lo o zá­sad­né mo­de­ly. V pos­led­nom ča­se sa ich už nah­ro­ma­dil dos­ta­toč­ný po­čet, a tak sa mô­že­me po­zrieť na naj­zau­jí­ma­vej­šie z no­vo dos­tup­ných my­ší.

Najvýkonnejšie káblové hlodavce.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter