Recenzia: Lenovo Yoga Tablet 10

Le­no­vo Yoga je no­te­book, kto­rý vám po­vo­lí, aby ste je­ho dis­plej oto­či­li kom­plet­ne až k spod­nej čas­ti klá­ves­ni­ce. Ide o po­mer­ne ši­kov­ný a prak­tic­ký di­zaj­no­vý pr­vok. Le­no­vo Yoga Tab­let má nie­čo po­dob­né pri­niesť do sve­ta tab­le­tov. Vý­sled­kom je asy­met­ric­ký tvar a za­bu­do­va­ný sto­jan.

De­sať­pal­co­vý tab­let sa tak na pr­vý poh­ľad lí­ši od to­ho, čo ak­tuál­ny trh po­nú­ka. Za­ria­de­nie di­zaj­nom pri­po­mí­na klá­ves­ni­cu App­le - po­mer­ne ten­ké te­lo sa na jed­nom kon­ci roz­ši­ru­je do val­če­ko­vi­té­ho tva­ru. Z poh­ľa­du tab­le­tu je ten­to val­ček ru­ko­väť, kto­rá vám umož­ní dr­žať za­ria­de­nie v jed­nej ru­ke.

V tom­to sme­re in­ži­nie­rov Le­no­va chvá­li­me, Yoga Tab­let sa nao­zaj dr­ží v jed­nej ru­ke po­hodl­nej­šie ako pre­važ­ná väč­ši­na kon­ku­ren­čných 10-pal­co­vých mo­de­lov. Asy­met­ric­ký tvar však má aj svo­je ne­dos­tat­ky a naj­mä pri no­se­ní tab­le­tu v taš­ke vám mô­že nie­ke­dy pre­ká­žať. Val­ček zá­ro­veň v se­be skrý­va ba­té­riu, kto­rá údaj­ne pos­ky­tu­je vý­drž až 18 ho­dín. My sme tab­let v na­šich dr­sných tes­to­va­cích pod­mien­kach vy­bi­li za 7 ho­dín, v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi za­ria­de­nia­mi však vy­dr­žal naj­dlh­šie.

Na dru­hej stra­ne asy­met­ric­ký tvar oce­ní­te pri pí­sa­ní na tab­le­te. Pos­ky­tu­je to­tiž ideál­ny sklon. Ak vám vy­ho­vu­je rad­šej pos­ta­ve­nie tab­le­tu v re­ži­me portré­tu, za­bu­do­va­ný sto­jan po­nú­ka aj tú­to fun­kcio­na­li­tu. Z toh­to hľa­dis­ka Yogu chvá­li­me, tab­let mô­že­te vy­uží­vať v troch zá­klad­ných re­ži­moch bez aké­ho­koľ­vek prís­lu­šen­stva.

yoga.jpg

De­sať­pal­co­vý tab­let má roz­lí­še­nie 1280 × 800 a pa­nel IPS. Vnút­ri Yogy náj­de­te štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Me­dia­Tek MT8125 s frek­ven­ciou 1,2 GHz. Tab­le­ty s tým­to či­pom sme na tr­hu vi­de­li už pred polro­kom a v kom­bi­ná­cii s 1 GB ope­rač­nou pa­mä­ťou je zrej­mé, že vý­ba­va je pri­naj­lep­šom prie­mer­ná.

Vý­sled­ky tes­tov ho­vo­ria za všet­ko, ak ne­rá­ta­me Ico­niu B1, kto­rej cie­ľo­vá sku­pi­na je úpl­ne in­de, Yoga Tab­let je po­mal­šie za­ria­de­nie. Tre­ba však do­dať, že pri prá­ci s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid sme ne­dos­ta­tok vý­ko­nu ne­po­ci­ťo­va­li. To is­té pla­tí aj pre kan­ce­lár­sku prá­cu. Z náš­ho poh­ľa­du nie je Le­no­vo Yoga Tab­let za­ria­de­nie, kto­ré by si kú­pi­li tí­ne­dže­ri na zá­ba­vu a na hra­nie naj­nov­ších 3D hier. Ide skôr o pra­cov­ný nás­troj a v tom­to sme­re nao­zaj za­uj­me.

Vý­rob­ca k tab­le­tu po­nú­ka aj vo­li­teľ­né prís­lu­šen­stvo, kto­ré kom­bi­nu­je plas­to­vý obal s blue­toot­ho­vou klá­ves­ni­cou. Ten­to obal je ten­ký a ochra­ňu­je dis­plej tab­le­tu pri pre­ná­ša­ní. Zá­ro­veň ho do­ká­že us­pať a zo­bu­diť rov­na­ko ako Smart co­ver pre iPa­dy. Ne­vý­ho­da blue­toot­ho­vej klá­ves­ni­ce je v tom, že na na­bí­ja­nie pou­ží­va neš­tan­dard­ný ká­bel, s kto­rým sme sa eš­te nes­tret­li.

Ta­ké­to káb­le sa oby­čaj­ne veľ­mi ľah­ko strá­ca­jú a náh­rad­ný ne­kú­pi­te. Ďal­ší prob­lém, kto­rý sme po­čas tes­to­va­nia naš­li, je iba an­glic­ký layout klá­ves­ni­ce. Di­ak­ri­ti­ku ne­po­nú­ka, prob­lém sme mu­se­li vy­rie­šiť sof­tvé­ro­vo po­mo­cou ap­li­ká­cie Exter­nal Key­board Hel­per. Nás­led­ne sme moh­li na tab­le­te pí­sať člán­ky aj po slo­ven­sky vrá­ta­ne di­ak­ri­ti­ky.

Le­no­vo Yoga Tab­let je za­ují­ma­vé za­ria­de­nie. Nie však pre kaž­dé­ho. Di­zajn je na poh­ľad pek­ný a je prak­tic­ký aj z hľa­dis­ka pou­ží­va­nia. V praxi sme ho oce­ni­li, ho­ci pri pre­ná­ša­ní vám hrúb­ka tak­mer 36 mm v naj­hrub­šom bo­de mô­že pre­ká­žať. Kon­cept tab­le­tu však chvá­li­me, je to nie­čo no­vé, čo na tr­hu eš­te nie je. Do bu­dúc­nos­ti oča­ká­va­me ďal­šie zdo­ko­na­le­nie di­zaj­nu a zvý­še­nie vý­ko­nu.

Ako vo­li­teľ­né prís­lu­šen­stvo mož­no do­kú­piť te­nuč­kú blue­toot­ho­vú klá­ves­ni­cu (99 eur), kto­rá vďa­ka mag­ne­tic­ké­mu úchy­tu tvo­rí zá­ro­veň obal po­čas pre­ná­ša­nia. S kľú­čom USB Mi­ra­cast (WD100) mô­že-te pre­ná­šať ob­raz bez­drô­to­vo z tab­le­tu pria­mo do TV.


HOD­NO­TE­NIE

vý­bor­ný po­mer ce­ny a vý­ko­nu
vý­bor­ne sa dr­ží v jed­nej ru­ke (re­žim Hold)
veľ­ká ba­té­ria, kto­rá ho udr­ží pri ži­vo­te až 18 ho­dín
in­teg­ro­va­ný sto­jan po­hodl­ne udr­ží tab­let na sto­le (re­žim Stand)
duál­ne ste­reorep­ro­duk­to­ry Dol­by Di­gi­tal Plus po­nú­ka­jú kva­lit­ný zvu­ko­vý pre­jav
3G mo­dul

Tech­nic­ké pa­ra­met­re

Mo­del

Le­no­vo Yoga Tab­let 10

Vý­rob­ca

Le­no­vo

Veľ­kosť a typ dis­ple­ja

10,1", WXGA, IPS

Roz­lí­še­nie

1280 × 800

Ope­rač­ný sys­tém

An­droid 4.2

Pro­ce­sor

MT8125, 1,2 GHz, štvor­jad­ro

RAM

1 GB

Inter­ná pa­mäť

16 GB / 12,10 GB k dis­po­zí­cii

HDMI

Nie

Blue­tooth

Áno

Por­ty

mic­ro USB, mic­roSD

Di­gi­tál­na ka­me­ra

Za­dná, 5 Mpix, pred­ná, 1,6 Mpix

Udá­va­ná vý­drž ba­té­rie [h]

18

Roz­me­ry (v × š × h) [mm]

261 × 180 × 35,7

Hmot­nosť [kg]

0,605

Ce­na:

279 Eur s DPH (232,50 Eur bez DPH)

Pre­daj:

vizitka_hej.sk.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter