Marcové číslo PC REVUE už v predaji!

PCR obalka 3-2014.jpg Ten­to me­siac sa spo­lu po­zrie­me do Bar­ce­lo­ny na vý­sta­vu MWC kde sa opä­tov­ne pred­sta­vi­li tie naj­ho­rú­cej­šie no­vin­ky z ob­las­ti smar­tfó­nov. Pre­ne­sie­me sa aj do špa­nielskej Ma­la­gy do di­ania Sam­sung Fo­rum 2014 a po­zrie­me sa na uve­de­nie naj­nov­ších za­kri­ve­ných te­le­ví­zo­rov so 4K roz­lí­še­ním. Beží váš po­čí­tač eš­te na sta­rom sys­té­me Win­dows XP? V na­šom člán­ku sa doz­vie­te pod­rob­nos­ti, čo vás ča­ká, ak nep­lá­nu­je­te up­gra­de na no­vý sys­tém. Pos­vie­ti­me si aj na mož­nos­ti 3D tla­če, kto­rá sa vďa­ka dos­tup­nos­ti te­ší čo­raz väč­šej ob­ľu­be, vy­svet­lí­me vám ako pra­co­vať so zr­kad­lov­kou, ako spra­vo­vať po­čí­tač na di­aľ­ku, nah­rá­vať sklad­by z inter­ne­to­vých rá­dií a hu­dob­ných slu­žieb či ako na­ku­po­vať na zľa­vo­vých por­tá­loch.

Aj ten­to me­siac sme otes­to­va­li ultra­boo­ky s extra fun­kcia­mi, naj­nov­šie prí­ras­tky na tr­hu tab­le­tov či fo­toa­pa­rá­tov. De­tail­ne pred­sta­ví­me aj So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact. Nes­ta­čí? Tak eš­te pri­dá­me aj test her­ných klá­ves­níc a preh­ľad nás­tro­jov na edi­tá­ciu mul­ti­mé­dií.
Ne­za­bú­daj­te, že spo­lu s PC RE­VUE zís­ka­va­te aj prís­tup k 8 GB vir­tuál­ne­ho DVD, kto­ré má exlu­zív­ny ob­sah. Ten­to me­siac na ňom náj­de­te nap­rík­lad úpl­né ver­zie prog­ra­mov As­ham­poo Unin­staller 5, Abel­ssoft AbA­larm 2013 Pro, En­gel­mann Mo­vie­Sa­ver a ve­ľa ďal­ších.


Ukon­če­nie pod­po­ry Win­dows XP = príl­eži­tosť pre hac­ke­rov

796149657_1374316310.jpg V PC RE­VUE sme už dáv­nej­šie in­for­mo­va­li, že Mic­ro­soft pres­ta­ne pod­po­ro­vať svoj už po­riad­ne sta­rý ope­rač­ný sys­tém Win­dows XP. Sta­ne sa tak 8. ap­rí­la 2014 a zna­me­ná to pre via­ce­ro je­ho pou­ží­va­te­ľov vcel­ku za­ují­ma­vý prob­lém. V re­dak­cii má­me in­for­má­cie o tom, že Win­dows XP s pos­led­ným op­rav­ným ba­líč­kom SP3 sa stá­le dosť pou­ží­va, a to pre­dov­šet­kým v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí, ale aj v do­mác­nos­tiach. Pod­ľa od­ha­du PC RE­VUE je je­ho po­diel na Slo­ven­sku oko­lo 19 %, naj­pou­ží­va­nej­ší je u nás Mic­ro­soft Win­dows 7, vý­raz­ne ras­tie Win­dows 8/8.1. Zna­me­ná to, že ope­rač­ný sys­tém sta­rý tri ge­ne­rá­cie, vy­tvo­re­ný pre úpl­ne inú si­tuáciu na tr­hu, pou­ží­va ce­los­ve­to­vo nie­koľ­ko sto­viek mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. V tom­to člán­ku sa po­zrie­me na to, s čím sa mô­žu stret­núť a čo mô­žu uro­biť ta­kí­to pou­ží­va­te­lia.


Spoz­naj­te mo­bil­nú bu­dúc­nosť

Titulka3.jpg Kon­gres MWC v Bar­ce­lo­ne sa už te­ší ob­rov­skej po­pu­la­ri­te me­dzi no­vi­nár­mi i náv­štev­ník­mi. Fir­my ho ak­cep­tu­jú ako mies­to, kde sa sve­tu po pr­výk­rát uka­zu­jú tie naj­lep­šie smar­tfó­ny. Bo­lo to tak aj ten­to rok, svo­je naj­lep­šie jar­né trom­fy uká­za­li fir­my ako Sam­sung, So­ny, No­kia či Le­no­vo. Pri všet­kom sme bo­li a pri­ná­ša­me vám re­por­táž pria­mo z pr­vej ru­ky.


Sam­sung Fo­rum 2014: Ťah krá­ľom na zis­ko­vé pro­duk­ty

Titulka1.jpg Spo­loč­nosť Sam­sung pred­sta­vi­la v špa­nielskej Ma­la­ge svo­je naj­lep­šie pro­duk­ty na rok 2014. Po­zor­nosť bo­la za­me­ra­ná hlav­ne na za­kri­ve­né te­le­ví­zo­ry a 4K roz­lí­še­nie. Nás za­uja­li aj no­vé tab­le­ty z mo­de­lo­vé­ho ra­du PRO, pri­čom už exis­tu­jú aj mo­de­ly s uh­lo­prieč­kou 12,2 pal­ca. Štan­dar­dom sa stá­va­jú tla­čiar­ne s ko­mu­ni­ká­ciou NFC na zjed­no­du­še­nie tla­če z mo­bil­ných za­ria­de­ní. Vy­so­ké roz­lí­še­nie 4K pri­chá­dza aj do mo­ni­to­rov a vi­de­li sme mo­de­ly s veľ­mi špe­ci­fic­kým di­zaj­nom.


Ultra­boo­ky s extra fun­kcia­mi

basic-male.jpg Ultra­boo­ky sú dnes čas­to pro­pa­go­va­nej­šie po­čí­ta­če. Je to da­né jed­nak ich vzhľa­dom, kto­rý sa dob­re vy­ní­ma v „showroo­moch", ale aj na pro­pa­gač­ných ma­te­riá­loch. No sú to nao­zaj uži­toč­né po­čí­ta­če, kto­ré sú veľ­mi prak­tic­ké. V na­šom tes­te má­me pre­to viac rôz­nych ty­pov z in­te­lov­skej ro­di­ny ultra­boo­kov. Uvi­dí­te, že nie kaž­dý mu­sí stáť ve­ľa pe­ňa­zí a ani mier­ne väč­šie roz­me­ry mo­de­lov nie sú pre­káž­kou.


Ako si nah­rať sklad­by z inter­ne­to­vých rá­dií a hu­dob­ných slu­žieb?

titulka.jpg

V pre­doš­lom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE sme pred­sta­vi­li naj­po­pu­lár­nej­šie hu­dob­né strea­mo­va­cie služ­by, kto­ré sú dos­tup­né na Slo­ven­sku. Ne­je­den pou­ží­va­teľ mož­no pri ich vy­uží­va­ní pre­mýš­ľal nad tým, ako si nah­rať ale­bo ulo­žiť pes­nič­ky tak, aby sa da­li voľ­ne po­čú­vať. Služ­by pria­mo tú­to fun­kciu ne­po­nú­ka­jú, my vám však po­ra­dí­me.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter