Sony Xperia Z1 Compact - zoom

So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact: V na­šej re­dak­cii sme vy­skú­ša­li je­den z naj­lep­ších a naj­men­ších smar­tfó­nov sú­čas­nos­ti. Po­nú­ka nao­zaj asi naj­lep­ší po­mer fun­kčnej vý­ba­vy a ob­je­mu te­le­fó­nu, aký sa dá dnes do­siah­nuť. 

Video:CES 2014: So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact a 4K ka­me­ra: V tom­to vi­deu sa po­zrie­me na naj­dô­le­ži­tej­šie no­vin­ky, kto­ré pred­sta­vi­la spo­loč­nosť So­ny na vý­sta­ve CES.

Video:
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter