Okrem formátu PDF sú všetky vydania našich magazínov dostupne pre predplatiteľov aj vo formáte Flash.

Online verzie magazínov

Ok­rem for­má­tu PDF sú všet­ky vy­da­nia na­šich ma­ga­zí­nov do­stup­ne pre pred­pla­ti­te­ľov aj vo for­má­te Flash. Pre všet­kých či­ta­te­ľov je však k dis­po­zí­cii aj ná­hľa­do­vá on­li­ne ver­zia vo for­má­te Flash. Ta je op­ro­ti pl­nej pla­te­nej ver­zii do­sť zjed­no­du­še­ná: ne­umož­ňu­je tlač, stia­hnu­tie na disk, vy­hľa­dá­va­nie, zoom, pre­kli­ky na vi­deo, ga­lérie ob­ráz­kov, zvu­ky, ani­má­cie či sú­bo­ry. Jej úče­lom je prib­lí­žiť gra­fic­kú po­do­bu ak­tuál­ne­ho vy­da­nia. Ak si chce­te poz­rieť ako vy­ze­rá pl­ná pla­te­ná ver­zia čís­la kto­rá umož­ňu­je všet­ko poz­ri­te si ukáž­ku star­šie­ho vy­da­nia.


 STARŠIE VY­DA­NIE KOMPLETNÁ FLASH VER­ZIA:Ak sa chce­te stať pred­pla­ti­te­ľom, vy­ber­te si nie­kto­rú z mož­nos­ti ako si ob­jed­nať prís­tup k on­li­ne ver­zii.

Ako efek­tív­ne čí­tať v sa­mot­nej pub­li­ká­cii:
• zväč­ši­te si strán­ku zoomom - klik­nu­tím na strán­ku (opa­ko­va­ným kli­kom na strán­ku sa vrá­ti­te do zá­klad­né­ho zob­ra­ze­nia)
• zob­raz­te si pub­li­ká­ciu cez ce­lú ob­ra­zov­ku kli­kom na iko­nu tl1.jpg
• lis­tuj­te v pub­li­ká­cii - kli­kom na šíp­ky na bo­koch tl2.jpg tl3.jpg , uchy­te­ním a ťa­ha­ním ro­hu strán­ky, čí­sel­ným za­da­ním strán­ky v do­lnej liš­te
• pou­ží­vaj­te mi­nia­tú­ry ná­hla­du - náj­az­dom my­ši na čia­rkov­an­ú lin­ku ho­re, ale­bo kli­kom na tl1.jpg iko­nu
• urob­te si zá­lož­ky - v pub­li­ká­cii cez iko­nu tl4.jpgOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V novom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili veľkú reportáž z veľtrhu CES, ktorá sa konala začiatkom januára už tradične v Las Vegas. čítať »
 
De­cem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 140 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V decembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáže z viacerých podujatí po celom svete. Venovali sme sa tiež biometrickým technológiám, ktoré prinášajú vyšší stupeň zabezpečenia, pretože vychádzajú z jedinečných čŕt každého človeka. čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015: O ume­lej in­te­li­gen­cii, zá­chra­ne dát, ak­čných ka­me­rách a množ­stve ďal­ších za­ují­ma­vos­tí
V novembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z exkurzie v distribučnom centre Amazonu, kde pracujú spolu ľudia aj roboty. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o slú­chad­lá SoundBlas­ter JAM a her­nú myš od spo­loč­nos­ti Trust!
V októbrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z najväčšieho európskeho veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA 2015, ktorý sa uskutočnil v Berlíne. čítať »
 
Sep­tem­bro­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji. Sú­ťaž o za­ria­de­nie 2v1 v hod­no­te 550 EUR!
V septembrovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili reportáž z konferencie Intel Developer Forum (IDF), ktorá sa uskutočnila v San Franciscu. Intel už tradične predstavil nové technológie, produkty a PC REVUE bolo pri tom. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nia či­ta­te­ľov na jú­lo­vé čís­lo PC RE­VUE
V júlovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júlovom čísle a čo by sme mali zmeniť. čítať »
 
Augus­to­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Sú­ťaž o te­le­fón Ho­nor 3C
V augustovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili článok Ako na to: Staviame domáce kino snov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter