Priestorový zvuk pre hráčov

hires_omega1.jpg Pok­ra­čo­va­te­ľom sé­rie slú­chadiel Tac­ti­c3D je mo­del Sound Blas­ter Tac­ti­c3D Ome­ga Wire­less. Je ur­če­ný ná­roč­ným pos­lu­chá­čom a na pre­nos zvu­ku vy­uží­va bez­drô­to­vú tech­no­ló­giu bez kom­pri­má­cie zvu­ku. Slú­chad­lá sú sta­va­né na vy­so­ké vý­ko­no­vé za­ťa­že­nie a zvlád­nu rep­ro­duk­ciu zvu­ku s THX TruS­tu­dio PRO. Muš­le s prie­me­rom 50 mm pos­kyt­nú dy­na­mic­ký zvuk, čo pria­mo ko­reš­pon­du­je s mož­nos­ťa­mi nas­ta­ve­ní pries­to­ro­vé­ho zvu­ku, ba­sov ale­bo tech­no­ló­gií Crys­ta­li­zer a Di­alog Plus. Prá­ve pod­po­ra THX ro­bí zo slú­chadiel vý­ni­moč­ný mo­del, kto­rý má ši­ro­ké vy­uži­tie, a to nie­len v ob­las­ti her­nej zá­ba­vy. Ba­le­nie je uni­ver­zál­ne, a tak slú­chad­lá vy­uži­je­te s Xboxom, PS3 ale­bo bež­ným po­čí­ta­čom. Vý­rob­ca pri­dá­va ov­lá­da­če nie­len pre Mic­ro­soft Win­dows, ale aj App­le Mac OS X. Me­dzi fun­kcia­mi sof­tvé­ru náj­de­te ek­va­li­zér, ale čo je za­ují­ma­vej­šie, aj mo­du­lá­tor hla­su pod náz­vom Voi­ceFX. Na vý­ber má­te rôz­ne mo­tí­vy ale­bo her­né pos­ta­vy. Slú­chad­lá ma­jú od­ní­ma­teľ­ný mik­ro­fón a prá­ve ten vy­uži­je­te pri ko­mu­ni­ká­cii s os­tat­ný­mi hráč­mi. Zme­niť si hlas na škriat­ka, ro­bo­ta, mi­mo­zem­šťa­na ale­bo niek­to­rú z ďal­ších pred­lôh mô­že byť prí­jem­ným oži­ve­ním. Konštruk­cia slú­chadiel je mo­hut­ná a ich od­ol­nosť pod­po­ru­je aj oce­ľo­vá vý­stuž spo­jo­va­cie­ho mos­ta. Muš­le ma­jú jem­né pol­ste­ro­va­nie a slú­chad­lá sú dob­re vy­vá­že­né. Po­čas tes­to­va­nia sme ne­ba­da­li ni­ja­ké kom­pli­ká­cie po­čas dl­ho­do­bé­ho no­se­nia, na­vy­še ani v tep­lej­ších pries­to­roch sa v nich pou­ží­va­teľ ne­po­tí. Efek­tné je aj mod­ré os­vet­le­nie vnú­tor­né­ho le­mo­va­nia muš­lí. Pria­mo na muš­li je ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a ko­nek­tor mic­roUSB na na­bí­ja­nie vsta­va­né­ho aku­mu­lá­to­ra. Sú­čas­ťou ba­le­nia je sto­jan na slú­chad­lá a na zvu­ko­vý mo­dul Sound Blas­ter, kto­rý sa k PC pri­pá­ja cez roz­hra­nie mic­roUSB. Na je­ho te­le je pre­pí­nač, kto­rým sa nas­ta­vu­je pou­ži­tie s po­čí­ta­čom ale­bo kon­zo­lou, a ne­chý­ba ani port USB ty­pu A slú­žia­ci na na­bí­ja­nie slú­chadiel.

Recon3D.jpg Ak má byť zvuk kva­lit­ný, vy­ža­du­je spra­co­va­nie na úrov­ni vlas­tné­ho pro­ce­so­ra a pod­po­ru pat­rič­ných tech­no­ló­gií. Za­ria­de­nie Sound Blas­ter Re­co­n3D sa sta­rá o vy­tvo­re­nie pries­to­ro­vé­ho zvu­ku na rôz­nych plat­for­mách. Vy­uži­tie sa po­nú­ka pria­mo so slú­chad­la­mi Tac­ti­c3D Ome­ga, pri­čom tie­to dve sú­čas­ti sa da­jú kú­piť ako je­den kom­plet. Za­ují­ma­vý di­zajn dot­vá­ra mod­ré pod­svie­te­nie ov­lá­da­cích pr­vkov. Kaž­do­pád­ne di­zajn nie je ta­ký pod­stat­ný, dô­le­ži­tý je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Sound Co­re3D, kto­rý umož­ňu­je har­dvé­ro­vé de­kó­do­va­nie zvu­ku s pod­po­rou THX TruS­tu­dio Pro a Dol­by Di­gi­tal. S tým­to mo­du­lom vám sta­čia oby­čaj­né ste­reo­fón­ne slú­chad­lá na vy­tvo­re­nie pries­to­ro­vé­ho zvu­ku. Na te­le má vlas­tné nas­ta­ve­nie hla­si­tos­ti a tla­čid­lo na spus­te­nie špe­ciál­ne­ho re­ži­mu Scout na lep­šiu rep­ro­duk­ciu zvu­kov. Re­žim je špe­ciál­ne prip­ra­ve­ný na ak­čné hry. Pro­fi­ly, kto­ré si nas­ta­ví­te cez po­čí­tač, sa da­jú ulo­žiť pria­mo do za­ria­de­nia, a tak bu­de­te mať svo­je nas­ta­ve­nia vždy so se­bou. Po­dob­ne ako slú­chad­lá aj to­to za­ria­de­nie sa dá vy­užiť s plat­for­ma­mi Xbox, Plays­ta­tion 3 ale­bo PC a Mac.

Ce­na: slú­chad­lá – 199,99 EUR; Re­co­n3D – 99,99 EUR
Za­po­ži­čal: Crea­ti­veOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pries­to­ro­vý zvuk pre hrá­čov
Pokračovateľom série slúchadiel Tactic3D je model Sound Blaster Tactic3D Omega Wireless. Je určený náročným poslucháčom a na prenos zvuku využíva bezdrôtovú technológiu bez komprimácie zvuku. Slúchadlá sú stavané na vysoké výkonové zaťaženie a zvládnu reprodukciu zvuku s THX TruStudio PRO. čítať »
 
No­te­book EXPO po­kra­ču­je! PC RE­VUE pri­ná­ša dru­hý roč­ník.
Po druhýkrát na Slovensku. Plná horúcich noviniek, nových technológií, prednášok, workshopov a zábavy. Aj tak by sa dala opísať výstava Notebook EXPO, ktorá sa bude konať 26. marca v hoteli Crown Plaza v Bratislave. čítať »
 
Zábava na cesty aj do obývačky
Herné konzoly sú dlhé roky konkurentom herných automatov a domácich počítačov. Svoju popularitu si získali svojou nadčasovosťou a kvalitnou podporou. Kým majitelia počítačov menia herné zostavy každý rok, výmena hernej konzoly je otázkou niekoľkých rokov. čítať »
 
Sci-fi je už prítomnosť, príďte sa presvedčiť!
Už o pár dní sa budete môcť stať priamymi účastníkmi špeciálneho podujatia, ktoré otvára aj na Slovensku nové dimenzie vo vnímaní špičkových technológií. čítať »
 
Október 2010: HIGH END Show na Slovensku
Najväčšia a jediná výstava špičkovej spotrebnej elektroniky na Slovensku sa koná 16. a 17.októbra 2010 v rozsiahlych priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava. čítať »
 
Prvá legová liga bude hostiť V4
Tento rok sa po prvýkrát uskutoční na Slovensku Medzinárodné kvalifikačné kolo krajín V4 vo First Lego League (FLL). Najúspešnejší súťažiaci z troch regionálnych kôl si budú môcť zmerať sily s tímami z Českej republiky, Maďarska a Poľska. čítať »
 
Apple iPod touch ako herná konzola
Prehrávače iPod poskytujú okrem hudby podstatne viac funkcií a tým nemáme na mysli len prehrávanie videa alebo možnosť surfovania na webe, ak ide o model Apple iPod touch. čítať »
 
Najtenší Mac – dizajnová lahôdka s hrúbkou iba 4 mm
Apple ožíva aj v našich končinách, čo nás nesmierne teší – prístroje populárne najmä za „Veľkou mlákou“ si pomaličky razia cestu aj na Slovensko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter