Október 2010: HIGH END Show na Slovensku

KEF 2.jpg Naj­väč­šia a je­di­ná vý­sta­va špič­ko­vej spot­reb­nej elek­tro­ni­ky na Slo­ven­sku sa ko­ná 16. a 17.ok­tób­ra 2010 v roz­sia­hlych pries­to­roch ho­te­la Crowne Pla­za Bra­tis­la­va.

No­vi­niek bu­de na vý­sta­ve aj ten­to rok viac než dosť. Nap­rík­lad úpl­ná no­vin­ka od sve­to­vé­ho vý­rob­cu high-end rep­ro­duk­to­rov Bowers & Wil­kins, ich vlaj­ko­vá loď B&W 800 Se­ries Di­amond. Ok­rem tých­to “di­aman­to­vých” rep­ro­duk­to­rov bu­dú na vý­sta­ve aj po­zo­ru­hod­né high-end rep­ro­duk­to­ry KEF Muon, kto­ré sú vy­ro­be­né zo 6mm hru­bé­ho hli­ní­ka, vá­žia­ce 115 kg, navr­hnu­té uz­ná­va­ným prie­my­sel­ným návr­há­rom Ros­som Lo­veg­ro­vom. Sú ur­če­né pre nad­šen­cov ume­nia a di­zaj­nu, ale nes­kla­mú aj ná­roč­né­ho pos­lu­chá­ča kva­lit­ných nah­rá­vok.

Ne­bu­dú chý­bať špe­cia­lit­ky, ako sú napr. elek­trón­ko­vé zo­sil­ňo­va­če a gra­mo­fó­ny, tzv. ana­lóg, kto­rý ne­náj­de­te nik­de v žiad­nom elek­roob­cho­de, len u špe­cia­li­zo­va­ných pre­daj­cov. Ok­rem audio pre­miér ča­ka­jú na Vás aj úpl­ne no­vé LED/LCD a plas­ma te­le­ví­zo­ry sve­to­vých líd­rov ako je SAM­SUNG, SHARP, So­ny, Pa­na­so­nic a Phi­lips. Kon­krét­ne ten­to rok bu­de špe­ciál­ne pre­zen­to­va­ný 3D for­mát, tak ako nik­de in­de. Na naj­väč­ších 65 pal­co­vých te­le­ví­zo­roch! A 3D bez oku­lia­rov? Nie je to utó­pia. Na vý­sta­ve HIGH END Slo­va­kia to už bu­de reali­ta.

TV.jpg Vstu­pen­ky bu­dú zlo­so­va­teľ­né, ce­ny do sú­ťa­že ve­nu­jú par­tne­ri SHARP, SAM­SUNG, JBL, Bis Audio, G&BL, Floyd­com a har­man/kar­don.

Už 5.roč­ník vý­sta­vy ste­reo, hi­fi a ho­me ci­ne­ma HIGH END Slo­va­kia 2010 sa bu­de ko­nať 16.- 17.ok­tób­ra 2010 v ho­te­li Crowne Pla­za Bra­tis­la­va!

Exce­lent­ný zvuk - kto­rý si nao­zaj vy­chut­ná­te.
Exce­lent­ný ob­raz - kto­rý si nao­zaj uži­je­te.
Exce­lent­ný di­zajn – kto­rým sa po­ko­chá­te.

Všet­ky in­for­má­cie o vý­sta­ve HIGH END Slo­va­kia náj­de­te na www.hig­hendslo­va­kia.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pries­to­ro­vý zvuk pre hrá­čov
Pokračovateľom série slúchadiel Tactic3D je model Sound Blaster Tactic3D Omega Wireless. Je určený náročným poslucháčom a na prenos zvuku využíva bezdrôtovú technológiu bez komprimácie zvuku. Slúchadlá sú stavané na vysoké výkonové zaťaženie a zvládnu reprodukciu zvuku s THX TruStudio PRO. čítať »
 
No­te­book EXPO po­kra­ču­je! PC RE­VUE pri­ná­ša dru­hý roč­ník.
Po druhýkrát na Slovensku. Plná horúcich noviniek, nových technológií, prednášok, workshopov a zábavy. Aj tak by sa dala opísať výstava Notebook EXPO, ktorá sa bude konať 26. marca v hoteli Crown Plaza v Bratislave. čítať »
 
Zábava na cesty aj do obývačky
Herné konzoly sú dlhé roky konkurentom herných automatov a domácich počítačov. Svoju popularitu si získali svojou nadčasovosťou a kvalitnou podporou. Kým majitelia počítačov menia herné zostavy každý rok, výmena hernej konzoly je otázkou niekoľkých rokov. čítať »
 
Sci-fi je už prítomnosť, príďte sa presvedčiť!
Už o pár dní sa budete môcť stať priamymi účastníkmi špeciálneho podujatia, ktoré otvára aj na Slovensku nové dimenzie vo vnímaní špičkových technológií. čítať »
 
Október 2010: HIGH END Show na Slovensku
Najväčšia a jediná výstava špičkovej spotrebnej elektroniky na Slovensku sa koná 16. a 17.októbra 2010 v rozsiahlych priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava. čítať »
 
Prvá legová liga bude hostiť V4
Tento rok sa po prvýkrát uskutoční na Slovensku Medzinárodné kvalifikačné kolo krajín V4 vo First Lego League (FLL). Najúspešnejší súťažiaci z troch regionálnych kôl si budú môcť zmerať sily s tímami z Českej republiky, Maďarska a Poľska. čítať »
 
Apple iPod touch ako herná konzola
Prehrávače iPod poskytujú okrem hudby podstatne viac funkcií a tým nemáme na mysli len prehrávanie videa alebo možnosť surfovania na webe, ak ide o model Apple iPod touch. čítať »
 
Najtenší Mac – dizajnová lahôdka s hrúbkou iba 4 mm
Apple ožíva aj v našich končinách, čo nás nesmierne teší – prístroje populárne najmä za „Veľkou mlákou“ si pomaličky razia cestu aj na Slovensko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter