Apple iPod touch ako herná konzola

Preh­rá­va­če iPod po­sky­tu­jú ok­rem hud­by po­dstat­ne viac fun­kcií a tým ne­má­me na mys­li len preh­rá­va­nie vi­dea ale­bo mož­nosť sur­fo­va­nia na webe, ak ide o mo­del App­le iPod touch. Ten­to preh­rá­vač má am­bí­cie kon­ku­ro­vať vrec­ko­vým her­ným kon­zo­lám. De­tail­né tes­ty preh­rá­va­čov App­le iPod sme už pri­nies­li, ten­to raz sme za­me­ra­li po­zor­nosť vý­luč­ne k zá­ba­ve - na iPo­de sme za­hra­li hry.

Zá­kla­dom je har­dvér
Tec­hnic­ké pa­ra­met­re umož­ňu­jú vy­užiť preh­rá­vač ako her­nú kon­zo­lu a to nie­len vďa­ka so­líd­ne­mu roz­lí­še­niu 480 × 320 bo­dov pri 3,5-pal­co­vej uh­lop­rieč­ke. Do­ty­ko­vý dis­plej a sní­mač gra­vi­tá­cie sú hoj­ne vy­uží­va­ný­mi pr­vka­mi v hrách. Ta­ké Need for Speed si však po­le­žiač­ky ne­zah­rá­te, keď­že prá­ve nak­lá­ňa­nie preh­rá­va­ča ur­ču­je smer jaz­dy. Naj­nov­šie má iPod touch aj rep­ro­duk­tor, no je lep­šie pri­po­jiť si slúc­had­lá. Hu­dob­ný zá­ži­tok je po­tom po­dstat­ne lep­ší.

NFS_Shift.png  

Zá­vod­nú kla­si­ku si mô­že­te za­hrať s via­ce­rý­mi po­uží­va­teľ­mi cez Wi-fi ale­bo Blue­tooth. To­to nie je je­di­ná hra po­dpo­ru­jú­ca mul­tip­layer


Ob­chod s hra­mi
Na Ap­pSto­re náj­de­te množ­stvo hier, kto­ré sa in­šta­lu­jú rov­na­ko ako ap­li­ká­cie a na ob­ra­zov­kách preh­rá­va­ča si ich mô­že­te us­po­ria­dať po­dľa vlas­tné­ho uvá­že­nia. K dis­po­zí­cii sú ak­čné, špor­to­vé, si­mu­lá­to­ry, pre­te­kár­ske, kar­to­vé, dos­ko­vé a ďal­šie ka­te­gó­rie hier. Nej­de pri tom o žiad­ne nez­ná­me ale­bo ama­tér­ske ap­li­ká­cie. Vý­vo­jo­vé tí­my sú to­tiž mno­hok­rát tie is­té, ako pri PC ale­bo kon­zo­lo­vých hrách. Pre mno­hých bu­de is­te po­te­šu­jú­ca in­for­má­cia, že kva­li­ta hier do­sa­hu­je vy­so­kej úrov­ne, či už po strán­ke ov­lá­da­nia ale­bo sa­mot­nej hra­teľ­nos­ti. Nej­de te­da o jed­no­duc­hé rie­še­nie pre oby­čaj­né mo­bil­né te­le­fó­ny s po­dpo­rou Ja­va. Vy­skú­ša­li sme nie­koľ­ko hier a pria­mo sme ich po­rov­na­li s ver­ziou pre PC a s ver­ziou pre So­ny PlayS­ta­tion Po­rtab­le. Za­tiaľ čo pri ver­zii pre So­ny PSP do veľ­kej mie­ry ko­pí­ru­jú ver­ziu pre po­čí­ta­če a obý­vač­ko­vé her­né kon­zo­ly, hry pre iPod touch idú troc­hu od­liš­ným sme­rom.

iTunesHry.png  

Ob­chod s ob­rov­ským množ­stvom hier a prog­ra­mov


Zá­le­ží však od prí­pa­du. K dis­po­zí­cii sme ok­rem pre­te­kár­skych hier ma­li aj ská­kač­ky a zná­ma hra Gia­na­Sis­ters, kto­rú mno­hí pa­mä­ta­jú z 8-bi­to­vých po­čí­ta­čov, vy­ze­rá vý­bor­ne. Rov­na­ko dob­re je na tom aj s hra­teľ­nos­ťou. Tu nie je vy­uží­va­ný sní­mač gra­vi­tá­cie ale do­tyk na dis­ple­ji. Iné hry za­se vy­uží­va­jú po­hyb prs­ta po dis­ple­ji, ako nap­rík­lad hra Flig­htCon­trol, kde na nie­koľ­kých ma­pách pril­ieta­jú lie­tad­lá a úlo­hou je na­viesť ich na správ­ne le­tis­ko. Hra za­čne byť za­ují­ma­vá, keď sa na ploc­he dis­ple­ja za­čnú zob­ra­zo­vať rôz­ne ty­py lie­ta­diel. Vte­dy nas­tá­va prob­lém s rých­los­ťou kaž­dé­ho z nich a po­stup­né pris­tá­va­nie. Vý­bor­ne rie­še­ná je aj hra Enig­mo 2, kde tre­ba vo ves­mír­nom pries­to­re otá­čať s konštruk­ciou hla­vo­la­mu a pri­dá­vať dos­tup­né seg­men­ty tak, aby la­se mie­ril do ur­či­té­ho bo­du. Na pr­vý po­hľad ide o jed­no­duc­hšiu zá­le­ži­tosť na už vo štvr­tok le­ve­li sa za­po­tí­te. Tu za­se fun­gu­je mul­ti-do­ty­ko­vý dis­plej tak, že dvo­mi pr­sta­mi od­ďa­ľu­je­me ale­bo prib­li­žu­je­me hla­vo­lam. Rov­na­ko ako pri prá­ci s ob­ráz­ka­mi. Všet­ky hry fun­gu­jú na jed­not­ku a po­čas dl­ho­do­bé­ho skú­ša­nia sa nám nes­ta­lo, že by sys­tém ale­bo hra za­mrz­la.

Enigmo.png  

Lo­gic­ká hra na pre­vet­ra­nie moz­go­vých zá­vi­tov. Nie je tak jed­no­duc­há ako vy­ze­rá a ur­či­te mno­hým dl­ho vy­dr­ží


Z hľa­dis­ka gra­fi­ky sa nám hry pre iPod ja­vi­li prep­ra­co­va­nej­šie, av­šak zá­vi­sí to od ty­pu hry a po­uži­té­ho štý­lu gra­fi­ky. Kaž­do­pád­ne tu sa jed­noz­nač­ne pri­ho­vá­ra­me iPod touch. Hra­teľ­nosť je pa­ra­me­ter, kto­rý už ta­ký jas­ný nie je. Keď­že na za­ria­de­ní nie je ok­rem hlav­né­ho tla­čid­la žiad­ne iné, po­uží­va­teľ je zá­vis­lý od do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia. Od ty­pu hry po­tom zá­vi­sí či sa na dis­ple­ji zob­ra­zia vir­tuál­ne tla­čid­lá, ale­bo je hra po­loauto­ma­tic­ká a nap­rík­lad do­ty­kom na dis­plej sa vy­ko­ná kon­krét­na ak­cia. V tom­to sme­re jed­noz­nač­ne ve­die pre­nos­ná kon­zo­la So­ny PSP. Je jas­né, že ide o kon­zo­lu prio­rit­ne ur­če­nú na hra­nie a na sle­do­va­nie fil­mov, hu­dob­ný preh­rá­vač je tu len ok­ra­jo­vo. App­le iPod touch pred­sta­vu­je pres­ný opak, naj­prv je to preh­rá­vač mul­ti­mé­dií a po­tom her­ná kon­zo­la. Vzhľa­dom na uve­de­né fak­ty, sa dru­hej spo­mí­na­nej fun­kcie zhos­ti­la veľ­mi dob­re.

Hrať mô­že­te aj za­dar­mo
Ok­rem pla­te­ných a prep­ra­co­va­nej­ších hier, náj­de­te na Ap­pSto­re aj hry za­dar­mo. Nie je ich toľ­ko ako tých pla­te­ných, no So­li­tai­re si za­hrať mô­že­te. Ne­ná­roč­né plo­ši­nov­ky ale­bo hry iných žá­nrov náj­de­te v ob­cho­de tiež. Na Ap­pleS­to­re je po­treb­né sa za­re­gis­tro­vať. Po ús­peš­nej re­gis­trá­cii by mal prísť na za­da­nú emai­lo­vú ad­re­su po­tvr­dzu­jú­ci email. Ten však mô­že meš­kať aj nie­koľ­ko dní. Me­no a hes­lo bu­de tre­ba po­užiť v ap­li­ká­cii iTu­nes ale­bo pria­mo v preh­rá­va­či v rov­no­men­nej ap­li­ká­cii. Hes­lo bu­de na­vy­še tre­ba za­dá­vať pri kaž­dom sťa­ho­va­ní po uzav­re­tí ap­li­ká­cie ob­cho­du. Po stiah­nu­tí ap­li­ká­cií a hier prí­de na emai­lo­vú ad­re­su su­már všet­kých ná­ku­pov. Sta­ne sa tak aj vte­dy, ak ste ku­po­va­li bez­plat­né ap­li­ká­cie a su­ma bu­de nu­lo­vá. Ne­vý­ho­dou bez­plat­ných hier je, že zob­ra­zu­jú rek­lam­ný ban­ner a ob­čas hra ob­sa­hu­je zdan­li­vo mno­ho fun­kcií, no tie sa od­om­knú až v úpl­nej ver­zii.

Hry ma­jú rôz­ne veľ­kos­ti aj ce­ny. Sa­moz­rej­me ok­rem syn­chro­ni­zá­cie s PC sa dá po­užiť Wi-Fi prís­tup a sťa­ho­vať hry pria­mo do preh­rá­va­ča. Jed­no­duc­hšie hry ma­jú 1 MB, tie prep­ra­co­va­nej­šie aj 80 MB. Spo­mí­na­ná hra Flig­htCon­trol sto­jí 0,79 EUR, no Sims 3 sto­jí 5,49 EUR v zá­klad­nej ver­zii. K to­mu si mô­že­te do­kú­piť aj roz­ši­ru­jú­ce ba­lí­ky tak ako na PC a nap­rík­lad ba­lík s náz­vom World Ad­ven­tu­res sto­jí tak ako zá­klad­ná hra.

Sims3.png  

Ro­din­ku si­má­kov mô­že­te no­siť vša­de zo se­bou. Hra ob­sa­hu­je veľ­kú zá­so­bu po­lo­žiek po­treb­ných k "ži­vo­tu" ro­din­ky. bo­daj by nie, veď 82 MB veľ­kosť hry je na iPod až až


Zá­ver
Niet po­chýb o tom, že ten­to preh­rá­vač si kla­die za cieľ sme­lo kon­ku­ro­vať vrec­ko­vým her­ným kon­zo­lám. A s kva­li­tou a ce­na­mi hier sa mu nao­zaj da­rí. Veď po­uží­va­teľ dos­ta­ne všet­ko v jed­nom. Preh­rá­vač, inter­ne­to­vý preh­lia­dač a ok­rem iné­ho aj her­nú kon­zo­lu. Z prak­tic­kých skú­se­nos­tí hod­no­tí­me kva­li­tu hier na vý­bor­nú a ce­nu tiež. Mys­lí­me si, že hry s per­fek­tným gra­fic­kým vy­ho­to­ve­ním sú re­la­tív­ne lac­né. Na­vy­še net­re­ba cho­diť nič ku­po­vať do ob­cho­du, všet­ko si be­hom pár se­kúnd až mi­nút nah­rá­te kde­koľ­vek s inter­ne­to­vým pri­po­je­ní pria­mo do preh­rá­va­ča. Hry sú dosť prep­ra­co­va­né a aj tie naj­jed­no­duc­hšie vy­dr­žia na ho­di­ny zá­ba­vy. Ak hľa­dá­te kla­si­ku, nain­šta­luj­te si nap­rík­lad ad­ven­tú­ru Bro­ken Sword.

Broken.png  

Ak ra­di pre­mýš­ľa­te a rie­ši­te ré­bu­sy, tá­to ad­ven­túr­na kla­si­ka je to pra­vé.


Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pries­to­ro­vý zvuk pre hrá­čov
Pokračovateľom série slúchadiel Tactic3D je model Sound Blaster Tactic3D Omega Wireless. Je určený náročným poslucháčom a na prenos zvuku využíva bezdrôtovú technológiu bez komprimácie zvuku. Slúchadlá sú stavané na vysoké výkonové zaťaženie a zvládnu reprodukciu zvuku s THX TruStudio PRO. čítať »
 
No­te­book EXPO po­kra­ču­je! PC RE­VUE pri­ná­ša dru­hý roč­ník.
Po druhýkrát na Slovensku. Plná horúcich noviniek, nových technológií, prednášok, workshopov a zábavy. Aj tak by sa dala opísať výstava Notebook EXPO, ktorá sa bude konať 26. marca v hoteli Crown Plaza v Bratislave. čítať »
 
Zábava na cesty aj do obývačky
Herné konzoly sú dlhé roky konkurentom herných automatov a domácich počítačov. Svoju popularitu si získali svojou nadčasovosťou a kvalitnou podporou. Kým majitelia počítačov menia herné zostavy každý rok, výmena hernej konzoly je otázkou niekoľkých rokov. čítať »
 
Sci-fi je už prítomnosť, príďte sa presvedčiť!
Už o pár dní sa budete môcť stať priamymi účastníkmi špeciálneho podujatia, ktoré otvára aj na Slovensku nové dimenzie vo vnímaní špičkových technológií. čítať »
 
Október 2010: HIGH END Show na Slovensku
Najväčšia a jediná výstava špičkovej spotrebnej elektroniky na Slovensku sa koná 16. a 17.októbra 2010 v rozsiahlych priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava. čítať »
 
Prvá legová liga bude hostiť V4
Tento rok sa po prvýkrát uskutoční na Slovensku Medzinárodné kvalifikačné kolo krajín V4 vo First Lego League (FLL). Najúspešnejší súťažiaci z troch regionálnych kôl si budú môcť zmerať sily s tímami z Českej republiky, Maďarska a Poľska. čítať »
 
Apple iPod touch ako herná konzola
Prehrávače iPod poskytujú okrem hudby podstatne viac funkcií a tým nemáme na mysli len prehrávanie videa alebo možnosť surfovania na webe, ak ide o model Apple iPod touch. čítať »
 
Najtenší Mac – dizajnová lahôdka s hrúbkou iba 4 mm
Apple ožíva aj v našich končinách, čo nás nesmierne teší – prístroje populárne najmä za „Veľkou mlákou“ si pomaličky razia cestu aj na Slovensko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter